HaridusKool

HaridusLasteasutus

Kultuur ja sportMuuseum

Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine

Väljaandja:Meremäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2017, 2

Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine

Vastu võetud 22.02.2017 nr 3

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 22 lõike 1 punkti 36, § 35 lõike 2, „Avaliku teenistuse seaduse“ § 11 lõike 5, „Töölepinguseaduse“ § 29, „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 27 lõike 5 ja Meremäe Vallavolikogu 29.06.2011 määruse nr 9 „Meremäe valla põhimäärus“ § 37 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuur, vallavalitsuse teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused.

§ 2.   Meremäe Vallavalitsuse struktuur

  Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuur kehtestatakse käesoleva määruse lisana (lisa 1).

§ 3.   Meremäe Vallavalitsuse teenistujate koosseis ja palgamäärad

  Meremäe Vallavalitsuse kui ametiasutuse teenistujate palgamäärad kinnitatakse vastavalt käesoleva määruse lisale (lisa 2).

§ 4.   Meremäe Kooli töötajate palgakorralduse põhimõtted

  (1) Kehtestada direktori 1,0 koha kuupalgamäär 1140,00 eurot.

  (2) Koolitöötajate koosseisu ja palgamäärad kehtestab kooli direktor igaks eelarveaastaks lähtudes vastavaks eelarveaastaks eraldatud vahenditest ning vastavast Vabariigi Valitsuse määrusest.

  (3) Kooli direktor esitab vallavalitsusele kooli töötajate koosseisu ja palgamäärad koos eelarve taotlusega.

§ 5.   Lasteaia direktori, õpetajate ja õpetaja abi palgamäärad

  Kehtestada järgmised lasteaia direktori, õpetajate, õpetaja abi ja logopeedi 1,0 koha kuupalgamäärad:
  1) lasteaia direktor 900,00 eurot;
  2) lasteaia õpetaja 880,00 eurot;
  3) õpetaja abi 580,00 eurot;
  4) logopeed 940,00 eurot.

§ 6.   Obinitsa Muuseumi töötajate palgamäärad

  Kehtestada järgmised Obinitsa Muuseumi töötajate 1,0 koha kuupalgamäärad:
  1) juhataja/turismikorraldaja 779,00 eurot;
  2) muuseumi pedagoog 730,00 eurot;
  3) muuseumi varahoidja 730,00 eurot.

§ 7.   Meremäe Avatud Noortekeskuse töötaja palgamäär

  Kehtestada noorsootöötaja 1,0 koha kuupalgamääraks 740,00 eurot.

§ 8.   Raamatukogu töötajate palgamäärad

  Kehtestada raamatukogu juhataja 1,0 koha kuupalgamääraks 860,00 eurot.

§ 9.   Täiskasvanute huvialaasutused

  Kehtestada koorijuhi kuupalgamääraks 120,00 eurot (leping VÕS alusel).

§ 10.   Meremäe Hooldekodu töötajate palgamäärad

  Kehtestada hooldustöötaja palgamääraks 3,83 eurot/tund;
  1) lisatasu ööajal töötamise eest (kell 22:00–06:00) 25% tunnipalga määrast;
  2) juhataja lisatasu 157,00 eurot/kuus.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Meremäe Vallavolikogu 12.02.2016 määrus nr 1 „Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuuri, teenistujate ja vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine“.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01. jaanuarist 2017. a.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Arno Vares
Volikogu esimees

Lisa 1 Meremäe Vallavalitsuse juhtimise struktuur

Lisa 2 Meremäe Vallavalitsuse teenistujate koosseis ja kuupalgamäärad

/otsingu_soovitused.json