Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Lääne-Nigula valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2018, 120

Lääne-Nigula valla 2018. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 22.02.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel ja Lääne-Nigula Vallavolikogu 27.12.2017 määruse nr. 9 “Lääne-Nigula valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord” § 5 lg 8 alusel.

§ 1.  Eelarve vastuvõtmine

  Võtta vastu Lääne-Nigula valla 2018. aasta eelarve vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.  Volituste andmine

 (1) Lubada Lääne-Nigula Vallavalitsusel suunata kulusid ümber kinnitatud eelarve kasutus- ja vastutusalas oleva(te) eelarve(te) piires kontoklasside 15, 45, 50, 55, 60, 65 lõikes.

 (2) Lubada Lääne-Nigula Vallavalitsusel suunata kulusid ümber vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendidis tehtavatele muudatustele.

 (3) Lubada Lääne-Nigula Vallavalitsusel lisada eelarve tuludesse ja kuludesse eelarveaasta jooksul laekuvad sihtotstarbelised eraldised ja täiendavad tulud, informeerides sellest volikogu.

§ 3.  Alaeelarvete kinnitamine ja lepingute sõlmimine

 (1) Lääne-Nigula Vallavalitsusel kinnitada alaeelarvete kulud ja tulud majandusliku sisu järgi vastavalt eelarveklassifikaatorile.

 (2) Lääne-Nigula Vallavalitsusel ja osavaldade valitsustel sõlmida füüsilistest isikust ettevõtjatega, mittetulundusühingute, sihtasutuste, avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja äriühingutega sihtfinantseerimise lepingud Lääne-Nigula valla 2018. aasta eelarvega neile eraldatud vahendite kasutamiseks.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ja seda rakendatakse 1. jaanuarist 2018.a.

Neeme Suur
vallavolikogu esimees

Lisa  Lääne-Nigula valla 2018 aasta eelarve

Lisa  Lääne-Nigula valla 2018 aasta eelarve seletuskiri