Teksti suurus:

Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord

Väljaandja:Narva Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.05.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 31

Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord

Vastu võetud 21.01.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lõike 5, ja Narva Linnavolikogu 10.02.2011 määruse nr 2 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kooli pidaja pädevusse antud ülesannete lahendamise delegeerimine Narva Linnavalitsusele“ § 1 lõike 2 alusel

§ 1.   Üldsätted

  Käesolevas määruses kehtestatakse Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord, sealhulgas teadmiste, oskuste ja vilumuste hindamise kord gümnaasiumi (10.-12. klass) vastuvõtmisel ning haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010. a määruses nr 43 "Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord" reguleerimata küsimused.

§ 2.   Taotlus isiku vastuvõtmiseks esimesse klassi

  (1) Esimesse klassi saab taotluse esitada koolikohustusliku lapse kohta, kes 1. oktoobrist kuni jooksva aasta 30. septembrini (kaasa arvatud) on saanud 7aastaseks või saavad nimetatud ajavahemikul 7aastaseks.

  (2) Koolikohustuslikust east noorema lapse vanemad võivad taotluse esitada, kui nõustamiskomisjon või lasteasutus, kus laps käib, on hinnanud lapse koolivalmidust ja soovitanud kooli õppima asumist ning vanem on teavitanud linnavalitsust õppima asumise soovist enne käimasoleva aasta 1. maid. Kui vanem teavitab linnavalitsust õppima asumise soovist pärast käimasoleva aasta 1. maid, võib kool võtta selle lapse õpilaseks vastu vaba õppekoha olemasolul koolis.

  (3) Esimesse klassi vastuvõtmiseks esitab lapse seaduslik esindaja kirjaliku taotluse kooli sekretärile.

  (4) Kirjalikule taotlusele tuleb lisada:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri (kinnitatakse kohapeal);
  2) sisseastuja sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja (kinnitatakse kohapeal) õpilasraamatu täitmiseks;
  3) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri (kinnitatakse kohapeal);
  4) sisseastuja ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  5) foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm;
  6) koolikohustuslikust east nooremale lapsele eelkooliasutuse või nõustamiskomisjoni poolt välja antud koolivalmiduse kaart.

  (5) Vastavalt haldusmenetluse seadusele § 14 peab kirjalik taotlus sisaldama:
  1) esitaja nime;
  2) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
  3) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkiri;
  4) kirjalikule taotlusele lisatavaid lisasid.

  (6) Vastavalt avaliku teabe seadusele on taotluse vormid ja täitmise juhend kättesaadav kooli veebilehel: www.narvakl.edu.ee.

  (7) Ametlikult kinnitatud ärakirjad vormistab kooli sekretär esitatud originaaldokumentide alusel vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

  (8) Taotlust võib esitada digitaalselt. Elektrooniliselt edastatud taotlusele lisatakse digitaalallkiri. Digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral ei pea vanem taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti.

§ 3.   Õpilaste vastuvõtt põhikooli klassidesse

  (1) Põhikooli klassidesse vastuvõtmiseks kirjalikule taotlusele tuleb lisada:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri (kinnitatakse kohapeal);
  2) sisseastuja sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja (kinnitatakse kohapeal) õpilasraamatu täitmiseks;
  3) sisseastuja seadusliku esindaja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri (kinnitatakse kohapeal);
  4) valjavõte õpilasraamatust;
  5) jooksva õppeveerandi hinneteleht (saabumisel õppeveerandi kestel);
  6) kooli direktori (juhataja) allkirja ja kooli pitsatiga kinnitatud klassitunnistus, millele on kantud jooksval õppeaastal lõpetatud õppeveerandite hinded (saabumisel uue õppeveerandi algul);
  7) lõpetatud klassi tunnistus (saabumisel suvekuudel);
  8) sisseastuja ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  9) foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm.

  (2) Kooli teeninduspiirkonnas mitte elav isik saab taotleda õppimist Narva Keeltelütseumi vaid vabade kohtade olemasolul.

  (3) Sisseastuja, kes on eelnevad õpingud läbinud välisriigis, lisab taotlusele lõike 1 punktides 4–7 nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. Välisriigis omandatud hariduse või läbitud õpingute taseme hindamisel lähtutakse 1997. aastal UNESCO Üldkonverentsil heaks kiidetud Rahvusvahelisest ühtsest hariduse liigitusest (Intemational Standard Classification of EducationISCED).

§ 4.   Vastuvõtu tingimused ja kord gümnaasiumiastme 10. klassi

  (1) 10. klassi vastuvõtmist võib taotleda põhihariduse omandanud või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandanud isik olenemata tema rahvastikuregistrijärgsest elukohast.

  (2) Taotluse 10. klassi saab esitada isik, kellele on väljastatud põhihariduse omandamist tõendav dokument.

  (3) Narva Keeltelütseumi 10. klassi saab hakata taotlusi esitama pärast põhihariduse omandamist tõendava dokumendi saamist.

