SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:09.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 62

Sotsiaalteenuste osutamise kord

Vastu võetud 22.02.2018 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Luunja valla sotsiaalteenuste osutamise tingimused ja korra ning esitab sotsiaalteenuste loetelu.

  (2) Sotsiaalteenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab Luunja vallas v.a vältimatu sotsiaalabi andmine, mida korraldab see kohaliku omavalitsuse üksus, kelle haldusterritooriumil isik abi vajamise ajal viibib.

  (3) Sotsiaalteenus on isiku või perekonna toimetulekut soodustav mitterahaline toetus. Sotsiaalteenuste võimaldamise eesmärgiks on aidata kaasa inimeste toimetulekuvõime toetamisele ning nende elukvaliteedi säilimisele.

  (4) Käesolevas korras kirjeldatud sotsiaalteenuste nimekiri ei ole lõplik ning taotluste menetlemine laieneb üldiselt kõigile sotsiaalhoolekande seaduses või sotsiaalministeeriumi kodulehel kirjeldatud sotsiaalteenustele, mille taotlemise ja osutamisega seonduvat ei ole reguleeritud eraldi õigusaktidega.

§ 2.   Sotsiaalteenused valla elanikele

  (1) Koduteenus.

  (2) Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus.

  (3) Tugiisikuteenus.

  (4) Täisealise isiku hooldus.

  (5) Isikliku abistaja teenus.

  (6) Varjupaigateenus.

  (7) Turvakoduteenus.

  (8) Sotsiaaltransporditeenus.

  (9) Eluruumi tagamine.

  (10) Võlanõustamisteenus.

  (11) Lapsehoiuteenus.

  (12) Vältimatu sotsiaalabi.

  (13) Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused.

§ 3.   Koduteenus

  (1) Koduteenuse eesmärgiks on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

  (2) Koduteenus on Vallavalitsuse osutatav sotsiaalteenus, millega abistatakse isikut järgmistes toimingutes:
  1) toiduainete ja majapidamisetarvete, ravimite, tehniliste abivahendite ja valmistoiduga varustamine lähimast müügikohast, isikule kuuluvate vahenditega,
  2) elektri-, gaasi- ja veenäitude teatamine,
  3) kommunaal- ja muude maksete tasumine isikule kuuluvate vahenditega,
  4) asjaajamine ametiasutustes,
  5) kütte eluruumi toomine ja tuha väljaviimine (kaugkütte puudumisel),
  6) vee tuppa toomine ja heitvee väljaviimine (veevärgi puudumisel),
  7) olemjäätmete väljaviimine,
  8) elutoa ja köögi esmane koristamine kuni kaks korda kuus,
  9) isikliku hügieeni toimingutes abistamine,
  10) transportteenuse osutamine või korraldamine haiglasse, arsti vastuvõtule ja muude elutähtsate toimingute tegemiseks.

  (3) Koduteenuse määramisel hinnatakse isiku teenuse vajadust ning kõrvalabi vajaduse määra. Koduteenuseid osutatakse isikule, kes üldjuhul on võimeline harjumispärases keskkonnas ise hakkama saama, kuid vajab iseseisvaks toimetulekuks teatud ulatuses kõrvalabi.

  (4) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse koduhooldusteenust saava isiku ja Vallavalitsuse vahel leping, määrates selles muu hulgas kindlaks:
  1) koduteenusena tehtavad toimingud;
  2) toimingute tegemise aeg ja maht.

  (5) Koduteenuse eest tasutakse valla eelarvest, kui teenuse saajal ei ole tema suhtes ülalpidamist andma kohustatud isikuid või nad ei ole võimelised oma kohustusi täitma (on puudega isik, viibib väljaspool omavalitsuse territooriumi jms).

§ 4.   Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (edaspidi üldhooldusteenus)

  (1) Üldhooldusteenuse eesmärgiks on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla.

  (2) Üldhooldusteenusele suunamise ja teenuse eest tasumise otsustab vallavalitsus lähtudes abivajava seadusjärgse ülalpidamiskohustusega lähedaste majanduslikust olukorrast ning kinnisvara olemasolust.

