Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Mulgi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.05.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 1

Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 21.02.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku § 15 punkti 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrus sätestab Mulgi valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise, maksmise tingimused ja korra.

  (2) Mulgi valla eelarvest makstavate toetuste avalduste vormid kinnitab Mulgi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) korraldusega.

§ 2.   Toetuse eesmärk

  Sotsiaaltoetuse maksmise eesmärk on toetada taotleja ja tema perekonna toimetulekuvõimet.

§ 3.   Mõisted

  (1) Mulgi valla eelarvest makstavad leibkonna sissetulekust sõltuvad täiendavad sotsiaaltoetused on toetused, mida makstakse vähekindlustatud või erivajadustega inimestele ja perekondadele hädavajalike kulude osaliseks katmiseks.

  (2) Vähekindlustatud isik või perekond on leibkond, kelle iga liikme netosissetulek kuus on alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri 2-kordse määra.

  (3) Leibkonnana käsitletakse üksikisikut, perekonda või ühist eluruumi ja ühtset tuluallikat ühiselt kasutavaid või ühise majapidamisega isikuid. Leibkonna sissetulekute arvutamisel võetakse arvesse ka taotlejast eraldi elava perekonna liikme sissetulekuid juhul, kui viimane on perekonnaseaduse järgi kohustatud üleval pidama toetuse taotlejat või taotleja ülalpidamisel olevaid isikuid.

§ 4.   Õigustatud isikud

  (1) Toetusi on õigustatud taotlema isikud, kes on:
  1) rahvastikuregistri andmetel Mulgi valla elanikud.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi on õigustatud taotlema:
  1) rahvastikuregistri andmetel Mulgi valla elanikud;
  2) abivajamise ajal Mulgi valla haldusterritooriumil viibiv isik;
  3) isik, kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;
  4) kinnipidamiskohast vabanenud isik, kui ta elukoht oli viimati Mulgi vallas;
  5) välismaalane, kes viibib ajutiselt Mulgi vallas.

§ 5.   Sotsiaaltoetuste liigid

  (1) Mulgi valla eelarvest makstavad sissetulekust mittesõltuvad sotsiaaltoetused on:
  1) sünnitoetus;
  2) ranitsatoetus;
  3) puudega laste transpordikulude toetus;
  4) põhikooli lõpetamise toetus;
  5) gümnaasiumi lõpetamise toetus;
  6) eakate sünnipäevatoetus;
  7) jõulutoetus;
  8) hooldajatoetus;
  9) matusetoetus;
  10) kinnipidamisasutusest vabanemise toetus.

  (2) Mulgi valla eelarvest makstavad sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused on:
  1) lapse toimetuleku tagamise toetus;
  2) transporditoetus;
  3) ravitoetus;
  4) abivahenditoetus;
  5) küttetoetus;
  6) erakorraline toetus;
  7) muud nimetamata toetused.

  (3) Sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määrad kehtestab Mulgi Vallavolikogu.

§ 6.   Sünnitoetus

  (1) Sünnitoetus on lapse sünni korral ühele vanemale makstav rahaline toetus.

  (2) Sünnitoetuse esimene osa makstakse ühele vanemale, kui lapse elukoha aadressiks tema sünni registreerimisel märgitakse Mulgi vald. Teine osa makstakse kui lapse elukoha aadress on tema 1,5 aastaseks saamisel Mulgi vald.

  (3) Sünnitoetus makstakse välja kahes osas: 50% toetuse määrast lapse sünni registreerimisel ja 50% toetuse määrast lapse pooleteise aastaseks saamisel.

  (4) Mitmike sünni korral makstakse toetust iga sündinud lapse eest.

  (5) Eestkostjale või lapsendajale makstakse sünnitoetust erandjuhul vallavalitsuse korraldusega.

§ 7.   Ranitsatoetus

  (1) Ranitsatoetus on esmakordselt esimesse klassi õppima asuva lapse ühele vanemale, eestkostjale või hooldajale makstav ühekordne rahaline toetus.

