Teksti suurus:

Pärnu lasteaedade põhimääruste muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2015
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2015, 1

Pärnu lasteaedade põhimääruste muutmine

Vastu võetud 19.03.2015 nr 12

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 ja Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 „Pärnu linna põhimäärus“ § 68 lõike 2 alusel.

§ 1. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 20 „Pärnu Männipargi Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Lasteaias on sõimerühm kuni kolmeaastastele lastele ja lasteaiarühmad. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.“;
2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
6) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
7) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
8) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
9) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
10) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 2. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 21 „Pärnu Ülejõe Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaias on sõimerühmad kuni kolmeaastastele lastele, lasteaiarühmad ja liitrühm vene õppekeelega lastele. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.“;
2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
3) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaed tegutseb ka aadressil Väike-Kuke 8a, Pärnu.“;
4) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
5) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
7) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
8) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
9) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
10) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
11) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 3. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 22 „Pärnu Lasteaia Trall põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaias on sõimerühmad kuni kolmeaastastele lastele ja lasteaiarühmad. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.“;
2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
6) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles, keelekümblusrühmas eesti ja vene keeles.“;
7) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
8) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
9) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
10) paragrahvis 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
11) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 4. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 23 „Pärnu Tammsaare Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaias on sõimerühmad kuni kolmeaastastele lastele, lasteaiarühmad ja tasandusrühmad. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.“;
2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu)“;
5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
6) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
7) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
8) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
9) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
10) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 5. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 24 „Pärnu Raeküla Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaias on sõimerühm kuni kolmeaastastele lastele, lasteaiarühmad ja tasandusrühm. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed“;
2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
6) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
7) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
8) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
9) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
10) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 6. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 25 „Pärnu Lasteaia Pöialpoiss põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaias on sõimerühmad kuni kolmeaastastele lastele, lasteaiarühmad ja tasandusrühm. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.“;
2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmiselt:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
6) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
7) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
8) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
9) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
10) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 7. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 26 „Pärnu Lasteaia Päikesejänku põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaias on sõimerühm kuni kolmeaastastele lastele, lasteaiarühmad ja liitrühm. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.“;
2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
6) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
7) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
8) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
9) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
10) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 8. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 27 „Pärnu Lasteaia Pillerpall põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaias on sõimerühm kuni kolmeaastastele lastele, lasteaiarühmad ja arendusrühm. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.“;
2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
6) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
7) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
8) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
9) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
10) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 9. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 28 „Pärnu Lasteaia Mai põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaias on sõimerühmad kuni kolmeaastastele lastele, lasteaiarühmad, liitrühm meelepuudega ja liitrühmad silmaravi vajavatele lastele. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.“;
2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
6) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
7) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
8) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
9) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
10) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 10. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 29 „Pärnu Liblika Tänava Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Pärnu Liblika Lasteaia põhimäärus“;
2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Pärnu Liblika Lasteaed (edaspidi lasteaed) on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav õppeasutus.“;
3) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaias on sõimerühmad kuni kolmeaastastele lastele ja lasteaiarühmad. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.“;
4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
5) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
6) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
7) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
8) paragrahvi 5 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.“;
9) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
10) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
11) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
12) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
13) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 11. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 30 „Pärnu Kesklinna Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaias on sõimerühm kuni kolmeaastastele lastele ja lasteaiarühmad. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.“;
2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
6) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
7) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
8) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
9) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
10) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 12. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 31 „Pärnu Lasteaia Kelluke põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaias on sõimerühm kuni kolmeaastastele lastele, lasteaiarühmad ja tasandusrühm. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed“;
2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
6) paragrahvi 5 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus vene keeles, keelekümblusrühmas vene ja eesti keeles.“;
7) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
8) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
9) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
10) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
11) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas
kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 13. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 32 „Pärnu Kastani Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaias on sõimerühmad kuni kolmeaastastele lastele ja lasteaiarühmad. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.“;
2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
3) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
4) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
5) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
6) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
7) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
8) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
9) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
10) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 14. Pärnu Linnavolikogu 30. juuni 2009 aasta määruses nr 33 „Pärnu Kadri Tänava Lasteaia põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:
1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„Pärnu Kadri Lasteaia põhimäärus“;
2) paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Pärnu Kadri Lasteaed (edaspidi lasteaed) on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav õppeasutus.“;
3) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Lasteaias on sõimerühm kuni kolmeaastastele lastele ja lasteaiarühmad. Lasteaiarühmad jagunevad vanuseliselt:
1) kolme- kuni kuueaastased lapsed;
2) kuue- kuni seitsmeaastased lapsed ja lapsed, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud.
(3) Liitrühma moodustamiseks võivad vajadusel ettepaneku teha lapsevanemad või eestkostjad (edaspidi vanemad). Liitrühmas on sõime- ja lasteaiarühmaealised lapsed.“;
4) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia hoolekogu ettepanekul on linnavalitsusel õigus lapse arenguks vajalike tingimuste olemasolu korral suurendada laste arvu sõimerühmas kuni kahe lapse võrra, lasteaiarühmas kuni nelja lapse võrra ning liitrühmas kuni kahe lapse võrra. Otsus tehakse iga sõime-, lasteaia- ja liitrühma kohta eraldi.“;
5) paragrahvi 4 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Lasteaia raamatupidamist korraldab linnavalitsus.“;
6) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Lasteaia eelarve kava kiidab heaks linnavalitsus, eelarve kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).“;
7) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
„(5) Lasteaia rahastamine toimub linna- ja võimalusel riigieelarvest, vanemate poolt kaetavast osast, annetustest ja õppekavavälisest tegevusest saadud tuludest. Õppekavavälise tegevuse hinnakirja kehtestab linnavalitsus.“;
8) paragrahvi 6 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Haldusjärelevalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium või valdkonna eest vastutava ministri ülesandel lasteaia asukohajärgne maavanem.
(2) Teenistuslikku järelevalvet lasteaia ja lasteaia direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab linnavalitsus.“;
9) paragrahvi 11 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Lasteaial on kodukord, mille koostab direktor ja esitab selle kinnitamiseks lasteaia hoolekogule. Kodukord on lastele, vanematele ja lasteaia töötajatele täitmiseks kohustuslik.“;
10) paragrahvi 16 punktis 4 asendatakse sõnad „headest tavadest“ sõnaga „kodukorrast“;
11) paragrahvi 23 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „töösisekorraeeskiri“ sõnadega „töökorralduse reeglid“ vastavas käändes;
12) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:
„(7) Eesmärgiga tagada lastele turvaline kasvukeskkond lähtub lasteaia personali töökorraldus põhimõttest, et kogu rühma tööaja jooksul on õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni seitsme lapse, liitrühmas kuni üheksa lapse, lasteaiarühmas kuni kümne lapse, sobitusrühmas kuni kaheksa lapse ning erirühmas sõltuvalt laste erivajadusest kahe kuni kuue lapse kohta. Käesoleva põhimääruse § 2 lõikes 5 nimetatud juhul võib olla õppe- ja kasvatusalal töötav isik või õpetajat abistav töötaja sõimerühmas kuni kaheksa lapse, liitrühmas kuni kümne lapse ja lasteaiarühmas kuni kaheteist lapse kohta.“.
§ 15. Määruse jõustumine
(1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.
(2) Määruse § 1 punktid 1, 2, 7, 8, 10, § 2 punktid 1, 2, 8, 9, 11, § 3 punktid 1, 2,6, 8, 9, 11, § 4 punktid 1, 2, 7, 8, 10, § 5 punktid 1, 2, 7, 8, 10, § 6 punktid 1, 2, 7, 8, 10, § 7 punktid 1, 2, 7, 8, 10, § 8 punktid 1, 2, 7, 8, 10, § 9 punktid 1, 2, 7, 8, 10, § 10 punktid 3, 4, 10, 11, 13, § 11 punktid 1, 2, 7, 8, 9, 11, § 12 punktid 1, 2, 7, 8, 10, § 13 punktid 1, 2, 7, 8, 10, § 14 punktid 3, 4, 9, 10, 12 jõustuvad 1. septembril 2015.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json