Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2022, 24

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord

Vastu võetud 27.08.2020 nr 16
RT IV, 03.09.2020, 6
jõustumine 06.09.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.02.2022RT IV, 02.03.2022, 405.03.2022

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Järva valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise, menetlemise ja muutmise kord (edaspidi kord) reguleerib arengukava ja eelarvestrateegia ning täiendava arengukava eelnõu koostamist, menetlemist ja muutmist ning Järva vallast sõltuvatelt üksustelt eelarvestrateegia koostamiseks vajaliku informatsiooni saamiseks andmete esitamise tähtaega ja korda.

  (2) Täiendav arengukava on valdkondlik arengukava või arengukava, mis koostatakse Järva valla mõne osa kohta. Kui eriseadusega pannakse kohalikule omavalitsusele kohustus koostada valdkondlik arengudokument, vastutab selle koostamise eest abivallavanem või valla ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) osakonna juhataja.

  (3) Eelarvestrateegia on arengukavaga seotud iseseisev dokument.

§ 2.   Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu koostamine

  (1) Arengukava eelnõu koostamiseks moodustab Järva Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) valdkondliku(d) töörühma(d) ning kinnitab eeldatava ajakava.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud töörühmad koostavad hetkeolukorra kirjelduse, korraldavad huvitatud isikute kaasamise, seavad valdkondlikud arengueesmärgid ja tegevused eesmärkide elluviimiseks ning esitavad need vallavalitsusele.

  (3) Eelarvestrateegia eelnõu koostamiseks korraldab ametiasutuse finantsosakonna juhataja vajalike lähteandmete kogumise ning huvitatud isikute kaasamise eelnõu koostamisse.

  (4) Eelarvestrateegia eelnõu koostamiseks esitavad Järva vallast sõltuvad üksused hiljemalt 15. aprilliks vallavalitsusele ülevaate oma majandusolukorrast ja arvnäitajad. Sõltuvate üksuste esitatavad arvnäitajad peavad sisaldama eelnenud aasta tegelikke, jooksva aasta eeldatavaid ja eelarvestrateegia perioodiks prognoositavaid põhitegevuse tulusid ja kulusid, investeerimis- ja finantseerimistegevuse summasid, likviidsete varade muutust ja suunamata jääki aasta lõpuks ning võlakohustusi kokku aasta lõpu seisuga.

§ 3.   Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu menetlemine ja avalikustamine

  (1) Vallavalitsus esitab arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu Järva Vallavolikogule (edaspidi vallavolikogu) 1. lugemiseks hiljemalt volikogu juunikuu istungile.

  (2) Pärast arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu 1. lugemist vallavolikogus ja avalikule väljapanekule suunamise otsustamist korraldab ametiasutus eelnõu avalikustamise.

  (3) Vallavalitsus määrab korraldusega:
  1) eelnõu avaliku väljapaneku alguse, kestuse ja koha;
  2) ettepanekute esitamise aja ja viisi;
  3) avaliku arutelu toimumise aja ja koha.

  (4) Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu tutvustamiseks korraldab ametiasutus avaliku arutelu.

  (5) Igaühel on õigus avaliku väljapaneku kestel esitada arengukava ja eelarvestrateegia eelnõule kirjalikke ettepanekuid.

  (6) Avaliku väljapaneku kestel esitatud ettepanekute kohta koostavad kokkuvõtte:
  1) arengukava eelnõu osas ametiasutuse arenduse peaspetsialist;
  2) eelarvestrateegia eelnõu osas finantsosakonna juhataja.

  (7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud kokkuvõte esitatakse vallavalitsusele seisukoha võtmiseks.

  (8) Vallavalitsus esitab arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu vallavolikogu istungile koos omapoolsete seisukohtadega avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute kohta.

§ 4.   Täiendava arengukava eelnõu koostamine

  (1) Täiendav arengukava peab olema kooskõlas arengukavaga.

  (2) Täiendava arengukava koostamine toimub käesoleva korra § 2 lõigetes 1–2 sätestatud korras.

