Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.04.2016
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2014, 16

Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 24.03.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse Tallinna põhimääruse § 50¹ lg-te 1-5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjon (edaspidi komisjon) on Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) alatine komisjon.

  (2) Komisjoni põhimääruse kinnitab ja selles teeb muudatusi linnavalitsus.

  (3) Komisjoni otsused on linnavalitsusele soovitusliku iseloomuga.

  (4) Komisjon juhindub oma tegevuses riigi ja Tallinna linna õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 2.   Komisjoni eesmärk

  Komisjoni eesmärk on analüüsida linnakujunduselementide korrastamise ja paigaldamise küsimusi ja esitada asjakohaseid ettepanekuid ning teha linnakujundusega seonduvate konkursside korraldamise ja õigusaktide väljatöötamise ettepanekuid.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjon on vähemalt üheksaliikmeline, sh kolm erialaliitude esindajat.

  (2) Komisjoni koosseisu kinnitab ja seda muudab linnavalitsus korraldusega.

  (3) Komisjoni esimees on linnaplaneerimise valdkonda kureeriv abilinnapea.

  (4) Komisjoni aseesimehe nimetab linnavalitsus.

  (5) Komisjoni tööd ja koosolekuid juhib komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (6) Komisjoni liikmel on õigus isikliku avalduse alusel tagasi astuda.

  (7) Komisjoni liikme volitused lõppevad linnavalitsuse asjakohase õigusakti jõustumisel.

§ 4.   Komisjoni töökorraldus

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek. Koosolekuid peetakse vajadust mööda. Koosoleku kokkukutsumise otsustab ja päevakorra kinnitab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni esimehe äraolekul või tema ülesandel täidab esimehe ülesandeid komisjoni aseesimees.

  (3) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees.

  (4) Komisjoni otsus võetakse vastu kohalviibivate komisjoniliikmete poolthäälteenamusega, häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe, tema äraolekul eseesimehe hääl.

  (5) Komisjoni esimehe otsusel võib kiireloomulistes üksikküsimustes korraldada elektroonilise hääletuse ilma koosolekut kokku kutsumata. Elektroonilise hääletuse korral saadab komisjoni sekretär komisjoni liikmetele koosoleku päevakorra ja teised päevakorra juurde kuuluvad materjalid elektronposti teel, määrates tähtaja, mille jooksul komisjoni liige peab esitama elektronposti teel oma seisukoha arutusel oleva(te) küsimus(t)e kohta. Elektroonilise hääletuse tulemuste põhjal koostatakse protokoll, mis edastatakse liikmetele elektronposti teel.

  (6) Komisjoni esimehel on õigus vajaduse korral kutsuda koosolekule isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (7) Koosoleku kohta koostatakse protokoll, kuhu märgitakse:
  1) toimumise aeg ja koht;
  2) osalenud komisjoniliikmete ja kutsutute nimed;
  3) arutlusel olnud küsimused, nende kohta esitatud ettepanekud ja vastu võetud otsused;
  4) hääletustulemused, kui küsimus otsustati hääletamise teel;
  5) otsustajate või küsimuse arutelu algatajate eriarvamused.

  (8) Koosoleku protokolli vormistab komisjoni sekretär kolme tööpäeva jooksul arvates komisjoni koosoleku toimumisest. Protokollile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja sekretär.

§ 5.   Komisjoni koosolekute ettevalmistamine ja asjaajamine

  (1) Komisjoni tehnilist tööd korraldab komisjoni sekretär, kes on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koosseisus olev ametnik. Komisjoni sekretär ei kuulu komisjoni koosseisu.

  (2) Komisjoni sekretär valmistab ette komisjoni koosolekuks vajalikud materjalid ning korraldab asjaajamist.

  (3) Komisjoni koosoleku toimumisaeg ja -koht teatatakse komisjoni liikmetele hiljemalt kümme tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Komisjoni koosoleku päevakord ja vajaduse korral materjalid edastatakse komisjoni liikmetele hiljemalt kolm päeva enne koosoleku toimumist.

  (5) Komisjoni koosoleku protokoll edastatakse komisjoni liikmetele järgmisel tööpäeval pärast selle allkirjastamist komisjoni esimehe, tema äraolekul aseesimehe poolt.

  (6) Komisjoni dokumentide registreerimisel, hoidmisel ja hävitamisel lähtutakse linna asutuste asjaajamist reguleerivatest õigusaktidest.

§ 6.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesanded on:
  1) vaadata läbi linnakujunduselementide paigaldamise taotlused ning võtta nende suhtes seisukoht, arvestades Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti seisukohta, kui see on taotlusele lisatud;
  2) esitada vajaduse korral seisukoht võimalikes vaidlustes linnakujunduselementide ja uut tüüpi välireklaamikandjate ja teabekandjate paigaldamise taotluste ning nende eksponeerimiseks vajalike kinniste suhtes, arvestades Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti seisukohta, kui see on taotlusele lisatud;
  3) anda hinnang linnakujunduslikele kunstiprojektidele ja tellida linnaruumi paigaldatavatele kunstiteostele tehniline ekspertiis;
  4) teha linnakujunduselementide ideekonkursi korraldamise ning selle lähteülesande, tingimuste või kontseptsiooni väljatöötamise ettepanekuid;
  5) teha linnaosade valitsustele, linnavalitsuse ametitele ja teistele linnakujunduselementide omanikele, haldajatele ja paigaldajatele linnakujunduselementide korrastamise ja paigaldamise ettepanekuid;
  6) teha järelevalve teostajale avalikku linnaruumi sobimatute linnakujunduselementide eemaldamise ettepanekuid;
  7) nõustada linnavalitsust linnakujunduse küsimustes.

§ 7.   Komisjoni õigused ja kohustus

 
  1) Komisjonil on õigus:
  1) saada linna asutustelt tööks vajalikku teavet ja dokumente;
  2) kaasata komisjoni tegevusse töövaldkonda puudutava eriala spetsialiste või eksperte;
  3) teha koostööd linnavalitsuse komisjonidega;
  4) avalikustada oma tegevust meediakanalite kaudu;
  5) anda hinnanguid linnakujundusprojektidele ja teha nende algatamise ettepanekuid;
  6) teha linnavalitsusele ja linnavolikogule linnakujundust käsitlevate õigusaktide muutmise ettepanekuid;
  7) teha linnavalitsusele linnakujunduse valdkonnaga seotud ettepanekuid, esitada ekspertarvamusi ja analüüse seisukoha võtmiseks komisjoni otsuste alusel.
  2) Komisjonil on aruandluskohustus linnavalitsuse ees.

§ 8.   Komisjoni tegevuse lõpetamine

  Komisjoni tegevuse lõpetab linnavalitsus.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tallinna Linnavalitsuse 8. detsembri 2004 määrus nr 97 „Tallinna Linnavalitsuse linnakujunduskomisjoni moodustamine ning Tallinna Linnakujunduse ning Kunsti Nõukogu tegevuse lõpetamine" tunnistatakse kehtetuks.

Edgar Savisaar
Linnapea

Toomas Sepp
Linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json