HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Oru lasteaed Mesimumm põhimäärus

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 18

Oru lasteaed Mesimumm põhimäärus

Vastu võetud 17.12.2015 nr 85
RT IV, 31.12.2015, 8
jõustumine 03.01.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2018RT IV, 02.03.2018, 705.03.2018

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Põhimääruse reguleerimisala

  (1) Käesolevas põhimääruses sätestatakse:
  1) lasteasutuse nimetus;
  2) lasteasutuse asukoht;
  3) lasteasutuse struktuur;
  4) lasteasutuse hoolekogu ja direktori pädevus;
  5) hoolekogu liikmete valimise kord ja volituse kestus;
  6) põhimääruse muutmise kord;
  7) lasteasutuse liik;
  8) lasteasutuse õppe- ja kasvatuskorralduse alused;
  9) laste ja vanemate õigused ja kohustused;
  10) lasteasutuse õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused.

  (2) Lasteasutus juhindub koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

  (3) Lasteasutuse põhimääruse kinnitab, teeb selles muudatusi ja täiendusi Kose Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) lasteasutuse pedagoogilise nõukogu, hoolekogu, järelevalveorgani või vallavalitsuse ettepanekul.

§ 2.   Lasteasutuse nimetus

  Lasteasutuse nimetus on Oru lasteaed Mesimumm (edaspidi lasteaed).

§ 3.   Lasteaia asukoht

  (1) Lasteaed asub aadressil Oru küla, Kose vald, 75103, Harju maakond.

  (2) Lasteaia tegutsemiskohaks on asukoha aadressil asuv lasteasuaia hoone ja territoorium.

§ 4.   Lasteaia õiguslik seisund

  Lasteaed on Kose valla hallatav asutus.

§ 5.   Lasteaia struktuur ja lahtiolekuaeg

  (1) Direktor moodustab koolieelse lasteasutuse seaduse alusel vastavalt vajadusele ja võimalusele sõime-, lasteaia- ja liitrühmad.
[RT IV, 02.03.2018, 7 - jõust. 05.03.2018]

  (2) Vallavalitsus võib direktori ettepanekul moodustada lasteaias sobitusrühmi ja erirühmi.
[RT IV, 02.03.2018, 7 - jõust. 05.03.2018]

  (3) Lasteaia lahtiolekuaja kehtestab Kose Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus). Suveperioodil võib vajaduse korral ühendada rühmi ja sulgeda lasteaed kollektiivpuhkuse või remondi tõttu. Ajaks, kui lasteaed on suletud, tagatakse lastele kohad mõnes teises Kose valla lasteaias.

2. peatükk JUHTIMINE 

§ 6.   Direktor

  (1) Lasteaeda juhib direktor, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul.

  (2) Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem või tema poolt volitatud ametiisik.

  (3) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille kuulutab välja ja läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (4) Direktor täidab talle seaduses ja nende alusel õigus- ja haldusaktides pandud ülesandeid. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude lasteaias läbiviidavate tegevuste, lasteaia üldseisundi, arengu, rahaliste vahendite õiguspärase ning otstarbeka kasutamise eest.

  (5) Direktor esindab lasteaeda ja tegutseb lasteaia nimel, teeb lasteaia eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (6) Direktori tööülesanded on kirjeldatud töölepingus ja ametijuhendis.

§ 7.   Pedagoogiline nõukogu

  (1) Pedagoogid kuuluvad lasteaia pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (2) Pedagoogilise nõukogu tegevus kavandatakse õppeaasta algul ning määratakse lasteaia tegevuskavas.

§ 8.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et lasteaia õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteaia personaliga.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad lasteaia iga rühma vanemate esindaja, õpetajate esindaja ja vallavalitsuse nimetatud esindaja.

  (3) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku infot.