  (3) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse üldhooldusteenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusleping, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud, mis tagavad isiku turvalisuse ja toimetuleku hooldusteenuse kasutamise ajal.

§ 5.   Tugiisikuteenus

  (1) Tugiisikuteenuse eesmärgiks on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

  (2) Vallavalitsuse korralduse alusel sõlmitakse tugiisikuteenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise leping, määrates selles kindlaks tugiisikuteenusena tehtavad toimingud, nende tegemise aja ja mahu ning teenuse eest tasumise korra. Teenuse eest tasumiseks peab teenuseosutaja esitama aruande teenuse osutamise mahu ja tegevuste kohta.

  (3) Tugiisikuteenus on teenuse saajale tasuta.

§ 6.   Täisealise isiku hooldus

  (1) Vallavalitsus seab isiku taotluse alusel hoolduse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

  (2) Teenus on pikaajaline ja toetava iseloomuga, mille pidev osutamine on vajalik selleks, et hooldust saav isik saaks jätkuvalt elada edasi oma kodus.

  (3) Hooldust teostab Vallavalitsuse korraldusega määratud isik. Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldava isiku ülesanded.

  (4) Hooldus seatakse ja hooldav isik määratakse hooldatava nõusolekul.

  (5) Raske ja sügava puudega täisealistele määratud hoolduse eest maksmiseks eraldatud vahendite kasutamist korraldab ja selle üle arvestust peab vallavalitsus.

§ 7.   Isikliku abistaja teenus

  (1) Isikliku abistaja teenuse eesmärk on suurendada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

  (2) Puudega täiskasvanud isikule määratakse isikliku abistaja teenus Vallavalitsuse korraldusega.

  (3) Teenuse osutamise kulud kaetakse valla eelarvest või valla eelarvesse laekuvatest sihtotstarbelistest vahenditest vastavalt sõlmitud töövõtu ja/või käsunduslepingule või teenuse osutaja poolt esitatud arvele.

  (4) Teenuse osutamise kohta sõlmitakse haldusleping, määrates selles kindlaks kõrvalabi vajaduse määrast tulenevad toimingud ja teenuse saaja üldised juhised.

§ 8.   Varjupaigateenus

  (1) Varjupaigateenuse eesmärk on ajutise ööbimiskoha võimaluse kindlustamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma. Ajutises ööbimiskohas peab olema tagatud voodikoht, pesemisvõimalus ja turvaline keskkond.

  (2) Ajutiseks ööbimiskohaks võib lugeda vallale kuuluva eluruumi ajutist kasutamist Vallavalitsuse korralduse alusel.

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada varjupaigateenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 9.   Turvakoduteenus

  (1) Turvakoduteenuse eesmärk on tagada ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

  (2) Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

  (3) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada turvakoduteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

§ 10.   Sotsiaaltransporditeenus

  (1) Sotsiaaltransporditeenuse eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses sätestatud tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

  (2) Sotsiaaltransporditeenust korraldab Vallavalitsus, kes võib halduslepinguga volitada sotsiaaltransporditeenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule, vallavalitsuse hallatavale asutusele või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

  (3) Vallavalitsuse poolt osutatud sotsiaaltransporditeenuse korra ja tasu võtmise kehtestab Vallavalitsus.

§ 11.   Eluruumi tagamine

  (1) Eluruumi tagamise eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

  (2) Isikuid, kellel on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses puudest tingituna raskusi eluruumis liikumise, endaga toimetuleku või suhtlemisega, abistab vallavalitsus eluruumi kohandamisel või sobivama eluruumi saamisel.

  (3) Vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide kasutamise tingimused ja üürimäärad kinnitab Vallavalitsus.

§ 12.   Võlanõustamisteenus

  (1) Võlanõustamisteenuse eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

  (2) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada võlanõustamisteenuse osutamise otsustamise eraõiguslikule juriidilisele või füüsilisele isikule või teise kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutusele.

  (3) Võlanõustamisteenus on isikule tasuta.

§ 13.   Lapsehoiuteenus

  (1) Lapsehoiuteenuse eesmärk on toetada last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist või vähendada lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust.

  (2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenust osutatakse sõltumata selle osalisest või täielikust rahastamisest riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest, kohaldatakse teenusele sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõudeid.

