HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Kaiu Põhikooli põhimäärus

Väljaandja:Kaiu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2015, 67

Kaiu Põhikooli põhimäärus

Vastu võetud 28.09.2011 nr 8
RT IV, 09.08.2013, 6
jõustumine 15.10.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.02.2014RT IV, 18.03.2014, 1021.03.2014
25.03.2015RT IV, 02.04.2015, 2305.04.2015

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Kaiu Põhikooli eesmärgid ja ülesanded, õppe ja kasvatuse korralduse, õppekavavälise tegevuse korraldamise alused, õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused, hoolekogu ja direktori pädevuse ja kohustused, koolitöötajate õigused ja kohustused, majandamise ja asjaajamise alused.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Kaiu Põhikool on Kaiu valla munitsipaalharidusasutus, kus õppetöö toimub statsionaarses vormis.

  (2) Kool asub aadressil Leandri tee 1, Kaiu alevik, Kaiu vald, 79301 Rapla maakond. Kooli tööõpetuse klass asub aadressil Kasvandu tee 15, Kaiu alevik, Kaiu vald, 79301 Rapla maakond.
[RT IV, 02.04.2015, 23 - jõust. 05.04.2015]

  (3) Kool on põhikool.

  (4) Kooli koolitustegevus toimub riikliku koolitusloa alusel.

  (5) Kooli pidaja on Kaiu Vallavolikogu. Kool on Kaiu Vallavalitsuse hallatav asutus.

  (6) Koolil on õigus korraldada vabahariduslikku koolitust täiskasvanute koolituse seaduse tähenduses.
[RT IV, 02.04.2015, 23 - jõust. 05.04.2015]

  (7) Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja korra kinnitab vastava määrusega Kaiu Vallavalitsus. Koolil on õigus vastu võtta teiste piirkondade lapsi vabadele kohtadele lapsevanemate soovil.

  (8) Oma tegevuses juhindub kool haridusseadusest, põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest, muudest hariduselu reguleerivatest õigusaktidest, Kaiu Vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest. Kool on õpetamise ja kasvatamise korraldamisel ning raha ja vara kasutamisel õigusaktides kehtestatud piires iseseisev.

  (9) Kooli juures võivad tegutseda pikapäevarühmad, ringid jms. õppekavavälise tegevuse vormid.
[RT IV, 02.04.2015, 23 - jõust. 05.04.2015]

  (10) Kooli pidaja võib moodustada kooli juurde õpilaskodu.

  (11) Kooli arengu toetamiseks ning varade efektiivsema ja säästlikuma kasutamise eesmärgil võib kooli juurde või kooli struktuuriüksusena asutada sihtasutusi, mittetulundusühinguid, seltse, seltsinguid, organisatsioone, klubisid, nõukogusid vms.

  (12) Koolil on oma pitsat, lipp ja sümboolika.

  (13) Koolil on vallaeelarve osana iseseisev eelarve.

  (14) Koolil on arengukava, mille elluviimisega tagatakse kooli järjepidev areng. Arengukavas määratakse kooliarenduse põhisuunad ja – valdkonnad ning tegevuskava

§ 3.   Eesmärgid ja ülesanded

  (1) Kooli tegevuse eesmärgiks on luua õpilastele võimalused põhihariduse omandamiseks ja koolikohustuse täitmiseks.

  (2) Kooli ülesandeks on luua inimesele võimalused kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ja kandma kodanikuvastutust.

§ 4.   Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  (1) Koolis toimub statsionaarne õppetöö kolmes kooliastmes:
I aste 1.–3. klass; II aste 4.–6. klass; III aste 7.–9. klass;

  (2) Kooli õppetöö ja asjaajamine toimuvad eesti keeles.

