Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 119

Kuusalu valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 28.02.2018 nr 4
, rakendatakse tagasiulatuvalt 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2, Kuusalu valla põhimääruse § 7 lõigete 1.2 ja 4 ja Kuusalu valla arengukava alusel ning tulenevalt eelarve- ja arengukomisjoni ja Kuusalu Vallavalitsuse ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2018. aasta eelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2018. aasta eelarve
· põhitegevuse tulud 8 974 759 eurot;
· põhitegevuse kulud -8 563 259 eurot;
· investeerimistegevus -349 500 eurot;
· finantseerimistegevus -262 000 eurot;
· likviidsete varade muutus (vähenemine) -200 000 eurot vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu ühe kuu jooksul peale eelarve avalikustamist 2018. aasta eelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018. a.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Märtson
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2018. aasta eelarve

/otsingu_soovitused.json