Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Keila linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2013, 22

Keila linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord

Vastu võetud 26.03.2013 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Keila linna arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord (edaspidi kord) reguleerib Keila linna (edaspidi linn) arengukava ja eelarvestrateegia, mis hõlmab lisaks linnale ka konsolideerimisgruppi kuuluvaid äriühinguid ning sihtasutusi, koostamist.

§ 2.   Arengukava eelnõu koostamine

  (1) Keila Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) koostab linna arengukava eelnõu ja esitab selle Keila Linnavolikogule (edaspidi volikogu) heakskiitmiseks hiljemalt 1. juuniks.

  (2) Arengukava eelnõu avalikustatakse linnakantseleis ja linna veebilehel enne volikogu poolt kinnitamist vähemalt 4 nädala jooksul. Avalikustamisel lisatakse eelnõule informatsioon ettepanekute esitamise aja ja viisi ning avaliku arutelu toimumise kohta. Avaliku arutelu korraldab linnavalitsus.

  (3) Linnavalitsus koostab arengukava eelnõu võttes arvesse esitatud ettepanekuid ning esitab selle volikogule kinnitamiseks hiljemalt 15. augustiks.

  (4) Ettepanekud linna kehtiva arengukava muutmiseks tuleb esitada linnavalitsusele hiljemalt 1. maiks. Linnavalitsus vaatab muudatusettepanekud läbi ja nendega nõustumisel koostab linna arengukava muutmise eelnõu ning esitab selle volikogule heakskiitmiseks hiljemalt 1. juuniks.

§ 3.   Eelarvestrateegia eelnõu koostamine

  (1) Linnavalitsus teatab kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse mõistes kohaliku omavalitsuse üksusest sõltuvatele üksustele (edaspidi sõltuv üksus) eelarvestrateegia koostamiseks vajalike andmete loetelu vastavalt Rahandusministeeriumi poolt koostatud vormile ja nende esitamistähtaja kirjalikult hiljemalt 1. aprilliks.

  (2) Sõltuva üksuse majandustegevuse ülevaade ja esitatavad arvnäitajad peavad olema heaks kiidetud sõltuva üksuse nõukogu poolt.

  (3) Eelarvestrateegia esitatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses nõutud detailsuses.

  (4) Eelarvestrateegia eelnõu koostab linnavalitsus ja esitab selle volikogule korra paragrahvis 2 toodud tähtaegadel.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras.

Ago Kokser
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json