Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.05.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2013, 83

Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 27.02.2013 nr 15

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 501 lg-te 1-5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjon (edaspidi komisjon) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon, mille eesmärk on nõustada linnavalitsust energeetikastrateegia elluviimisel.

  (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

  (3) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kuuluvad Tallinna abilinnapea, Tallinna Linnavolikogu liikmed, linna ametiasutuste esindajad, energeetikaettevõtete esindajad ja eksperdid.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab ja seda muudab linnavalitsus korraldusega.

  (3) Komisjoni esimees on kommunaalvaldkonda kureeriv abilinnapea. Komisjoni aseesimehe valib komisjon oma liikmete hulgast.

  (4) Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär, kelle nimetab Tallinna Kommunaalameti juhataja.

§ 3.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek, selle kokkukutsumise otsustab, päevakorra kinnitab ja koosolekut juhib komisjoni esimees.

  (2) Komisjon peab koosolekuid vajadust mööda, kuid vähemalt üks kord kvartalis. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni sekretär.

  (3) Komisjoni esimehe äraolekul või tema ülesandel täidab esimehe ülesandeid komisjoni aseesimees.

  (4) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees.

  (5) Komisjoni koosoleku päevakorda võib muuta või täiendada, kui seda toetab vähemalt pool kohalviibivatest komisjoni liikmetest, sealhulgas koosoleku juhataja.

  (6) Komisjoni otsused võetakse vastu kohalviibivate komisjoniliikmete poolthäälteenamusega, häälte võrdsuse korral on otsustav koosoleku juhataja hääl.

  (7) Koosoleku juhatajal on õigus vajaduse korral kutsuda koosolekule isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (8) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu kantakse:
  1) toimumise aeg ja koht;
  2) osalenud komisjoniliikmete ja kutsutute nimed;
  3) arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastuvõetud otsused;
  4) hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel;
  5) otsustajate või küsimuse algatajate eriarvamused.

  (9) Koosoleku protokolli vormistab komisjoni sekretär kolme tööpäeva jooksul arvates komisjoni koosoleku toimumisest, protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.

  (10) Komisjoni esimehe otsusel võib kiireloomulistes üksikküsimustes korraldada elektroonilise hääletuse ilma koosolekut kokku kutsumata.

§ 4.   Komisjoni koosolekute ettevalmistamine ja asjaajamine

  (1) Komisjoni koosoleku aeg ja koht teatatakse ning päevakord edastatakse komisjoni liikmetele hiljemalt seitse tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (2) Komisjoni koosoleku protokoll edastatakse komisjoni liikmetele järgmisel tööpäeval pärast selle allkirjastamist koosoleku juhataja poolt.

  (3) Komisjoni koosolekute ettevalmistamist ja asjaajamist korraldab komisjoni sekretär.

  (4) Komisjoni dokumente registreeritakse, hoitakse ja hävitatakse linna õigusaktidega sätestatud korras.

§ 5.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesanded on:
  1) soovituste andmine linnavalitsusele energiavarustuse arenguks;
  2) energeetika ja sotsiaalprobleemide seotuse hindamine ning soovituste andmine nende lahendamiseks;
  3) energeetikaga seotud keskkonna-, sotsiaal- ja majandusprobleemide hindamine Tallinna linnas;
  4) ratsionaalse energiakasutuse propageerimine ja avaliku arvamuse kujundamine energiasäästu küsimustes;
  5) ettepanekute tegemine Tallinna linna õigusaktide väljatöötamiseks, et luua eeldused tehnilise infrastruktuuri optimaalse arengu planeerimiseks ja suunamiseks;
  6) Tallinna linna piirkondade energiavarustuse variantide, tehniliste, ökoloogiliste ja infotehnoloogiliste aspektide analüüsimine, arengusuundade arutamine ja tegevuskavade koostamine;
  7) riigihangete lähteülesannete kooskõlastamine energeetikakontseptsiooni raames ning vajaduse korral pakkumisi hindava töörühma nõustamine;
  8) energeetikakontseptsiooni pidev täiustamine seoses poliitiliste, majanduslike ja sotsiaalsete muutustega nii riigi kui ka rahvusvahelises ulatuses.

§ 6.   Komisjoni õigused

  Komisjonil on õigus:
  1) saada linna asutustelt tööks vajalikku teavet ja dokumente;
  2) moodustada töörühmi ja kaasata oma tegevusse eksperte;
  3) esitada linnavalitsusele ettepanekuid energeetikastrateegia küsimustes.

§ 7.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 22. mai 1998 määrus nr 33 „Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu ja põhimääruse kinnitamine" ja 10. detsembri 2003 määrus nr 105 „Tallinna Linnavalitsuse energeetikakomisjoni koosseisu kinnitamine" tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json