  (2) Ranitsatoetust makstakse vallavalitsuse korraldusega nimekirja alusel.

§ 8.   Puudega laste transpordikulude toetus

  (1) Puudega laste transpordikulude toetus on koolieelses lasteasutuses või üldhariduskooli käivale puudega lapse vanemale makstav sõidukulude toetus haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse sõitmiseks ja erandkorras teiste avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Puudega laste transpordikulude toetus makstakse puudega lapse vanemale koolieelse lasteasutuse või üldhariduskooli tõendi alusel, millest nähtub lapse kohalolek antud perioodil. Sõidukulud makstakse välja üks kord kuus.

§ 9.   Põhikooli lõpetamise toetus

  (1) Põhikooli lõpetamise toetus on põhikooli lõpetajale makstav rahaline toetus.

  (2) Põhikooli lõpetaja toetus makstakse noorele, kes lõpetab põhikooli ja on omandanud põhihariduse.

  (3) Põhikooli lõpetaja toetus makstakse välja korraldusega nimekirja alusel.

  (4) Kiituskirjaga põhikooli lõpetajale makstakse lisatoetust.

§ 10.   Gümnaasiumi lõpetamise toetus

  (1) Gümnaasiumi lõpetamise toetus on gümnaasiumi lõpetajale makstav rahaline toetus.

  (2) Gümnaasiumi lõpetamise toetus makstakse välja korraldusega nimekirja alusel.

  (3) Hõbe- või kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetajale makstakse lisatoetust.

§ 11.   Eakate sünnipäevatoetus

  (1) Sünnipäevatoetus on 80-, 85-, 90-aastastele ja vanematele inimestele makstav rahaline toetus.

  (2) Sünnipäevatoetust makstakse eakale sotsiaaltööspetsialisti poolt esitatud nimekirja alusel.

§ 12.   Jõulutoetus

  (1) Jõulutoetus on mitterahaline jõulukingitus.

  (2) Jõulukingitus antakse:
  1) eelkooliealistele lastele;
  2) 80-aastastele ja vanematele.

§ 13.   Hooldajatoetus

  (1) Hooldajatoetuse liigid on:
  1) hooldajatoetus puudega lapse hooldajale;
  2) hooldajatoetus puudega täisealise isiku hooldajale.

  (2) Hooldajatoetuse arvestamise alused
Hooldajatoetust puudega isiku hooldajale arvestatakse järgmiselt:
  1) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale;
  2) 16-18-aastase raske või sügava puudega lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale;
  3) Raske ja sügava puudega täisealise isiku, kellel puudub seadusejärgne ülalpidaja või ülalpidajal puuduvad hoolduseks vajalikud vahendid, hooldajale.

§ 14.   Hooldajatoetuse taotlemine

  (1) Puudega lapse hooldajatoetuse taotlemiseks esitab puudega lapse seaduslik esindaja või perekonnas hooldaja avalduse koos vajalike lisadokumentidega vallavalitsusele.

  (2) Puudega täisealise isiku hooldajatoetuse taotlemiseks esitavad hooldaja ja hooldatav avaldused koos vajalike lisadokumentidega vallavalitsusele.

  (3) Pärast avalduse ja lisadokumentide laekumist viib sotsiaaltööspetsialist läbi hooldusvajaduse hindamise, mille tulemus fikseeritakse kirjalikult.

§ 15.   Hooldajatoetuse määramine ja maksmine

  (1) Hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise otsustab vallavalitsus taotluse ja sotsiaaltöötaja poolt läbiviidud hooldusvajaduse hindamise alusel.

  (2) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
  1) hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
  2) keskmise, raske ja sügava puudega hooldatava 16-aastaseks saamiseni;
  3) raske ja sügava puudega hooldatava 18 aastaseks saamiseni;
  4) muudel põhjustel, kui on põhjendatud eeldada hooldamise tähtajalisust.