  (4) Hoolekogu töö vormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem, kui üks kord kolme kuu jooksul. Hoolekogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole hoolekogu liikmetest. Hoolekogu koosolek protokollitakse, protokoll registreeritakse lasteaia dokumendiregistris.

  (5) Hoolekogu pädevuses on:
  1) lasteaia direktori iga-aastase õppe- ja kasvatustegevuse ning majandamise aruande ärakuulamine;
  2) arengukava koostamises osalemine koostöös lasteaia pedagoogilise nõukoguga;
  3) sisehindamise aruande kooskõlastamine;
  4) soovituste andmine direktorile ja vallavalitsusele lasteaia eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  5) lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni esindaja määramine;
  6) pedagoogide vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra kinnitamine direktori ettepanekul;
  7) ettepanekute tegemine vallavalitsusele lasteaiaga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks;
  8) lasteaia toidukulu päevamaksumuse otsustamine;
  9) ettepaneku tegemine vallavalitsusele laste arvu suurendamiseks rühmas;
  10) koolieelse lasteasutuse seaduse või vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimuste otsustamine.

§ 9.   Hoolekogu liikmete valimise kord ning volituste kestus

  (1) Lasteaia direktor algatab hoolekogu liikmete valimise õppeaasta esimesel kuul ning esitab hiljemalt 30. septembriks vallavalitsusele taotluse hoolekogu uue koosseisu kinnitamiseks. Taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks võib direktor esitada igal ajal, kui hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt.

  (2) Vanemate esindaja valitakse rühma lastevanemate koosolekul hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada ning kandidaadiks võib olla iga vanem. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat, kes annab kirjaliku nõusoleku hoolekogu töös osalemiseks. Vanemate esindajaks ei või olla isik, kes on töölepingulises suhtes lasteaiaga või kes on samas lasteaias valitud mõne teise rühma vanemate esindajaks. Vanemate esindaja valimine protokollitakse, protokoll registreeritakse lasteaia dokumendiregistris.

  (3) Lasteaia õpetajate esindaja valitakse pedagoogilise nõukogu koosolekul. Õpetajate esindajaks võib olla lasteaia iga õpetaja, välja arvatud õpetaja, kes kuulub lasteaia juhtkonda. Õpetajate esindaja valitakse hääletamise teel. Kandidaadi võib üles seada iga pedagoogilise nõukogu koosolekust osa võttev pedagoog. Valituks osutub enim hääli saanud kandidaat. Õpetajate esindaja valimine protokollitakse, protokoll registreeritakse lasteaia dokumendiregistris.

  (4) Vallavalitsus nimetab lasteaia hoolekogusse esindaja vallavalitsuse istungil hoolekogu koosseisu kinnitamisel.

  (5) Hoolekogu esimees ja tema asetäitja valitakse uue hoolekogu esimesel koosolekul, mille kutsub kokku lasteaia direktor.

  (6) Hoolekogu liikme volitused kehtivad hoolekogu koosseisu kinnitamise päevast kuni uue hoolekogu koosseisu kinnitamiseni.

  (7) Hoolekogu liikme volituste ennetähtaegsel lõppemisel teavitab lasteaia direktor sellest koheselt vallavalitsust ning esitab vallavalitsusele taotluse hoolekogu koosseisu muutmiseks ning uue hoolekogu liikme andmed. Pärast taotluse saamist kinnitab vallavalitsus hoolekogu koosseisu muudatuse.

  (8) Hoolekogu liikme volitused lõpevad ennetähtaegselt:
  1) esindajaks valitud vanema lapse väljaarvamisel lasteaia rühma nimekirjast;
  2) rühma vanemate otsusel uue esindaja valimisel;
  3) esindajaks valitud õpetaja töösuhte lõppemisel;
  4) esindaja kirjaliku avalduse alusel.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ KORRALDUS LASTEAIAS 

§ 10.   Lasteaias omandatava hariduse liik ja tase

  (1) Lasteaed on õppeasutus, mis võimaldab koolieast noorematele lastele päevahoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Lasteaia tegevuse aluseks on haridus- ja teadusministri poolt välja antud koolitusluba.

