Rahandus ja eelarveFinantsjuhtimine

Teksti suurus:

Kanepi valla kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Kanepi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2021, 11

Kanepi valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 18.02.2021 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kanepi valla kaasava eelarve eesmärkideks on parandada kogukondade arusaama vallaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondade vahelist koostööd ja viia ellu uusi ideid või leida lahendus olulisele valupunktile Kanepi vallas.

  (2) Kaasava eelarve menetlusega antakse kohaliku kogukonna liikmetele võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida, teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

  (3) Kaasava eelarve objektiks on Kanepi vallaga seotud investeeringute tegemine. Kaasava eelarve tulemusel elluviidav objekt peab pakkuma avalikku hüve, olema vallaruumis avalikus kasutuses ja/või avalikkusele suunatud ning selle teostamise tulemusel ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (4) Kaasava eelarve ettepanekuid ei saa esitada valla hallatavad asutused.

  (5) Kaasava eelarve menetlust korraldab Kanepi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (6) Kaasava eelarve elluviimisel arvestatakse esitatud ideid ja hääletustulemusi.

§ 2.   Kaasava eelarve suurus

  (1) Kaasava eelarve kogusumma kinnitab Kanepi Vallavolikogu (edaspidi volikogu) asjaomase aasta eelarve vastuvõtmisel.

  (2) Kaasava eelarve maht jaotatakse küsitlusel enim hääli saanud ettepaneku(te) vahel.

§ 3.   Ettepanekute esitamine ja avaldamine

  (1) Ühe kalendrikuu jooksul eelarve vastuvõtmisest kuulutab vallavalitsus oma korraldusega välja konkursi kaasava eelarve kaudu rahastatava ettepaneku väljaselgitamiseks. 2021 aastal korraldatakse konkurss aprillikuus.

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepanekuid esitada igaüks, välja arvatud §1 lg 4 nimetatud asutused.

  (3) Ettepanekute esitamise tähtaja pikkus on vähemalt 14 päeva.

  (4) Ettepanekud esitatakse vallavalitsuse poolt teavitatud infokanalite vahendusel.

  (5) Ettepanek peab sisaldama:
  1) esitaja nime ja kontaktandmeid;
  2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab idee sisu);
  3) objekti kirjeldust, eesmärki, olulisust valla jaoks ja planeeritavat asukohta;
  4) ettepaneku elluviimise kirjeldust;
  5) sihtrühma;
  6) hinnangulist maksumust;
  7) võimalusel ettepanekut iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

  (6) Objekti rajamisel eramaale lisatakse ettepanekule maaomaniku kinnitus valmisoleku kohta sõlmida vallaga avaliku kasutamise leping vähemalt 10 aastaks.

  (7) Ettepanek peab olema elluviidav ühe eelarveaasta jooksul.

  (8) Ettepaneku hinnanguline maksumus kaasavast eelarvest on vähemalt 5000 eurot.

  (9) Vallavalitsus avaldab esitamistähtaja möödumisel esitatud ettepanekud valla infokanalites.

§ 4.   Ettepanekute hindamine

  (1) Ettepanekuid hindab vallavalitsuse moodustatud vähemalt 6-liikmeline hindamiskomisjon (edaspidi komisjon), kuhu kuuluvad vallavalitsuse vastava eriala spetsialistid, volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni, majandus- ja eelarvekomisjoni, haridus- ja noorsookomisjoni ja sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimehed.

  (2) Ettepanekute menetlemisel jäetakse vastavaks tunnistamata ettepanekud, mis ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele või ei ole teostatav muudel asjaoludel.

  (3) Sarnaseid ettepanekuid võib liita ja teha ettepaneku täiendamiseks või võimaliku elluviimise tagamiseks koostööd selle esitajaga. Vajadusel võib ettepaneku esitaja kutsuda selgitusi andma.

  (4) Hindamise tulemusel selguvad ettepanekud, mille elluviimise kohta küsitakse elanike arvamust küsitluse teel.

  (5) Kõik vastavaks tunnistatud ettepanekud avalikustatakse valla infokanalites.

§ 5.   Hääletuse korraldamine

  (1) Hindamise tulemusena vastavaks tunnistatud ettepanekute hulgast elluviidavate ettepanekute väljaselgitamiseks korraldab vallavalitsus hääletuse.

  (2) Hääletusel võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on hääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Kanepi vald.

  (3) Hääletusel saab hääletada ühe ettepaneku poolt.

  (4) Hääletus toimub elektrooniliselt elektroonilises keskkonnas VOLIS.

  (5) Elanikud, kellel ei ole arvuti kasutamise võimalust, saavad hääletada vallavalitsuses ja valla raamatukogudes.

  (6) Hääletuse kestus on vähemalt 7 kalendripäeva. Täpsem info hääletuse toimumise aja kohta avaldatakse vähemalt 7 kalendripäeva enne hääletust valla infokanalites.

  (7) Hääletamine on salajane. Häälte jaotust ettepanekute vahel enne küsitluse lõppu ei avalikustata.

  (8) Hääletamise tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust. Häälte võrdsel jagunemisel otsustatakse tulemus liisu heitmisega.

  (9) Hääletamise tulemusena selgunud paremusjärjestuse kinnitab vallavalitsus korraldusega.

§ 6.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Elluviimisele kuulub üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt ettepaneku eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud summa piiridesse.

  (2) Kaasava eelarve investeeringuobjekti elluviimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajaga.

  (3) Juhul, kui idee elluviimiseks korraldatud hanke tulemusena ilmneb, et selle maksumus ületab planeeritud rahalisi vahendeid, annab vallavalitsus ettepaneku esitajale võimaluse kaasrahastada ettepaneku elluviimist puudujäävas osas. Viimase loobumisel kaasrahastamisest viiakse ellu nimekirjas paremusjärjestuses järgnev objekt.

  (4) Kui paremusjärjestuses järgmisena ellu viidava ettepaneku jaoks on jäänud kaasava eelarve summast alles väiksem summa, kui selle ettepaneku hinnanguline maksumus, pakutakse ettepaneku esitajale osalist rahastust. Viimase loobumisel osalisest rahastamisest viiakse ellu nimekirjas paremusjärjestuses järgnev objekt.

§ 7.   Vaidluste lahendamine

  Käesolevas määruses sätestatud ideede hääletustulemuste ja enim toetust leidnud idee elluviimise peale võib esitada vaide hindamiskomisjonile.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaido Kõiv
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json