  (3) Kooli õppekorraldus tugineb kooli õppekaval, mis on koolis õpingute alusdokument ja milles eelkõige tuuakse välja kooli eripärast tulenevad valikud riiklike õppekavade raames.
[RT IV, 02.04.2015, 23 - jõust. 05.04.2015]

  (4) Õppekava kehtestab direktor kooskõlastatult õppenõukoguga ja kooli hoolekoguga. Kool võib teha õpilast õpetades muudatusi või kohandusi õppeajas, õppesisus, õppeprotsessis ja õppekeskkonnas. Kui muudatuste või kohandustega kaasneb nädalakoormuse või õppe intensiivsuse oluline kasv või kahanemine võrreldes kooli õppekavaga või riiklikes õppekavades sätestatud õpitulemuste vähendamine või asendamine, tuleb õpilasele koostada riiklikes õppekavades sätestatud korras individuaalne õppekava.
[RT IV, 02.04.2015, 23 - jõust. 05.04.2015]

  (5) Õppetöö kestvus, õppe- ja eksamiperioodid, õpilaste teadmiste hindamise süsteem ja muud õppe- ja kasvatuskorraldusega seotud küsimused lahendatakse vastavalt riiklikult kehtestatud korrale.

  (6) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini. Õppeaasta koosneb õppeveeranditest ja koolivaheaegadest. Õppeveerandites on kokku vähemalt 175 õppepäeva, lõpuklassis vähemalt 185 päeva. Lõpueksami päev ja sellele eelnenud kaks õppetundidest vaba päeva arvatakse õppepäevade hulka.

  (7) Õppetunni pikkus on 45 minutit. Vahetunni pikkus on vähemalt 10 minutit, söögivahetunni pikkus 15-20 minutit.
[RT IV, 02.04.2015, 23 - jõust. 05.04.2015]

  (8) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mis on kooli päevakava osa. Kooli päevakava kehtestab kooli direktor.
[RT IV, 02.04.2015, 23 - jõust. 05.04.2015]

§ 5.   Õppekavaväline tegevus koolis

  (1) Õppekavaväline tegevus koolis on õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus (huvitegevus, pikapäevarühm, koostöö ja välissuhtlus, osalemine projektides, ekskursioonid jms.)

  (2) Huvitegevus on koolis toimuv või kooli korraldatud kooli õppekava läbimist toetav või muu õppekavaväline tegevus. Huvitegevuses kasutatakse erinevaid õppevorme ja -meetodeid, sealhulgas ringid ja stuudiod.

  (3) Õpilasel on õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid kooli kodukorras sätestatud korras.

  (4) Õppekavaväline tegevus kajastatakse kooli üldtööplaanis sündmuste ja ürituste tegevuskavaga ja kooli päevakavas ringitundide plaaniga.
[RT IV, 02.04.2015, 23 - jõust. 05.04.2015]

  (5) Õppekavavälise tegevuse kulude katmine võib toimuda osalejate kaasrahastamisel, milleks kool esitab osalejatele eelnevalt põhjendatud vajaduse.
[RT IV, 02.04.2015, 23 - jõust. 05.04.2015]

§ 6.   Õpilaste ja nende vanemate õigused ja kohustused

  (1) Õpilasel on õigus:
  1) valida õppeaineid koolis õpetatavate valik- ja vabaainete piires või õppida individuaalprogrammi järgi;
  2) kasutada õppekavavälises tegevuses, mis pole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlusega, tasuta kooli ruume ja vahendeid vastavalt kooli kodukorrale;
  3) saada ettenähtud korras soodustusi ja ainelist abi selleks eraldatud summadest ja fondidest;
  4) saada koolist informatsiooni koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
  5) pöörduda oma õiguste kaitseks lastekaitseametniku, -organisatsiooni või Kooli hoolekogu poole.

  (2) Õpilane on kohustatud täitma koolikohustust ja kooli kodukorda.

  (3) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema tervise kaitse ja koostab tervisekaitse eeskirjade ja normide kohase päevakava.

  (4) Õpilase poolt Koolile tekitatud varalise kahju hüvitavad õpilase vanemad vastavalt Kooli kodukorrale.

