Ehitus

EttevõtlusToetused

Teksti suurus:

Ettevõtluses kasutatava ehitise korrastamise toetus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Alutaguse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 4

Ettevõtluses kasutatava ehitise korrastamise toetus

Vastu võetud 21.02.2018 nr 35

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Alutaguse valla (edaspidi valla) eelarvelistest vahenditest Alutaguse valla territooriumil tegutsevate ettevõtjate omandis olevate ehitiste korrastamiseks toetuse (edaspidi toetus) taotlemise, läbivaatamise, eraldamise ning järelevalve teostamise ja aruandluse kord.

§ 2.  Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärgiks on valla ettevõtjate toetamine nende omandis olevate ehitiste visuaalse korrasoleku tagamiseks ja maastikuilme korrastamiseks.

§ 3.  Toetuse suurus

 (1) Toetus ühe taotleja kohta moodustab toetatavate tegevuste abikõlblike kulude maksumusest 40%, kuid mitte rohkem kui 5000 eurot.

 (2) Toetusi eraldatakse kuni jätkub selleks valla eelarves planeeritud vahendeid.

§ 4.  Toetuse taotlemise tingimused

 (1) Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes tegutsevad ettevõtjana valla territooriumil, kes on ettevõtluses kasutatava hoone ja rajatise (edaspidi ehitis) omanik ja kes on tööandja vähemalt ühele töötajale.

 (2) Taotleja poolt planeeritav ehitustegevus peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele nõuetele, ehitised peavad olema kantud ehitisregistrisse.

 (3) Toetust saab üks ja sama isik temaga seotud ettevõtte toetuseks taotleda üks kord kolme aasta jooksul.

 (4) Taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
 1) taotleja on füüsilisest isikust ettevõtja, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Alutaguse vald, ja äriühing, kelle juriidiline aadress äriregistri andmetel on Alutaguse vallas;
 2) taotlejal puuduvad riiklikud ja kohalikud maksuvõlad;
 3) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust ega välja kuulutatud pankrotti.

§ 5.  Taotluse esitamine toetuse saamiseks

 (1) Vormikohane taotlus (lisa 1) esitatakse Alutaguse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) paberkandjal valla kantseleisse või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile info@alutagusevald.ee. Taotluse allkirjastab esindusõiguslik isik.

 (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

§ 6.  Toetatavad tegevused ja kulud

 (1) Toetust antakse järgmisteks tegevusteks, mis otseselt toetavad § 2 nimetatud eesmärki:
 1) taotleja omandis olevate tootmis- või teenindushoonete renoveerimiseks (katusekatte vahetamiseks, välisseina viimistlemiseks);
 2) riiklike toetuste kaasfinantseerimiseks;
 3) ehitise lammutamiseks:
 4) territooriumi piiritlemisega seotud töödeks.

 (2) Toetust võib taotleda ja kasutada nende tegevuste ja kulude osas, mida tehakse pärast taotluse esitamist.

 (3) Kõik toetusest tehtavad kulud peavad olema tasutud toetuse saaja arvelduskontolt.

 (4) Kõik toetatavad kulud peavad olema põhjendatud, läbipaistvad ja taotluses detailselt kirjeldatud.

 (5) Kulutused peavad olema dokumentaalselt tõestatud arvete ja maksedokumentide alusel.

§ 7.  Abikõlblikud kulud

 (1) Ehitise renoveerimisel toetatakse järgmisi vajalikke tegevusi:
 1) katusekatte vahetus;
 2) välisseinte viimistlus (välisfassaadi korrastamine, avatäited, krohvimine, värvimine jne);
 3) projekteerimistööd.

 (2) Riiklike ettevõtlustoetuste kaasfinantseerimisel toetatakse riikliku projektitoetuse omaosaluse katmisega.

 (3) Ehitise lammutamisel toetatakse järgmisi vajalikke tegevusi:
 1) lammutamisteenus;
 2) jäätmete utiliseerimine;
 3) projekteerimistööd.

 (4) Territooriumi piiritlemisega seotud töödel toetatakse kõrghaljastuse ja piirde rajamist, mis ilmestab positiivselt maastikku või asulat/küla.

 (5) Abikõlblikud on alljärgnevad kulud, mis on tekkinud pärast taotluse positiivse otsuse saamist:
 1) materjalide maksumus koos käibemaksuga (k.a transpordikulu);
 2) teostatud projekteerimis-, ehitus- ja remonditööde maksumus koos käibemaksuga.

§ 8.  Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

 (1) Taotlusi menetleb vallavalitsuse poolt määratud ametnik, kes kontrollib esitatud taotluse nõuetekohasust, esitatud andmete õigsust ja taotleja nõuetele vastavust 20 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest.

 (2) Kui taotleja ja taotluse nõuetekohasuse kontrollimise käigus selgub, et taotleja või taotlus ei vasta nõuetele, annab vallavalitsus taotlejale aega kuni 10 päeva puuduste kõrvaldamiseks. Kui taotleja ei kõrvalda määratud tähtajaks puudusi, lõpetatakse taotluse menetlemine.

 (3) Kõik nõuetele vastavad taotlused esitatakse vallavalitsusele, kes otsustab toetuse eraldamise korraldusega.

 (4) Vallavalitsus võib teha toetuse taotlejale ettepaneku taotluses sisalduvate tegevuste ja eelarve muutmiseks. Vallavalitsusel on õigus rahastada taotlus osaliselt.

 (5) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult kümne tööpäeva jooksul arvates korralduse andmisest.

§ 9.  Toetuslepingu sõlmimine

 (1) Vallavalitsus sõlmib toetuse saajaga lepingu (edaspidi toetusleping) ühe kuu jooksul arvates korralduse andmisest.

 (2) Toetuslepingus sätestatakse:
 1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
 2) toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg;
 3) poolte õigused ja kohustused;
 4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
 5) vastutus lepingu rikkumise korral;
 6) muud lepingus olulised tingimused.

§ 10.  Kontroll ja toetuse eraldamine

 (1) Toetuse saaja esitab toetuslepingus sätestatud kuludokumendid ja aruande pärast planeeritud tegevuse lõpetamist.

 (2) Ametnik kontrollib esitatud dokumendid, teostab vajadusel teostatud tööde ülevaatuse ja koostab ülevaatusakti.

 (3) Kontrollitud ja nõuetele vastava aruande alusel kantakse toetus üle toetuse saaja poolt esitatud arvelduskontole.

 (4) Vallavalitsus võib pikendada korraldusega toetuse kasutamise perioodi kuni üks aasta, mille kohta tehakse muudatus ka lepingus.

§ 11.  Toetuse kasutamise aruanne

  Toetuse saaja on kohustatud esitama toetuse kasutamise kohta aruande (lisa 2) toetuslepingus sätestatud ajal ja korras.

§ 12.  Rakendussätted

 (1) Tunnistatakse kehtetuks Mäetaguse Vallavolikogu 26.11.2015 määrus nr 41 „Ettevõtluses kasutatava ehitise ja rajatise korrastamise toetus“.

 (2) Määrus jõustub 01. aprillil 2018. a.

Raivo Raap
Volikogu esimees

Lisa 1 Taotlus

Lisa 2 Toetuse kasutamise aruanne