Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Luunja valla kaasava eelarve menetlemise kord

Väljaandja:Luunja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2022, 28

Luunja valla kaasava eelarve menetlemise kord

Vastu võetud 28.02.2022 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Luunja valla (edaspidi vald) elanike vallaeelarve kasutamisse kaasamise (edaspidi kaasav eelarve) eesmärkideks on parandada kogukonna koostööd ja viia ellu uusi ideid või leida lahendus mõnele olulisele kitsaskohale vallas.

  (2) Kaasava eelarve menetlusega antakse valla elanikele võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida, teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamisel.

  (3) Kaasava eelarve menetlust korraldab Luunja Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objekt on avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine või avalikus ruumis olulise tegevuse kulude katmine (v.a sündmuste korraldamine), mille suurus on vähemalt 10 000 eurot (ilma käibemaksuta).

  (2) Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku huvi, olema vallaruumis avalikus kasutuses, olema teostatav eelarveaasta jooksul, asuma Luunja vallas ning sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulutusi valla järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Kui objektiks on avalikes huvides kasutatav investeering ja selle omanik ei ole vald, sõlmitakse objekti omanikuga avaliku kasutamise kokkulepe ettepaneku elluviimisele järgnevaks kümneks aastaks.

§ 3.   Kaasava eelarve suurus

  Kaasava eelarve suurus eelarveaastal määratakse kindlaks Luunja Vallavolikogu poolt kinnitatud Luunja valla eelarvestrateegiaga vastava aasta kohta. Summa lisatakse vastava aasta eelarvele.

§ 4.   Kaasava eelarve menetluse algatamine ja sellest teavitamine

  (1) Vallavalitsus algatab korraldusega kaasava eelarve menetluse hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks. Korraldusega määratakse kindlaks vastava aasta täpne menetluskord ja läbiviimise tingimused.

  (2) Vallavalitsus teavitab kaasava eelarve menetluse algatamisest avalikkust kaasava eelarve koostamise eesmärkidest, ettepanekute esitamise võimalustest, hääletamisele minevatest ettepanekutest, hääletamise tulemustest ja elluviidavatest ettepanekutest.

  (3) Avalikkuse teavitamiseks avaldab vallavalitsus teateid valla ajalehes, kodulehel ja sotsiaalmeedias.

§ 5.   Ettepanekute esitamine

  (1) Kaasava eelarve menetluse käigus võib ettepanekuid esitada iga Luunja vallaga seotud füüsiline ja juriidiline isik.

  (2) Ettepanekuid võib esitada kas paberkandjal vallavalitsusse või e-posti teel. Täpsema ettepanekute esitamise korra avaldab vallavalitsus menetluse algatamise teavituses.

  (3) Esitatud ettepanekus peab olema märgitud:
  1) esitaja nimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
  2) objekti nimetus;
  3) eesmärk ja olulisus (mis on ettepaneku eesmärk ja kirjeldus, millise vallas esineva probleemi see lahendab või millise uue võimaluse avab ning miks on selle teostamine valla eelarvest vajalik ja oluline);
  4) sihtrühm (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu, nimetada hinnanguline sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);
  5) ettepaneku realiseerimise hinnanguline maksumus;
  6) muu oluline info (joonis või kirjeldus sellest, mida oleks ettepaneku hindajail oluline teada).

§ 6.   Ettepanekute analüüs ja hindamine

  (1) Esitatud ettepanekute analüüsimiseks ja hindamiseks moodustatakse vallavanema käskkirjaga komisjon (edaspidi komisjon).

  (2) Komisjon analüüsib ja hindab ettepanekuid lähtuvalt järgmistest kriteeriumidest:
  1) vajalikkus ja olulisus vallale;
  2) teostatavus 12 kuu jooksul ettepaneku esitamise tähtpäevast, sh tegevuste alustamise võimalikkus kuus kuud peale võitja väljakuulutamist;
  3) ettepaneku realiseerimisest kasusaajate hulk;
  4) varasemalt piirkonda tehtud valla investeeringute suurus.

  (3) Komisjon võib edasisest menetlusest kõrvaldada ettepanekud, mille rahastuse eeldatav maksumus ületab määruse §-s 3 sätestatud maksumust või ei vasta käesolevas korras esitatud nõuetele või ei ole realiseeritav muudel asjaoludel.

  (4) Analüüsi käigus võib sama piirkonna sarnaseid ideid liita.

  (5) Komisjon valib välja kuni kümme ettepanekut, mis vastavad määruse kriteeriumitele ning suunab need hääletusele.

  (6) Kui komisjoni poolt valitakse välja ainult üks kriteeriumidele vastav ettepanek, siis hääletamist ei toimu.

  (7) Ettepanekute analüüsi ja hindamise tulemused avalikustatakse Luunja valla veebilehel.

§ 7.   Hääletus

  (1) Hääletuse kuulutab välja vallavalitsus hiljemalt 30. oktoobril.

  (2) Hääletuse kestvus on vähemalt seitse kalendripäeva.

  (3) Hääletus viiakse läbi infosüsteemis VOLIS. Hääletada saavad Luunja valla elanikud, kes on vähemalt 16 aastat vanad ning nende elukohana on rahavastikuregistris registreeritud Luunja vald.

  (4) Vallavalitsus määrab hääletamise koha ja viisi, kus saavad hääletada isikud, kellel ei ole arvuti kasutamise ja/või VOLIS-sse sisenemise võimalust.

§ 8.   Hääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Hääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanust.

  (2) Elluviimisele kuulub ettepanek või ettepanekud, mis on saanud enim hääli. Juhul, kui enim hääli saanud ettepanekud on saanud võrdselt hääli, teeb rahastatava ettepaneku valiku komisjon.

  (3) Elluviimisele kuulub üks või mitu käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt eeldatavast maksumusest mahuvad määruse §-s 3 sätestatud summa sisse kuni olukorrani, kus paremusjärjekorras järgmist ei ole võimalik enam täies ulatuses rahastada.

  (4) Hääletustulemuse ja selgunud paremusjärjestuse ja käesoleva paragrahvi lõikes 3 märgitud realiseerimisele kuuluva(d) ettepaneku(d) kinnitab vallavalitsus.

§ 9.   Ettepanekute elluviimine

  (1) Hääletusel enim toetust leidnud ettepanek või ettepanekud viiakse ellu valla kaasava eelarve summast.

  (2) Ettepanekute elluviijaks on vallavalitsus, kes kaasab ettepaneku elluviimise planeerimisse ja realiseerimisse ettepaneku esindaja(d).

§ 10.   Rakendussätted

  (1) 2022. eelarveaastal elluviidavate ettepanekute esitamise ning hääletuse tähtajad kehtestab vallavalitsus menetluse algatamise teatises ning need erinevad käesolevas määruses esitatud üldistest tähtaegadest. Samuti on vallavalitsusel 2022. eelarveaastal õigus muuta määruse § 6 lõike 2 punktis 2 sätestatud kriteeriumi tähtaega.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kaire Vahejõe
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json