Ehitus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Ehitustööde vastuvõtmise ja garantiikomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Jõgeva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2013, 75

Ehitustööde vastuvõtmise ja garantiikomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 25.02.2013 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja Jõgeva Linnavolikogu 28. juuni 2007. a määruse nr 1 „Jõgeva linna põhimäärus “ § 41 lõike 2 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Ehitustööde vastuvõtmise ja garantiikomisjon (edaspidi komisjon) on Jõgeva Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) moodustatud alatine komisjon, mille eesmärgiks on linnavalitsuse tellitud ehitustööde vastuvõtmine ja vastuvõetud ehitiste garantiitingimustele vastavuse jälgimine garantiiaja jooksul.

 (2) Komisjoni koosseisu määrab, liikmed ja esimehe nimetab ning muudatused komisjoni koosseisus teeb linnavalitsus.

 (3) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Jõgeva linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.  Komisjoni ülesanded ja õigused

 (1) Komisjoni ülesanded on:
 1) töövõtulepingute alusel tehtud ehitustööde ülevaatamine ja kvaliteedi kontrollimine vastavalt lepingutingimustele;
 2) ehitustööde vastuvõtmine töövõtulepinguga sätestatud korras ja tähtajal;
 3) töövõtja ja linnavalitsuse kohene teavitamine ehitustöö lepingutingimustele mittevastavusest;
 4) vähemalt ühel korral garantiitähtaja jooksul ehitustööde garantiiülevaatuse tegemine vastavalt lepingutingimustele ning avastatud puuduste fikseerimine;
 5) ehitustööde ja garantiitähtaja jooksul linna huvide kaitsmise tagamine.

 (2) Komisjonil on õigus:
 1) nõuda töövõtjalt lepingutingimustele või õigusaktidele mittevastava ehitustöö parandamist või uue töö tegemist;
 2) teha linnavalitsusele ettepanekuid rakendada töövõtulepingust või õigusaktidest tulenevaid tellija õigusi, mis on seotud ehitustööde mittevastavusega;
 3) saada linnavalitsuselt tööks vajalikke dokumente, õiendeid ja muid andmeid;
 4) kaasata komisjoni töösse vastava eriala spetsialiste või moodustada töörühmi probleemsete küsimuste läbitöötamiseks;
 5) teha vajadusel linnavalitsusele ettepanekuid ehitusekspertiiside korraldamiseks.

§ 3.  Komisjoni töö korraldamine

 (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Komisjoni koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele.

 (2) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool liikmetest, sh komisjoni esimees.

 (3) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda komisjoni tööst osa võtma vastava ala spetsialiste või eksperte. Nimetatud isikud võtavad komisjoni tööst osa otsustusõigust omamata.

 (4) Komisjoni otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks komisjoni esimehe hääl.

 (5) Ehitustööde üleandmine-vastuvõtmine ja garantiiülevaatus vormistatakse aktiga, mis allkirjastatakse kõigi töö vastuvõtmises osalenud komisjoni liikmete ja juurde kutsutud isikute poolt.

 (6) Komisjoni asjaajamist, sealhulgas komisjoni koosolekute ettevalmistamist, komisjoni tööks vajalike dokumentide edastamist ja dokumentide registreerimist korraldab linnavalitsuse linnamajandusosakond.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Jõgeva Linnavalitsuse 16. detsembri 2002. a määrus nr 9 „Ehitustööde vastuvõtukomisjoni põhimääruse kinnitamine“ ja 20. jaanuari 2003. a määrus nr 1 „Garantiikomisjoni põhimääruse kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Mihkel Kübar
Linnapea

Egle Lääne
Linnasekretär