ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2017, 23

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel

Vastu võetud 22.02.2017 nr 110

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.  Üldosa

 (1) Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõigetes 5 ja 6 sätestatud tingimusel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.

 (2) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse elamuseaduse § 7 lõike 1 punkti 2 alusel kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ulatuses eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle linnavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade.

§ 2.  Kehtestada Viljandi linnas toimetulekutoetuse arvestamisel alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad järgmiselt:

 (1) üür kuni 6 eurot ühe normpinna m2 kohta kuus;

 (2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu kuni 3 eurot ühe normpinna m2 kohta kuus;

 (3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse kuni 3 eurot ühe normpinna m2 kohta kuus;

 (4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus kuni 4 m3 ühe elaniku kohta kuus;

 (5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kuni 20 eurot ühe elaniku kohta kuus;

 (6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus:
 1) kaugküttega eluruumides kuni 4 eurot ühe normpinna m2 kohta kuus;
 2) kaugkütteta (ahi-, gaasi-, jm küttega, v.a elektriküte) eluruumides olenemata kütuseliigist kuni 500 eurot kalendriaastas;
 3) kaugkütteta elektriküttega eluruumides kuni 4 eurot ühe normpinna m2 kohta kuus.

 (7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu kuni 35 eurot üheliikmelise pere kohta kuus ning kuni 20 eurot iga järgneva pereliikme kohta kuus;

 (8) majapidamisgaasi ühe ballooni maksumus perekonna kohta 2 kuu jooksul;

 (9) maamaksukulud kolmekordse eluruumi normpinna ulatuses aastas;

 (10) hoonekindlustuse kulud kuni 0,20 eurot eluruumi ühe normpinna m2 kohta kuus;

 (11) olmejäätmete vedu vastavalt kuludele, kuid mitte rohkem kui 8 eurot ühe elaniku kohta kuus.

§ 3.  Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 25.06.2015 määrus nr 57 „Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse arvestamisel”.

§ 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Tiit Jürmann
linnavolikogu esimees