  (5) Klassi õpilaste vanemate koosoleku kutsub klassijuhataja kokku vähemalt üks kord aastas. Vähemalt ühe viiendiku klassi õpilaste vanemate nõudmisel on kooli direktor kohustatud kokku kutsuma selle klassi õpilaste vanemate koosoleku.

  (6) Kooli vanemate üldkoosoleku kutsub kokku kooli direktor vähemalt üks kord aastas.

  (7) Õpilasel ja tema vanematel on õigus õppe- ja kasvatustööd puudutavates küsimustes, pöörduda kooli hoolekogu ja Kooli üle riiklikku järelvalvet teostava institutsiooni poole.

  (8) Õpilaste ja vanemate õigused on esitatud kooli kodukorras.

  (9) Kooli õpilaskonnal on õigus:
  1) moodustada liite ja organisatsioone teiste õpilaskondadega õigusaktides sätestatud alustel ja korras mittetulundusühingute seaduse §-s 5 ja sihtasutuste seaduse § 5 lõikes 2 sätestatud juriidilise isiku staatust omamata;
  2) astuda Eesti ja rahvusvaheliste organisatsioonide liikmeks või arendada nendega koostööd õpilasesinduse kaudu;
  3) otsustada ja korraldada kõiki muid õpilaselu küsimusi, mis kuuluvad seaduse või seaduse alusel antud õigusaktide kohaselt õpilaskonna pädevusse ega ole antud samadel alustel kellegi teise otsustada ja korraldada.

  (10) Kooli õpilaskonnal on õigus valida õpilasesindus, kes esindab õpilaskonda õpilasesinduse põhimääruses sätestatud pädevuse piires koolisisestes suhetes ning suhetes teiste organisatsioonide, asutuste ja isikutega. Õpilasesindus lähtub oma tegevuses õpilaste huvidest, vajadustest, õigustest ja kohustustest.

  (11) Õpilasesinduse valimise õigus on kõikidel kooli õpilastel.

  (12) Esimese õpilasesinduse valimised korraldab kooli direktor lähtudes demokraatlikest põhimõtetest.

  (13) Kooli esimesse õpilasesindusse kuulub 8-10 liiget.

  (14) Esimesse õpilasesindusse võivad kandideerida 2. ja 3. kooliastme õpilased

  (15) Esimene õpilasesindus valitakse õpilaste salajase üldhääletamisega. Valituks osutuvad kõige enam hääli saanud õpilased.

  (16) Õpilasesinduse moodustamise kord, õpilasesinduse õigused, kohustused ja vastutus ning töökord sätestatakse õpilasesinduse põhimääruses. Õpilasesinduse põhimääruse koostab õpilaskond, tehes selleks vajaduse korral koostööd direktori või direktori määratud koolitöötajatega.

  (17) Õpilasesinduse põhimääruse kiidab Kooli õpilaskond heaks kooli õpilasesinduse koosseisu häälteenamusega.

  (18) Õpilasesindus esitab õpilasesinduse põhimääruse kinnitamiseks direktorile. 30 päeva jooksul põhimääruse kättesaamisest arvates kinnitab direktor õpilasesinduse põhimääruse, kui see vastab seadustele, seaduse alusel antud õigusaktidele ja rahvusvaheliselt tunnustatud demokraatlikele põhimõtetele, või esitab kirjalikud põhjendused, miks põhimäärust ei ole võimalik kinnitada.

§ 7.   Koolitöötajad

  (1) Koolitöötajad on direktor, õppealajuhataja, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötavad ning muud töötajad.
[RT IV, 02.04.2015, 23 - jõust. 05.04.2015]

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 02.04.2015, 23 - jõust. 05.04.2015]

  (3) Koolitöötajate koosseisu kinnitab direktor kooli pidaja kehtestatud korras.
[RT IV, 18.03.2014, 10 - jõust. 21.03.2014]

  (4) Koolitöötajate õigused, kohustused ja vastutus on määratud kooli töökorralduse reeglite, kodukorra, ametijuhendi ja töölepinguga.

