Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Antsla valla tervisenõukogu põhimääruse kinnitamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2013, 36

Antsla valla tervisenõukogu põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 20.04.2010 nr 14

Määrus kehtestatakse „Rahvatervise seaduse“ paragrahvi 10 lõigete 1 ja 2 ning sotsiaalkomisjoni 16.03.2010. a ettepaneku alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Antsla valla (edaspidi: vald) tervisenõukogu (edaspidi: nõukogu) on Antsla Vallavalitsuse (edaspidi: vallavalitsus) juures moodustatud nõuandva õigusega nõukogu. Nõukogu pädevuses on „Südame- ja veresoonkonnahaiguste riikliku strateegia 2005-2020“, selle eesmärgistatud tegevuskava elluviimine ja teiste tervise edenduslike tegevuste koordineerimine vallas.

  (2) Nõukogu juhindub oma tegevuses Tervise Arengu Instituudi poolt väljatöötatud tervisenõukogu kontseptsioonist, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Nõukogu moodustamine

  (1) Nõukogu moodustab ning selle koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (2) Nõukogu koosseisus on 5 kuni 8 liiget.

  (3) Nõukogu annab oma tööst aru vähemalt üks kord aastas Antsla Vallavolikogule (edaspidi: vallavolikogu).

§ 3.   Nõukogu ülesanded

  Nõukogu:
  1) koordineerib südame- ja veresoonkonnahaiguste riikliku strateegia ja teiste riiklike strateegiate eesmärkide ja tegevuste elluviimist vallas;
  2) koordineerib tervise edenduslikke ja haigusi ennetavaid tegevusi vallas;
  3) kogub statistilist teavet valla elanike terviseseisundi, tervisekäitumise ja terviseteenuste kohta;
  4) informeerib valla elanikke tervisekäitumisest, terviseteenustest ja tervise edenduslikest tegevustest;
  5) töötab välja valla elanike tervise edenduslikud strateegilised suunad;
  6) koostab oma ülesannete täitmiseks projekte, koordineerib nende elluviimist ja kontrollib nende täitmist;
  7) osaleb valla arengukava koostamisel;
  8) teeb koostööd teiste tervise edenduslike institutsioonidega vallas ning maakonna tervisenõukoguga, tervisetubadega jne.

§ 4.   Nõukogu õigused

  Nõukogul on õigus:
  1) saada ametkondadelt nõukogu tööks vajalikku informatsiooni, nõu ja abi;
  2) kaasata tekkinud probleemide lahendamisele asjatundjaid ja vastava eriala spetsialiste;
  3) saada vajaminevat koolitust põhimääruses toodud ülesannete täitmiseks.

§ 5.   Tegevuse juhtimine ja töökorraldus

  (1) Nõukogu töövormiks on koosolek.

  (2) Nõukogu korralised koosolekud toimuvad koostatud tööplaani alusel või vastavalt vajadusele.

  (3) Nõukogu koosoleku kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees, teatades koosoleku aja, toimumiskoha ja päevakorra projekti vähemalt 5 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool nõukogu koosseisust, sh nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees.

  (5) Nõukogu esimees võib teha vallavalitsusele ettepaneku liikme vahetuseks nõukogu liikme mitteosalemise eest nõukogu töös või nõukogu liikme soovil.

  (6) Vajadusel võib nõukogu koosoleku läbi viia elektrooniliselt. Elektroonilise koosoleku toimumise otsustab nõukogu esimees või tema äraolekul aseesimees.

  (7) Elektrooniliselt läbiviidava koosoleku korral saadab nõukogu esimees või aseesimees nõukogu liikmetele koosoleku päevakorra ja teised päevakorra juurde kuuluvad materjalid elektronposti teel, määrates tähtaja, mille jooksul nõukogu liige peab esitama elektronposti teel oma seisukoha arutusel olevate küsimuste kohta. Kui kutse kätte saanud nõukogu liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul päevakorras olevate küsimuste suhtes oma seisukohta, loetakse ta koosolekul mitteosalenuks antud päevakorrapunkti arutamisel.

  (8) Elektrooniliselt saadud kutse loetakse kättesaaduks nõukogu esimehe või tema äraolekul aseesimehe arvutis fikseeritud kutse saatmise ajal.

  (9) Lubatud on ka nõukogu üksiku liikme elektrooniliselt koosolekul osalemine. Sellisel juhul peab ta oma seisukohad edastama elektronposti teel enne nõukogu koosoleku algust.

  (10) Nõukogu liikme(te) elektrooniliselt koosolekul osalemise kohta tehakse protokolli sellekohane märge.

  (11) Otsused võetakse vastu koosolekul osalejate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab nõukogu esimehe või tema äraolekul nõukogu aseesimehe hääl.

  (12) Nõukogu koosolekud protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

§ 6.   Põhimääruse muutmise kord, avalikustamine ja jõustumine

  (1) Põhimääruse muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Avalikustada käesolev määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

  (3) Käesolev määrus jõustub 1. mail 2010. a.

Kurmet Müürsepp
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json