Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Vastse-Kuuste valla 2017. aasta eelarve

Väljaandja:Vastse-Kuuste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2017, 52

Vastse-Kuuste valla 2017. aasta eelarve

Vastu võetud 28.02.2017 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, lõike 3 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vastse-Kuuste valla 2017. aasta eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Vastse-Kuuste valla 2017. aasta eelarve kogumahuga 1 739 391,40 eurot (lisatud).

§ 2.  Vallavalitsuse volitamine

  Lubada Vastse-Kuuste Vallavalitsusel:
 1) lisada eelarvesse eelarveaasta jooksul riigieelarvest või muudelt rahastajatelt täiendavalt eraldatud sihtotstarbelised laekumised ja nendele vastavad kulud vallavalitsuse korralduse alusel;
 2) eelarve detailsemalt liigendada ja muuta alaeelarve piires põhitegevuse tulude ja kulude jaotust majandusliku sisu järgi;
 3) kinnitada vallavalitsuse hallatavate asutuste ja ametiasutuse erinevatelt tegevusaladelt ümbersuunamisi teistele tegevusaladele vallaeelarve põhitegevuse kulude piires.

§ 3.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2017. aasta 1 jaanuarist.

Inge Kalle
Vallavolikogu esimees

Lisa Vastse-Kuuste valla 2017. aasta eelarve