HaridusKool

Teksti suurus:

Otepää Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Otepää Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 30

Otepää Gümnaasiumisse õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 26.02.2018 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruse nr 43 „Õpilaste kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“ § 2 lõike 1 ja Otepää Gümnaasiumi põhimääruse § 15 lõike 9 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruses sätestatakse Otepää Gümnaasiumisse õpilase vastuvõtmise avalduse esitamise kord, vastuvõtmisel esitatavad nõuded, vastuvõtu korraldus ning muud vastuvõtmisel tähtsust omavad asjaolud.

  (2) Määrusega reguleerimata asjaajamises lähtub Otepää Gümnaasium põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korrast.

§ 2.   Vastuvõtmine esimesse klassi

  (1) Esimesse klassi võtab Otepää Gümnaasium vastu kõik õpilaskandidaadid, kelle jaoks Otepää Gümnaasium on elukohajärgne kool.

  (2) Otepää Gümnaasium võtab esimesse klassi vastu ka õpilaskandidaadid, kelle jaoks Otepää Gümnaasium ei ole elukohajärgne kool juhul, kui pärast avalduste esitamise tähtaega on esimesse klassi veel vabu õppekohti.

  (3) Tähtaeg esimesse klassi vastuvõtmise avalduse esitamiseks on igal aastal 10. august.

  (4) Vaba õppekoht tekib juhul, kui kõik õpilaskandidaadid, kelle jaoks Otepää Gümnaasium on määratud elukohajärgseks kooliks, on klassidesse jaotatud, ning avatavates klassikomplektides on seadusega sätestatud klassi täitumuse piirnormist lähtuvalt veel vabu õppekohti.

  (5) Õpilase vastuvõtmisest ja kooli alustamisega seonduvast teavitab Otepää Gümnaasium õpilaskandidaadi seaduslikku esindajat kirjalikult vastuvõtmise avaldusel märgitud kontaktide kaudu.

  (6) Õpilaskandidaatide seaduslikud esindajad on kohustatud esitama Otepää Gümnaasiumile oma kehtivad kontaktandmed.

  (7) Õppeaasta keskel on esimesse klassi võimalik kandideerida vabade õppekohtade olemasolul üldises korras.

§ 3.   Vastuvõtmine põhikooli klassidesse

  (1) Põhikooli klassidesse võtab Otepää Gümnaasium vastu kõik koolikohustuslikud õpilased, kelle jaoks Otepää Gümnaasium on elukohajärgne kool.

  (2) Vabade kohtade puhul võtab Otepää Gümnaasium vastu ka need koolikohustuslikud õpilased, kelle jaoks Otepää Gümnaasium ei ole elukohajärgne kool.

  (3) Põhikooli klassidesse on võimalik vastuvõtmise avaldusi esitada aastaringselt üldises korras.

§ 4.   Vastuvõtmine kümnendasse klassi

  (1) Kümnendasse klassi on õigus kandideerida õpilasel, kes on omandanud põhihariduse, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on vähemalt 3,6 hindepalli ning kes on Otepää Gümnaasiumis läbinud õppenõustamise.

  (2) Otepää Gümnaasiumil on õigus võtta vastu ka õpilaskandidaat, kelle põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne on madalam kui 3,6 hindepalli. Eeldusi gümnaasiumiõpingutele, sh õppemahtudele ja õpilase akadeemilisele võimekusele selgitatakse õpilaskandidaadile ja tema seaduslikule esindajale õppenõustamisel.

  (3) Õppenõustamised toimuvad mais ja juunis. Õppenõustamisest teavitab Otepää Gümnaasium avalikkust ja õpilaskandidaate igal aastal hiljemalt 30. aprilliks oma ametlike infokanalite kaudu. Õppenõustamisele registreeritakse Otepää Gümnaasiumi veebilehe kaudu. Õppenõustamisele oodatakse õpilaskandidaati koos seadusliku esindajaga.

  (4) Tähtaeg kümnendasse klassi vastuvõtmise avalduse esitamiseks on igal aastal 10. august. Lisaks haridus- ja teadusministri kehtestatud dokumentidele esitatakse Otepää Gümnaasiumile õppenõustamise tagasisideleht, millel kajastuvad õpilaskandidaadi õppenõustamise järgsed õppekavavalikud.

  (5) Õpilase vastuvõtmisest ja muust õppe alustamisega seonduvast teavitab Otepää Gümnaasium õpilaskandidaati ja tema seaduslikku esindajat vastuvõtmise avaldusel märgitud kontaktide kaudu.

  (6) Õpilaskandidaatide seaduslikud esindajad ja õpilaskandidaadid on kohustatud esitama Otepää Gümnaasiumile oma kehtivad kontaktandmed.

  (7) Kui Otepää Gümnaasium on õpilaskandidaadi kümnendasse klassi vastu võtnud ja saatnud talle sellekohase teate, on õpilaskandidaat või tema seaduslik esindaja kohustatud Otepää Gümnaasiumit teavitama, kui kandidaat siiski ei asu õppima Otepää Gümnaasiumis.

§ 5.   Vastuvõtmine 11. ja 12. klassidesse

  (1) Vastuvõtmisel 11. ja 12. klassidesse on vastuvõtmise eelduseks võimekus läbida Otepää Gümnaasiumi õppekava. Õppenõustamise käigus hinnatakse, kas õpilase varasemad gümnaasiumiõpingud toetavad Otepää Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava läbimist ning kas individuaalse õppekava alusel on võimalik puuduvaid õppekavavalikuid läbida.

  (2) Õpilase vastuvõtmisel võtab õpilane kohustuse läbida talle kohalduv õppekava.

§ 6.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Otepää Vallavalitsuse 29. märtsi 2012. a määrus nr 2 „Otepää Gümnaasiumi vastuvõtmise, lahkumise ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Kaido Tamberg
Vallavanem

Janno Sepp
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json