Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Kose Vallavolikogu tasude maksmise kord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 9

Kose Vallavolikogu tasude maksmise kord

Vastu võetud 22.02.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõike 3, § 22 lg 1 p 21 ja 22 ning Kose Vallavolikogu 27.02.2014 määruse nr 21 „Kose valla põhimääruse kinnitamine“ § 16 lg 3, § 20 lg 1 p 21 ja 22 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus reguleerib vallavolikogu ja volikogu komisjonide liikmetele tasu maksmist.

§ 2.   Tasude määrad

  (1) Kehtestada igas kalendrikuus järgmised tasud:
  1) vallavolikogu esimehe tasu määr on 850 eurot;
  2) vallavolikogu aseesimehe tasu määr on 150 eurot;
  3) vallavolikogu komisjoni esimehe tasu määr on 200 eurot;
  4) vallavolikogu liikme tasu määr on 30 eurot;
  5) vallavolikogu komisjoni liikme tasu määr on 30 eurot.

  (2) Vallavolikogu ja volikogu komisjoni liikmetele makstakse tasu vallavolikogu istungitest ning volikogu komisjoni koosolekutest osavõtu eest käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktides 4 ja 5 sätestatud ulatuses, sõltumata istungite arvust kalendrikuus.

  (3) Tasusid ei maksta selle kuu eest kui vallavolikogu või vallavolikogu komisjoni istungeid ei toimu, va vallavolikogu esimees, kellele makstakse ½ käesoleva paragrahvi lõikes 1 punktis 1 määratud tasust.

  (4) Vallavolikogu istungitest ja vallavolikogu komisjoni koosolekutest osavõtu arvestust peab jurist-volikogu sekretär.

§ 3.   Tasu maksmine

  (1) Vallavolikogu esimehe, vallavolikogu aseesimehe ja vallavolikogu komisjoni esimehe tasu makstakse üks kord kuus hiljemalt töötatud kuule järgneva kuu 5. kuupäeval ülekandega pangakontole.

  (2) Vallavolikogu ja volikogu komisjonide liikmetele tasu väljamaksmise aluseks on allkiri osavõtulehel ja istungi protokoll. Tasud makstakse välja hiljemalt koosolekule järgneva kuu 5. kuupäeval ülekandega pangakontole, kui osavõtuleht on esitatud raamatupidajale hiljemalt kuu viimasel päeval.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Kose Vallavolikogu 17.12.2015 määrus nr 90 „Kose Vallavolikogu esimehele ja aseesimehele tasu määramine ning Kose Vallavolikogu liikmetele, komisjonide esimeestele ja komisjoni liikmetele tasu kehtestamine“.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json