  (3) Lasteasutuse tegevuse aluseks on Oru lasteaed Mesimumm arengukava, mille kinnitab vallavolikogu.

  (4) Lasteaia õppe- ja kasvatustöö korralduse aluseks on Oru lasteaed „Mesimumm” Õppekava 01. aprill 2009, mis lähtub Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast. Lasteaia õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (5) Lasteaia õppekava läbinule annab lasteaed välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

  (6) Andmed lasteaia, pedagoogide ja laste kohta ning andmete muudatused kantakse Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (7) Lasteaias viiakse läbi sisehindamist. Sisehindamine on pidev protsess, mille eesmärk on tagada laste arengut toetavad tingimused ja lasteasutuse järjepidev areng, selgitades välja lasteasutuse tugevused ning parendusvaldkonnad. Lasteaed koostab sisehindamise aruande vähemalt üks kord kolme õppeaasta jooksul.

  (8) Lasteaial ning igal rühmal on oma tegevus- ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse lasteaia arengukava, õppekava, kohalikku kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteaia tegevus- ja päevakava kinnitab lasteaia direktor.

  (9) Lasteaial on kodukord, mille kinnitab hoolekogu.

  (10) Lasteaia ja kodu koostöö korraldamiseks toimuvad lasteaias rühma lapsevanemate koosolekud ning lapse õpetajate ja lapsevanema vahelised tagasiside vestlused lapse arengu teemadel (arenguvestlused).

§ 11.   Õppekeel

  Lasteaia õppekeeleks on eesti keel.

§ 12.   Lasteaia õppeaasta

  Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

4. peatükk TÖÖTAJATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 13.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteaia töötajate õigused, kohustused ja vastutus määratakse tööandja poolt kehtestatud töökorralduse reeglite, töötaja ametijuhendi või tööülesannete kirjelduse, töölepingu ning õigusaktidega.

  (2) Lasteaia töötajal peab olema kehtiv kirjalik tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta.

  (3) Lasteaia personali koosseisu määrab direktor, tuginedes haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisule.

  (4) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteaias käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas lasteaias mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (5) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.

5. peatükk LASTE JA VANEMATE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 14.   Laste õigused

  Lastel on õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 15.   Vanemate õigused

  (1) Vanemal on õigus tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteaia päevakava järgides.

  (2) Nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele.

  (3) Vanemal on õigus tutvuda lasteaia õppekavaga, saada teavet ja selgitusi lasteaia töökorralduse kohta.

  (4) Vanemal on õigus arenguvestlusele, mis korraldatakse lasteaias vähemalt üks kord õppeaasta jooksul. Arenguvestluse käigus antakse tagasisidet lapse arengust, lepitakse kokku lapse edasise arengu eesmärkides.

  (5) Vanemal on õigus õpetamist, kasvatamist jm puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda hoolekogu, direktori, vallavalitsuse või riiklikku järelevalvet teostava organi poole.

  (6) Vanematele antakse vähemalt üks kord aastas võimalus osaleda vanemate koosolekul.

  (7) Vanemal on õigus olla valitud hoolekogu liikmeks;

§ 16.   Vanemate kohustused

  (1) Vanemal on kohustus luua lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks.

  (2) Vanem on kohustatud kinni pidama lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ning tervise edendamise nõuetest.

  (3) Vanemal on kohustus tasuda igakuiselt lasteaia osalustasu vastavalt vallavolikogu poolt kehtestatud korrale.

  (4) Vanemal on kohustus tasuda iga kuu lapse toiduraha vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

  (5) Vanem on kohustatud teavitama rühmaõpetajat või direktorit lapse puudumisest.

  (6) Vanem on kohustatud lapse lasteaiast lahkumise korral esitama lasteaia direktorile avalduse.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json