Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Häädemeeste valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Väljaandja:Häädemeeste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2021, 15

Häädemeeste valla 2021. aasta eelarve vastuvõtmine

Vastu võetud 25.02.2021 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 ning Häädemeeste Vallavolikogu 28. juuni 2018 määruse nr 19 „Häädemeeste valla põhimäärus“ § 83 lõike 1 alusel.

§ 1.   Eelarve

  Häädemeeste valla 2021. aasta eelarve võetakse vastu ja kinnitatakse vastavalt lisale (lisa nr 1).

§ 2.   Eelarve seletuskiri

  Eelarvele on lisatud seletuskiri, mis on eelarve lahutamatu lisa (lisa nr 2).

§ 3.   Vallavalitsusele volituste andmine

  (1) Eelarveaasta jooksul täiendavalt eraldatud sihtotstarbeliste eraldiste ja tasandus- ja toetusfondi vahendite saamisel on Häädemeeste Vallavalitusel õigus lisada need laekumised ja nendele vastavad kulud eelarvesse järgmises korras: laekumiste ja vastavate kulude kohta teeb vallavalitsus korralduse, milles tuleb märkida eraldise sihtotstarve.

  (2) Pärast eelarve määruse jõustumist koostab vallavalitsus hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste alaeelarvete kulude detailsema jaotuse ja kinnitab alaeelarvete eest vastutajad.

  (3) Vallavalitsusel on õigus tegevusala siseselt hallatavate asutuste ja struktuuriüksuste eelarveid majandusliku sisu järgi muuta.

  (4) Vallavalitsusel on õigus teha muudatusi investeerimistegevuse ja põhitegevuse kuludes, kui investeeringuteks ette nähtud summa ei vasta põhivara kriteeriumitele.

§ 4.   Rakendussäte

  Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2021.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Argo Mengel
volikogu esimees aseesimehe ülesannetes

Lisa 1 Eelarve

Lisa 2 Eelarve seletuskiri

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json