  (3) Hooldajatoetuse võib määrata tähtajatult, kui puue on määratud tähtajatult.

  (4) Hooldajaks ei määrata isikut, kellele on määratud raske või sügav puue.

  (5) Hooldajatoetust makstakse üks kord kalendrikuus.

§ 16.   Matusetoetus

  (1) Matusetoetus on matusekulude osaliseks katmiseks makstav rahaline toetus.

  (2) Matusetoetust makstakse Mulgi valla alalise elaniku surma korral matusekulude kandjale avalduse ja surmatõendi alusel.

§ 17.   Toetus kinnipidamiskohast vabanenule

  (1) Toetus kinnipidamiskohast vabanenule on ühekordne rahaline toetus.

  (2) Toetust kinnipidamiskohast vabanemisel makstakse isikule, kes vabaneb kinnipidamiskohast ja kelle elukoht rahvastikuregistrijärgselt on Mulgi vald.

  (3) Toetus makstakse ühe kuu jooksul arvates isiku vabanemisest kinnipidamiskohast.

§ 18.   Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

  (1) Lapse toimetuleku tagamise toetus on lastele koolitarvete, prillide, riiete, jalanõude ja muu hädavajaliku ostmiseks makstav toetus.

  (2) Küttetoetus on küttematerjali (puit, brikett, kivisüsi jm) ostmiseks autonoomse küttesüsteemiga eluruumi kasutajale ette nähtud toetus.

  (3) Transporditoetus on toetus raviprotseduuridel, taastusravil ja hoolekandeasutuses käimise kulude osaliseks hüvitamiseks.

  (4) Ravitoetus on toetus retseptiravimite ostmise, raviprotseduuridel osalemise kulude osaliseks hüvitamiseks, mida ei rahastata Eesti Haigekassa või Sotsiaalkindlustusameti vahenditest.

  (5) Abivahendi toetus on toetus puuetega isikule abivahendi ostmise, rentimise ja kasutamise kulude osaliseks hüvitamiseks makstav toetus.

  (6) Erakorraline toetus on toetus kriisiolukorra leevendamiseks, mille on põhjustanud loodusõnnetus, õnnetusjuhtum, perekonna toitja surm või haigestumine, vms.

  (7) Muud eespool nimetamata hädavajalikud kulutused.

§ 19.   Sotsiaaltoetuste taotlemine

  (1) Toetuse taotleja või tema seaduslik esindaja (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse.

  (2) Sotsiaaltööspetsialistil on õigus nõuda taotlejalt perekonna sissetulekuid tõendavaid ja muid asjakohaseid dokumente ning täiendavaid andmeid abivajaduse hindamiseks ja teenuse määramiseks ning külastada toetuse taotleja elamispinda.

  (3) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest. Sissetulekute varjamise või teadvalt valeandmete esitamisel toetust ei maksta, toetuse maksmine lõpetatakse ja makstud toetus nõutakse tagasi.

  (4) Toetusi võib isikule või perekonnale taotleda ka kolmas isik (hooldaja või eestkostja, õpetaja, sotsiaaltöötaja, perearst vm) juhul, kui abivajaja ise mingil põhjusel ei saa toetust taotleda.

  (5) Avaldust ei pea esitama ranitsatoetuse, põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise toetuse, eakate sünnipäevatoetuse ja jõulutoetuse saamiseks.

§ 20.   Avalduste menetlemine ja toetuse määramine

  (1) Esitatud avaldus (v.a sünnitoetus, matusetoetus) vaadatakse läbi sotsiaaltööspetsialisti poolt 10 päeva jooksul. Sotsiaaltööspetsialist teeb toetuse määramise või mittemääramise kohta omapoolsed ettepanekud vallavalitsusele.

  (2) Toetus määratakse üldjuhul taotleja kirjaliku avalduse alusel, millele on lisatud sissetulekuid tõendavad dokumendid, vajalikud tõendid ja/või kulutusi tõendavad dokumendid, mille kompenseerimiseks toetust taotletakse.