  (5) Koolitöötajatega sõlmib töölepingud direktor. Välislepingu alusel tööle võetava pedagoogiga sõlmib direktor töölepingu välislepinguga määratud tähtajaks.

  (6)
[Kehtetu - RT IV, 02.04.2015, 23 - jõust. 05.04.2015]

  (7) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor aasta jooksul uue avaliku konkursi.

§ 8.   Kooli juhtimine. Direktori ülesanded

  (1) Kooli juhib direktor. Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse ja muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor esindab kooli ja tegutseb kooli nimel, teeb kooli eelarve piires tehinguid, mis on seotud tema seaduses sätestatud ülesannete täitmisega.

  (3) Direktor annab oma pädevuse piires käskkirju.

  (4) Kooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss, mille kuulutab välja vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (5) Kooli direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (6) Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine, hindamine ja juhtimiseks vajalike otsuste tegemine. Õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord on kehtestatud seadusandlusega.

§ 9.   Hoolekogu

  (1) Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hoolekogu tegutseb seadusandluses ettenähtud korras ja käesoleva põhimääruse alusel.
[RT IV, 02.04.2015, 23 - jõust. 05.04.2015]

  (2) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse kooli pidaja kehtestatud korras.

  (3) Hoolekogu koosseisu kuuluvate vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajad ei tohi kuuluda koolitöötajate hulka; õpetajate esindaja ei tohi kuuluda kooli juhtkonda.

  (4) Hoolekogu valib enda hulgast esimehe ja aseesimehe. Hoolekogu koosolekud toimuvad õppeaasta kestel vähemalt üks kord nelja kuu jooksul.

  (5) Direktor on hoolekogu ees aruandekohustuslik.

  (6) Õpilasel ja vanemal on õigus pöörduda Kooli hoolekogu poole õpetamist ja kasvatamist puudutavate vaidlusküsimuste korral.

§ 10.   Kooli majandamise ja asjaajamise alused

  (1) Koolil on oma eelarve.

  (2) Kooli eelarve tulud moodustuvad eraldistest riigi- ja vallaeelarvest, laekumistest juriidilistelt isikutelt, annetustest ja kooli põhimääruses sätestatud kooli õppekava välisest tegevusest saadud tuludest.

  (3) Kooli eelarveprojekti esitab direktor arvamuse andmiseks kooli hoolekogule. Kooli eelarve kinnitab pidaja vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktide kohaselt.

  (4) Kool võib oma põhitegevuse kõrval tegeleda õppekavavälise koolituse, huvitegevuse, ringitegevuse, võistluste, kontsertide ja näituste korraldamise, ruumide rentimise, toitlustusteenuse pakkumise, õppematerjalide valmistamise ja koostamise ning muude teenuste osutamisega, mis ei kahjusta kooli põhitegevust.

  (5) Kooli vara on Kaiu valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara, mille valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt Kaiu vallavara eeskirjadele.

  (6) Kooli dokumentatsiooni peetakse õigusaktidega kehtestatud korras.

  (7) Koolil on oma asjaajamiskord.

§ 11.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu. Vastavad toimingud teostab vallavalitsus õigusaktidega ettenähtud korras.

  (2) Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse ajavahemikus 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (3) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsusest teavitatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, asukohajärgset maavanemat, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- või linnavalitsusi kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust.

§ 12.   Põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavolikogu.

  (2) Kooli asutamisel koostab asutuse põhimääruse eelnõu vallavalitsus. Kehtestatud põhimääruse muutmise eelnõu koostab kooli direktor.

  (3) Põhimäärus ja selle muudatused esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule, õpilasesindusele ja õppenõukogule.

  (4) Põhimääruse või selle muutmise eelnõu peab enne vallavolikogule esitamist heaks kiitma Kaiu Vallavalitsus ja Kaiu Vallavolikogu vastav alaline komisjon.

§ 13.   Määruse avalikustamine

  Määrus avalikustatakse kooli veebilehel www.kaiu.edu.ee.

§ 14.   Määruse rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Määrus jõustub 15.10.2011. a.

/otsingu_soovitused.json