  (4) Taotluse vorm on avaldatud kooli veebilehel. Kirjalikule taotlusele tuleb lisada:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri (kinnitatakse kohapeal);
  2) sisseastuja sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja (kinnitatakse kohapeal) õpilasraamatu täitmiseks;
  3) sisseastuja ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  4) foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4cm;
  5) sisseastuja põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri (kinnitatakse kohapeal).

  (5) Ametlikult kinnitatud ärakirjad vormistab kooli sekretär esitatud originaaldokumentide alusel vastavalt haldusmenetluse seaduses § 24 sätestatud nõuetele ja tingimustel.

  (6) 10. klassi võetakse vastu õpilasi sisseastumistesti alusel lähtudes õpilaskohtade arvust koolis.

  (7) Sisseastumiseks vajalik test tuleb sooritada enne sisseastumisdokumentide esitamist. Testi sooritamiseks peab 10. klassi astuda sooviv õpilane end registreerima, saates kooli sekretärile vastava sooviavalduse e-kirja teel või tehes vastava sooviavalduse telefoni kaudu. Informatsioon testi sooritamise ja testi sooritamise ajakava kohta avaldatakse kooli veebilehel. Erandkorras võib direktori otsusega sooritada akadeemilise testi teisel ajal. Sisseastumistesti kinnitab kooli direktor.

  (8) Test viiakse läbi kooli ruumides, sooritamiseks antav aeg on kuni 180 minutit. Testi sooritamiseks peab kaasa olema isikut tõendav dokument ning kirjutusvahend. Abivahendite kasutamine ei ole lubatud.

  (9) 10. klassi võetakse õpilased, kes on sooritanud sisseastumistesti vähemalt 40 punktile ja kellel on põhikooli lõputunnistuse hinnetelehe alusel keskmine punktide arv 3,8, eesti keele lõpueksam on sooritatud vähemalt 60% tulemusega ning käitumine on eeskujulik või hea. Põhikooli lõpueksamitel saavutatud kõrgemate tulemuste juhul võib kool arvestada õpilaste eksamite tulemusi vastava testiosa tulemuste asemel.

  (10) Ilma sisseastumistestita võetakse 10. klassi õpilased:
  1) kes on tulnud maakondlikel 9. klassi aineolümpiaadidel kolme parema hulka või
  2) kes on riiklikel 9. klasside aineolümpiaadidel tulnud kümne parema hulka või
  3) kes on osalenud põhikooli kolmandas kooliastmes rahvusvahelistel olümpiaadidel.

  (11) Kui 10. klassi astuda soovivate isikute arv on suurem kui õpilaskohtade arv koolis, siis võetakse õpilased vastu pingerea alusel vastavalt sisseastumistesti tulemustele. Pingerea algusesse paigutatakse õpilased, kes võetakse 10. klassi ilma sisseastumistestita.

  (12) Võrdsete tulemuste korral arvestatakse õpilase järgmisi tulemusi:
  1) põhikooli eesti keele lõpueksami tulemus punktides;
  2) põhikooli matemaatika lõpueksami tulemus punktides.

  (13) 10. klassi vastuvõetud isikute nimekiri kinnitatakse 6. juuliks. Täpsem info tulemuste kohta on kättesaadav alates nimetatud kuupäevast kooli kantseleis.

§ 5.   Vastuvõtt gümnaasiumiastme 11.-12. klassi

  (1) Vastuvõtt gümnaasiumiastme 11.-12. klassi toimub vabade kohtade olemasolul. Vastuvõtmise aluseks on läbitud õppekava tulemuste hindamine.

  (2) Sisseastumisel tuleb esitada kirjalik taotlus, millele on lisatud:
  1) sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse) ametlikult kinnitatud ärakiri;
  2) sisseastuja sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja (kinnitatakse kohapeal) õpilasraamatu täitmiseks;
  3) sisseastuja ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
  4) sisseastuja põhihariduse või sellele vastava välisriigi haridustaseme omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakiri;
  5) foto õpilaspileti jaoks suurusega 3 x 4 cm;
  6) ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust;
  7) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane teeb vastuvõtu taotluse pärast õppeperioodi lõppu;
  8) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse või õpinguraamatu ning hinnetelehe jooksva õppeveerandi või kursuse hinnetega, kui õpilane taotleb vastuvõttu õppeveerandi kestel.

§ 6.   Õpilase vastu võtmisest või sellest keeldumisest teavitamise kord

  (1) Õpilane arvatakse kooli õpilaste nimekirja direktori käskkirjaga.

  (2) Direktori käskkirja väljavõte saadetakse taotluse esitanud isikule taotluses esitatud e-kirja aadressile või selle puudumisel taotluses märgitud postiaadressile viie tööpäeva jooksul arvates käskkirja väljastamisest.

  (3) Narva Keeltelütseumi mitte vastuvõetud isikuid teavitatakse kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse tegemist.

§ 7.   Otsuste vaidlustamine

  Käesoleva korra alusel tehtud otsuste vaidlustamine toimub vastavalt haldusmenetluse seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavalitsuse 22.02.2017. a määrus nr 9 “Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord”.

  (2) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Tarmo Tammiste
Linnapea

Ants Liimets
Linnasekretär

/otsingu_soovitused.json