  (3) Vallavalitsusel on erandjuhtudel õigus määrata sotsiaaltoetusi käesolevas korras nimetamata juhtudel. Vallavalitsus võib erandkorras määrata toetust taotlejale ka juhul, kui sissetulek ühe pereliikme kohta ületab kahekordset toimetulekupiiri.

  (4) Toetuse määramine või määramata jätmine vormistatakse vallavalitsuse korraldusega, mis tehakse taotlejale teatavaks kirjalikult.

  (5) Sünnitoetuse ja matusetoetuse avaldus menetletakse esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 5 päeva j ooksul esitamisest. Väljamaksmise aluseks on taotleja avaldus.

  (6) Kriisiabi toetuse võib sotsiaaltööspetsialisti taotlusel välja maksta esimesel võimalusel.

§ 21.   Toetuse määramisest keeldumine

  (1) Toetuse määramisest võib keelduda, kui:
  1) taotleja on esitanud valeandmeid;
  2) taotluse menetleja leiab, et taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olevad vallas- ja kinnisasjad tagavad temale toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
  3) taotleja on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud sobivast tööst või osalemast tööturuteenuses või vallavalitsuse korraldatavas iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses või õppeprotsessis;
  4) isikul või tema eestkostetaval on õigus elatist saada, kuid ta keeldub elatise saamise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
  5) taotleja või tema perekonnaliikmete sissetulekud ületavad kahekordse toimetuleku piirid;
  6) taotleja on eelnevalt määratud toetust kasutanud mittesihipäraselt;
  7) taotlejat on võimalik toetada muul viisil ja rahalise toetuse määramine ei ole vajalik;
  8) valla eelarves puuduvad toetuse maksmiseks rahalised vahendid.

  (2) Toetuse määramisest võib keelduda ka muudel põhjustel motiveeritud vallavalitsuse korraldusega.

§ 22.   Ülesannete delegeerimine

  Delegeerida sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded, välja arvatud sotsiaalhoolekande seaduse §-s14, § 16 ja § 133 lõikes 6 sätestatud ülesanded, vallavalitsusele.

§ 23.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks:
  1) Abja Vallavolikogu 22.05.2014 määrus nr 16 „Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord Abja vallas“;
  2) Abja Vallavolikogu 16.04.2009 määruse nr 89 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“;
  3) Abja Vallavolikogu 24.11.2016 määruse nr 53 „Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“;
  4) Halliste Vallavolikogu 29.02.2016 määrus nr 4 „Valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“;
  5) Halliste Vallavolikogu 30.03.2016 määrus nr 11 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“;
  6) Halliste Vallavolikogu 16.08.2017 määruse nr 5 „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste osutamise ja täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ning toetuse kasutamise kord“;
  7) Karksi Vallavolikogu 21.01.2009 määrus nr 106 „Karksi valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord“;
  8) Karksi Vallavolikogu 13.05.2009 määrus nr 116 „Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“;
  9) Karksi Vallavolikogu 18.03.2009 määrus nr 113 „Puudega laste hooldajale hooldajatoetuse maksmise tingimused ja kord“;
  10) Karksi Vallavolikogu 15.12.2016 määruse nr 67 „Sotsiaalhoolekande seaduse ja lastekaitseseadusega kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine“;
  11) Mõisaküla Linnavolikogu 10.09.2009 määrus nr 13 „Mõisaküla linna eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalteenuste rahastamise kord“;
  12) Mõisaküla Linnavolikogu 20.11.2011 määrus nr 15 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord;
  13) Mõisaküla Linnavolikogu 21.11.2013 määrus nr 13 „Puudega lapsele hoolduse seadmise, hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise kord“;
  14) Mõisaküla Linnavolikogu 19.02.2015 määrus nr 3 „Hooldajatoetuse määrade kehtestamine“;
  15) Mõisaküla Linnavolikogu 24.11.2016 määruse nr 12 „Lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine“.

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Arvo Maling
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json