  (3) Täiendava arengukava eelnõu heakskiitmisele ja avalikustamisele kohaldatakse käesoleva korra § 3 lõigete 1-5 ja 8 sätteid.

  (4) Avaliku väljapaneku kestel esitatud ettepanekute kohta koostab kokkuvõtte lähtuvalt valdkonnast abivallavanem või ametiasutuse osakonna juhataja.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kokkuvõte esitatakse vallavalitsusele seisukoha võtmiseks.

§ 5.   Arengukava, eelarvestrateegia ja täiendava arengukava vastuvõtmine

  (1) Vallavolikogu kinnitab arengukava ja eelarvestrateegia hiljemalt arengukava ja eelarvestrateegia kehtima hakkamisele eelneva aasta 15. oktoobriks. Kui seadusega sätestatakse muu tähtaeg, esitab vallavalitsus arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu vallavolikogu istungile 1. lugemisele arvestusega, et arengukava ja eelarvestrateegia jõuaks kinnitada seaduses sätestatud tähtajaks.

  (2) Vastuvõetud arengukava, eelarvestrateegia ja täiendav arengukava avalikustatakse valla veebilehel seitsme tööpäeva jooksul vastuvõtmisest arvates.

§ 6.   Arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamine ja muutmine

  (1) Ettepanekud arengukava ja eelarvestrateegia muutmiseks esitavad vallavolikogu alatised komisjonid hiljemalt iga aasta 1. märtsiks vallavalitsusele.

  (2) Abivallavanem ja ametiasutuse osakondade juhatajad esitavad iga aasta 1. veebruariks finantsosakonnale andmed prognoositavatest investeeringutest objekti- ja tegevuspõhiselt ning tulenevalt teistest valdkondlikest arengudokumentidest, mis võivad kaasa tuua eelarvestrateegia muutmise.
[RT IV, 02.03.2022, 4 - jõust. 05.03.2022]

  (3) Vallavalitsus vaatab arengukava ja eelarvestrateegia igal aastal hiljemalt maikuus üle ning täpsustab vajadusel vähemalt nelja aasta eesmärke ja arendustegevusi.

  (4) Kui vallavolikogu komisjonide ettepanekutest ning arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise käigus selgub vajadus muuta arengukava või eelarvestrateegiat, algatab vallavalitsus arengukava ja eelarvestrateegia muutmise menetluse.

  (5) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmise menetluse algatamine on kohustuslik, kui kehtiv arengukava ja eelarvestrateegia ei hõlma jooksva aasta 15. oktoobri seisuga vähemalt nelja eelseisvat eelarveaastat.

  (6) Arengukava ja eelarvestrateegia muutmisel koostatakse arengukava ja eelarvestrateegia vajadusel uues redaktsioonis järgides §-des 2 ja 3 sätestatut.

  (7) Eelarvestrateegias uuendatakse arvandmeid, majandusliku olukorra analüüsi ja prognoosi eelarvestrateegia perioodiks.

  (8) Kui arengukava muudetakse ja sellega kaasneb mõju eelarvele, tuleb eelarvestrateegia viia arengukavaga kooskõlla.

§ 7.   Täiendava arengukava ülevaatamine ja muutmine

  (1) Täiendav arengukava vaadatakse üle kord aastas samaaegselt arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamisega. Täiendava arengukava ülevaatamise eest vastutavad valdkonnapõhiselt abivallavanem või ametiasutuse osakonna juhataja. Ülevaatamise käigus selgitatakse välja täiendava arengukava muutmise vajalikkus.

  (2) Vallavolikogu alalised komisjonid esitavad hiljemalt iga aasta 1. märtsiks vallavalitsusele ettepanekud täiendava arengukava muutmiseks.

  (3) Kui vallavolikogu komisjonide ettepanekutest ning täiendava arengukava ülevaatamise käigus selgub vajadus muuta täiendavat arengukava, algatab vallavalitsus täiendava arengukava muutmise menetluse järgides §-s 4 sätestatut.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json