  (3) Vallavalitsus võimaldab lapsehoiuteenust koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 alusel.

  (4) Raske ja sügava puudega lapse puhul hindab Vallavalitsus lapsehoiuteenuse vajadust igal lapsel eraldi.

  (5) Raske ja sügava puudega lapse puhul on õigus lapsehoiuteenusele kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks

  (6) Vallavalitsus koostab koostöös teenust saava isiku ja teenuseosutajaga teenuse osutamise haldusakti või halduslepingu, määrates selles kindlaks lapsehoiuteenuse vajadusest tulenevad toimingud ja teenuse osutamiseks olulised tingimused, milleks on vähemalt teenuse osutamise aeg ja koht.

  (7) Vallavalitsus võib halduslepinguga volitada lapsehoiuteenuse osutamise eraõiguslikule juriidilisele isikule, füüsilisest isikust ettevõtjale või teise kohaliku omavalitsuse üksuse asutusele.

§ 14.   Vältimatu sotsiaalabi

  (1) Isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutab vallavalitsus vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

  (2) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

  (3) Vältimatut abi vajavale isikule toimub teenuse osutamine kokkuleppel isiku elukohajärgse kohaliku omavalitsusega.

§ 15.   Muud vajaduspõhised sotsiaalteenused

  (1) Vallavalitsus osutab võimalusel ja lähtuvalt isiku abivajadusest muid toetavaid sotsiaalteenuseid, mis tulenevad seadusest või isiku tegelikust vajadusest.

  (2) Muudeks vajaduspõhisteks sotsiaalteenusteks on:
  1) sotsiaalnõustamisteenus;
  2) psühholoogi nõustamisteenus;
  3) perenõustamisteenus;
  4) perelepitusteenus;
  5) kriisiabi sh laste leinalaagris osalemise teenus;
  6) tugirühmades ja tugiprogrammides osalemise teenus;
  7) rehabilitatsiooniteenusel osalemine,
  8) erihoolekandeteenus;
  9) toiduabi teenus;
  10) viipekeele teenus;
  11) omasteta surnud isiku matmise korraldamise teenus;
  12) muud toetavad teenused.

  (3) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamine toimub eelarveliste vahendite olemasolul. Teenusele suunatakse sotsiaalnõuniku ettepanekul või isiku taotluse alusel.

  (4) Muude vajaduspõhiste sotsiaalteenuste osutamise kohta koostatakse haldusakt või haldusleping määrates selles kindlaks teenuse kirjeldus, üldised juhised ja finantseerimine.

  (5) Muu vajaduspõhise sotsiaalteenuse tasu kinnitab teenuseosutaja.

  (6) Muu vajaduspõhise sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse kasutajale määrata sotsiaalteenuse toetust Vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 16.   Sotsiaalteenuse taotlemine

  (1) Sotsiaalteenuseid on õigus taotleda isikul, kes rahvastikuregistri andmetel elab Luunja vallas ning kelle igapäevane toimetulekuvõime on häiritud ja ta vajab toimetulemiseks kõrvalabi. Sotsiaalteenust võib taotleda ka kõrvalabi vajava isiku pereliige, hooldaja, eestkostja, ametnik või muu isik.

  (2) Vältimatut abi on õigus taotleda isikul, kes viibib abi vajamise ajal Luunja valla haldusterritooriumil.

  (3) Teenuse taotlemiseks tuleb vallavalitsusele esitada taotlus kirjalikus või suulises vormis, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood;
  2) sotsiaalteenuse liik või taotletav abi;
  3) taotleja kontaktandmed (postiaadress, e-postiaadress, telefoninumber);
  4) andmed perekonna koosseisu ja sissetulekute kohta ning teenuse taotlemise põhjus;
  5) vajadusel täiendavad andmed ja dokumendid;
  6) taotluse koostamise kuupäev ja taotleja allkiri.

§ 17.   Sotsiaalteenuste võimaldamise alused

  (1) Sotsiaalteenuste võimaldamisel võetakse aluseks isiku tegelik toimetulekuvõime ja sellest tulenevalt kõrvalabi vajaduse ulatus. Rehabilitatsiooniplaani olemasolu korral lähtutakse teenuste osutamisel rehabilitatsiooniplaanist.

