HaridusKool

Teksti suurus:

Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord - sisukord
Väljaandja:Viljandi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 89

Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord

Vastu võetud 26.02.2018 nr 4

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, Viljandi Linnavolikogu 29.12.2010 määruse nr 59 „Pädevuse delegeerimine“,Viljandi Linnavolikogu 28.12.2011 määruse nr 102 „Viljandi linna elukohajärgse kooli kinnitamine põhikooli õpilastele” alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega kinnitatakse õpilaste (edaspidi sisseastujate) vastuvõtu kord Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse (edaspidi kool).

  (2) Viljandi linna koolidesse võetakse vastu sisseastujad, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viljandi linn.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse vastu sisseastujaid, kelle registrijärgne elukoht ei ole Viljandi linn.

  (4) Käesolev kord sätestab linnavalitsuse, koolieelsete lasteasutuste, koolide ja sisseastuja seadusliku esindaja, kelleks on lapsevanem, eeskostja või hooldaja (edaspidi vanem), omavahelise töökorralduse ja pädevuse.

§ 2.   Vastuvõtt 1. klassi

  (1) Vastuvõtt 1. klassidesse toimub sisseastuja seadusliku esindaja kirjaliku taotluse alusel ja Viljandi Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjoni (edaspidi komisjon) otsuse kohaselt.

  (2) Vastuvõtul arvestatakse:
  1) sisseastuja elukoha lähedust koolile;
  2) sisseastuja kooliskäivate õdede-vendadega ühte kooli astumise võimalust;
  3) kooli personali liikme soovi panna oma laps samasse kooli.

  (3) Sisseastuja vanem esitab taotluse märtsikuu jooksul linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile.

  (4) Kui kooli on soovijaid rohkem kui koolil on õppekohti, siis komisjon määrab sisseastujale kooli, arvestades lisaks § 2 lõikes 2 nimetatule ka tema elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmise aega, eelistades neid, kelle registrikanne on varasem.

  (5) Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamiseks, lasteaias mittekäiva alla seitsmeaastase lapse kooli vastuvõtmiseks ning haridusliku erivajadusega sisseastujale sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks soovituse saamiseks tuleb pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole.

  (6) Koolikohustuslikust east nooremale sisseastujale tagatakse võimalused põhihariduse omandamiseks juhul, kui lasteasutus, kus laps käib või kooliväline nõustamismeeskond on hinnanud tema koolivalmidust, sotsiaalset küpsust ja andnud soovituse kooli õppima asumiseks.

  (7) Koolivälise nõustamismeeskonna poole pöördub vanem, arvestades lasteaia- või eelkooli õpetaja, logopeedi või perearsti soovitust hiljemalt märtsi kuu lõpuks.

  (8) Taotlused vaatab läbi ja sisseastujate nimekirjad koolide kaupa kinnitab komisjon 30. aprilliks.

  (9) 30. aprilliks teeb komisjon oma otsuse teatavaks ka nende laste suhtes, kelle registrijärgne elukoht ei ole Viljandi linn.

  (10) Peale 30. aprilli laekuvate taotluste menetlemisega tegelevad koolid.

§ 3.   Teised vastuvõtud

  (1) Vastuvõttu 2. kuni 9. klassi otsustab direktor sisseastuja vanema taotluse alusel ja arvestades käesolevat määrust ning kooli vastuvõtu korda, kui koolis on vastavalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi täitumuse ülemisele piirnormile vabu õppekohti.

  (2) Kui koolis ei ole vabu kohti, edastab kool taotluse linnavalitsuse haridus- ja kultuuriametile, kes tagab õpilasele põhihariduse omandamise jätkamise võimaluse.

  (3) Soovitusi sobivate õppe ja kasvatuse tingimuste kohaldamiseks 2. kuni 9. klassi õpilastele annab kooliväline nõustamismeeskond.

  (4) Hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses lähtutakse kaasava hariduse põhimõtetest, mille kohaselt õpivad haridusliku erivajadusega õpilased üldjuhul tavakoolis. Eriklasside moodustamise ja õpilaste määramise eriklassi otsustab direktor, arvestades õpilaste hariduslike erivajaduste iseloomu ja koolivälise nõustamismeeskonna soovitusi.

  (5) Vastuvõtu mittestatsionaarsesse õppesse korraldab Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium. Piiratud teovõimega sisseastujal Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi peab olema Viljandi Linnavalitsuse laste ja perede komisjoni nõusolek.

§ 4.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavalitsuse 30.01.2012 määrus nr 3 „Viljandi linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtmise kord“.

§ 5.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Madis Timpson
linnapea

Marko Kotsar
jurist linnasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json