Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Rapla valla erateede talihoolduse tegemise kord

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.03.2023, 1

Rapla valla erateede talihoolduse tegemise kord

Vastu võetud 22.02.2023 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ning § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Rapla valla avalikuks kasutamiseks määramata erateedel (edaspidi eratee) talihoolduse (edaspidi lumetõrje) tegemise tingimused ja kord.

  (2) Määrus ei reguleeri äriühingute, sihtasutuste, mittetulundusühingute ja korteriühistut moodustavate isikute maaüksustel olevate erateede lumetõrjet.

  (3) Lumetõrjet alustatakse 12 tunni jooksul pärast tuisu või lumesaju lõppemist, kui lumekihi paksus teel ületab 20 cm ning tee on lumetõrjetehnikale avatud ja läbitav.

  (4) Lumetõrje ei sisalda libedusetõrjet, lume äravedu ega ladustamist.

§ 2.   Lumetõrje tegemise tingimused

  (1) Lumetõrje tegemiseks erateedel peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  1) tee laius ja kurvid peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje tegemist;
  2) teekoridor peab olema lumetõrjet segavatest objektidest vaba vähemalt 2 m teekatte servast;
  3) teekoridoris, sh servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuoksad, kivid, truubiotsad jms), ohtlikud või kaitset vajavad objektid ja mahapöörded peavad olema märgistatud viisil (vähemalt 1,5 meetri kõrguselt helkurribaga), mis tagab nende nähtavuse lumekihi paksusest hoolimata ja pimedas;
  4) teekoridori kohalt peavad olema puude oksad ja muud takistused eemaldatud vähemalt 4 m kõrguselt;
  5) tupikteede korral peab olema võimalik lumetõrjetehnikal tee lõpus ümber pöörata;
  6) lumetõrjet ei teostata, kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara.

  (2) Lõike 1 punktides nimetatud tingimuste täitmise eest vastutab eratee omanik.

§ 3.   Lumetõrjetööde taotlemine

  (1) Lumetõrjetööde teostamiseks peavad taotluse esitama need eratee omanikud, kes kasutavad kinnistul olevaid elamuid.

  (2) Lumetõrjetööde taotlus esitatakse vallavalitsusele kirjalikult või e-kirjaga.

  (3) Esitatav taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) tee omaniku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) tee asukoht;
  3) kõikide lumetõrjetöödest puudutatud kinnistute omanike kirjalik kooskõlastus;
  4) esitaja kontaktandmed;
  5) nõusolek isikuandmete töötlemiseks.

  (4) Taotluse näidisvorm on kättesaadav valla kodulehelt.

  (5) Kui lumetõrjetööde taotlus on vallale esitatud enne käesoleva määruse jõustumist, ei ole uut taotlust vaja esitada. Vald teeb selle alusel lumetõrjet kuni lumetõrjest loobumise taotluse laekumiseni.

§ 4.   Taotluste menetlemine

  (1) Taotlusi menetleb vallavalitsuse ametnik, kes kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ja eratee vastavust käesolevas määruses sätestatud nõuetele. Puuduste esinemisel antakse taotlejale täiendav tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks.

  (2) Taotluse rahuldamise/rahuldamata jätmise ja olulistel asjaoludel erisuste tegemise otsustab vallavalitsuse vastava valdkonna ametnik haldusaktiga.

  (3) Taotluse rahuldamata jätmine otsustatakse 14 päeva jooksul arvates taotluse registreerimisest ning otsusest teavitatakse asjasse puutuvaid isikuid viie tööpäeva jooksul arvates otsuse vastuvõtmisest.

§ 5.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Rapla Vallavolikogu 26. septembri 2019 määrus nr 22 „Rapla valla era- ja avalikuks kasutamiseks määramata teede talihoolduse tegemise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2023.

Kalle Toomet
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json