  (2) Isiku toimetulekuvõime ja abi- või hooldusvajaduse hindamisel kasutatakse hindamisinstrumenti ning kaasatakse vajadusel perearsti või teisi spetsialiste. Vajadusel suunatakse isik pädevama ametiasutuse või spetsialisti poole ja tehakse isiku nõusolekul koostööd vajadustele vastava teenuse väljaselgitamiseks ning võimaldamiseks.

  (3) Isikule, kes iseseisva toimetuleku parandamiseks vajab pikaajalist ja mitmekülgset abi, rakendatakse juhtumikorraldust ning koostatakse juhtumiplaan. Teenuste võimaldamisel lähtutakse edaspidi kehtivast juhtumiplaanist.

  (4) Sotsiaalteenuseid osutatakse abivajavale isikule järjestatud teenuste süsteemi põhimõttel, mille kohaselt iga järgmist teenust osutatakse isikule vaid juhul, kui eelmise teenusega ei saa isiku vajadusi enam rahuldada või kui isik ei ole suuteline seda teenust kasutama.

  (5) Sotsiaalteenust osutatakse abivajava isiku nõusolekul.

§ 18.   Sotsiaalteenuse taotluse menetlemine

  (1) Vallavalitsus otsustab teenuse osutamise või korraldamise kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) Otsus teenuse osutamise või taotluse rahuldamata jätmise kohta koos vastava põhjendusega tehakse taotlejale teatavaks viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.

§ 19.   Sotsiaalteenuse osutamise korraldamine

  (1) Sotsiaalteenuseid võib isikule osutada vallavalitsus ja vallavalitsuse hallatav asutus, mittetulundusühing, sihtasutus, juriidilisest või füüsilisest isikust ettevõtja vm.

  (2) Sotsiaalteenuse osutamine või mitteosutamine isikule otsustatakse haldusaktiga või halduslepinguga, kui sotsiaalteenust finantseeritakse osaliselt või täielikult valla eelarvest.

  (3) Sotsiaalteenuse osutamine otsustatakse halduslepinguga eelkõige juhul, kui sotsiaalteenuse osutamise tingimused määratakse kindlaks vallavalitsuse ja sotsiaalteenuse saaja või vallavalitsuse, sotsiaalteenuse saaja ja kolmanda isiku koostöös.

§ 20.   Sotsiaalteenuste finantseerimine ja teenuse eest tasumine

  (1) Sotsiaalteenuste osutamisega seotud kulud kaetakse täielikult või osaliselt valla eelarvest sotsiaaltoetusteks ja sotsiaalteenusteks ettenähtud vahenditest.

  (2) Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste osutatava sotsiaalteenuse eest võetava tasu tingimused ja suuruse kehtestab Vallavalitsus.

  (3) Isikult võetava tasu suurus oleneb sotsiaalteenuse mahust, teenuse maksumusest ning teenust saava isiku ja tema perekonna majanduslikust olukorrast.

  (4) Vallavalitsusel on õigus põhjendatud otsusega vabastada isik täielikult või osaliselt teenuse eest tasumisest, arvestades teenust saava isiku sissetulekuid, seadusjärgsete ülalpidajate olemasolu ja nende sissetulekuid, isikule kuuluvat kinnisvara, teenuse kasutamise põhjust ning muid juhtumiga seotud asjaolusid.

  (5) Sotsiaalteenuse eest tasumiseks võib teenuse taotlejale määrata sotsiaalteenuse toetust Vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 21.   Sotsiaalteenuste kulutuste tagasinõudmine

  (1) Vallavalitsus nõuab seaduses sätestatud juhtudel isikult talle sotsiaalteenuse osutamisega alusetult tehtud kulutused osaliselt või täielikult tagasi.

  (2) Vallavalitsusel on sotsiaalteenuste andmiseks alusetult tehtud kulutuste tagastamisega viivitamise korral õigus nõuda tasumata summalt viivist võlaõigusseaduse alusel.

§ 22.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Luunja Vallavolikogu 21.12.2010 määrus nr 55 „Sotsiaalteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord”.

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Radž Sauk
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json