Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise tingimused ja kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:11.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2016, 43

Eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise tingimused ja kord

Vastu võetud 29.03.2016 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Üldsätted

  (1) Viimsi valla poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes osalemise kord (edaspidi kord) sätestab Viimsi valla (edaspidi vald) poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ning nendes aktsionäri, osaniku, asutaja ja liikmena osalemise alused ja korra.

  (2) Korra eesmärk on määratleda Viimsi Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu), Viimsi Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigused ja kohustused aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamisel ja nendes vastavalt aktsionäri-, osaniku-, asutaja- ja liikmeõiguste teostamisel.

  (3) Vald võib asutada äriühingu ja olla aktsionär või osanik või omandada osaluse valla arengu seisukohast olulises äriühingus. Valla arengu seisukohalt oluline on äriühing, milles osalemine on vajalik valla ülesannete täitmiseks.

  (4) Valla ja valla osalusega äriühingu, valla asutatud sihtasutuse ja valla osalusega mittetulundusühingu asutamise ja selles osalemise suhtes kohaldatakse äriseadustikus, sihtasutuste seaduses, mittetulundusühingute seaduses, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses, korras ning vallavolikogu ning vallavalitsuse õigusaktides sätestatut.

§ 2.   Mõisted

  Korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) valla äriühing – valla aktsiaselts, mille kõik aktsiad kuuluvad vallale, või valla osaühing, mille ainuke osa kuulub vallale;
  2) valla osalusega äriühing – aktsiaselts, mis ei ole valla aktsiaselts, kuid milles vallale kuulub vähemalt üks aktsia, või osaühing, mis ei ole valla osaühing, kuid milles vallale kuulub osa;
  3) valla asutatud sihtasutus – valla sihtasutus või valla osalusel asutatud sihtasutus;
  4) valla sihtasutus – sihtasutus, mille ainuasutaja on vald;
  5) valla osalusel asutatud sihtasutus – sihtasutus, mille üks asutaja mitmest on vald;
  6) valla osalusega mittetulundusühing – mittetulundusühing, mille üheks liikmeks mitmest on vald.

2. peatükk PÄDEVUS 

§ 3.   Vallavolikogu pädevus

  Vallavolikogu pädevusse kuulub valla poolt aktsiaseltsi, osaühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu asutamise ja nendes valla osalemisega seotud järgmiste küsimuste otsustamine:
  1) valla äriühingu ja valla sihtasutuse asutamise otsuse vastuvõtmine, põhikirja kinnitamine;
  2) valla äriühingu ja valla sihtasutuse põhikirja muudatuste kinnitamine;
  3) asutatavas valla osalusega äriühingus, sihtasutuses ja mittetulundusühingus valla osalemise otsustamine, põhikirja projekti heakskiitmine;
  4) tegutsevas äriühingus aktsionäri või osanikuna või tegutsevas mittetulundusühingus liikmena osalemise otsustamine;
  5) aktsiate ja osa või osast osa võõrandamise otsustamine;
  6) valla äriühingu ja valla sihtasutuse lõpetamise otsustamine;
  7) valla osalusega äriühingus, valla osalusel asutatud sihtasutuses ja valla osalusega mittetulundusühingus osalemise lõpetamise otsustamine ja vastavas juriidilises isikus aktsionäri-, osaniku-, asutaja- või liikmeõigusi teostavale isikule selle otsustamisel hääletamiseks volituse andmine;
  8) valla äriühingu ümberkujundamise otsustamine;
  9) valla äriühingu ja valla sihtasutuse jagunemise või ühinemise otsustamine.

§ 4.   Vallavolikogu eelnev nõusolek

  (1) Vallavalitsusel on aktsionäri-, osaniku- või asutajaõiguste teostamiseks valla äriühingus ja valla sihtasutuses vaja vallavolikogu eelnevat otsust nõusoleku andmise kohta järgmistes küsimustes:
  1) teistele isikutele uute aktsiate märkimise loa andmine, kui aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendatakse uute aktsiate väljalaskmise teel;
  2) teistele isikutele uute osade omandamise loa andmine, kui osaühingu osakapitali suurendatakse uute osade väljalaskmise teel;
  3) aktsiaseltsi vahetusvõlakirjade väljalaskmine;
  4) vallale kuuluvate aktsiate või osa kasutusvaldusega või pandiga koormamine.

  (2) Vallavalitsusel on õigus taotleda vallavolikogu otsust nõusoleku andmise kohta ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetlemata küsimustes.

§ 5.   Vallavalitsuse pädevus

  Vallavalitsuse pädevusse kuulub:
  1) valla äriühingus ja valla sihtasutuses korra paragrahvis 3 loetlemata muude aktsionäri-, osaniku- või asutajaõiguste teostamine ja küsimuste otsustamine;
  2) valla osalusega äriühingus, valla osalusel asutatud sihtasutuses ja valla osalusega mittetulundusühingus aktsionäri-, osaniku-, asutaja- või liikmeõigusi teostava isiku määramine ja tagasikutsumine. Õiguste teostamisel peab isik arvestama korra paragrahvi 6 lõikes 1 sätestatut.

§ 6.   Vallavalitsuse eelnev nõusolek

  (1) Valla osalusega äriühingus, valla osalusel asutatud sihtasutuses ja valla osalusega mittetulundusühingus on osaniku-, aktsionäri-, asutaja või liikmeõiguste teostajal vallavalitsuse eelnevat nõusolekut vaja järgmiste küsimuste otsustamisel:
  1) osa- või aktsiakapitali suurendamine või vähendamine;
  2) majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine ja dividendi suurus;
  3) nõustumine teisele osanikule kuuluvast osast osa võõrandamisega;
  4) põhikirja muutmine, kui sellega kaasneb otsustusõiguse, enamus- või vähemusotsustusõiguse kaotus;
  5) nõukogu liikme määramine, valimine või tagasikutsumine ja nõukogu liikmele makstava tasu suurus;
  6) mittetulundusühingu ja sellise osaühingu, millel ei ole nõukogu, juhatuse liikme määramine ja tagasikutsumine ning juhatuse liikmele makstava tasu suurus;
  7) nõukogu liikmega tehingu tegemine, tehingu tingimuste määramine;
  8) äriühingu, sihtasutuse või mittetulundusühingu ühinemine, jagunemine või ümberkujundamine;
  9) äriühingu, sihtasutuse või mittetulundusühingu likvideerijate määramine või tagasikutsumine, kui likvideerijaks ei ole juhatuse liige;
  10) lõppbilansi ja vara jaotusplaani heakskiitmine;
  11) aktsionäride, osanike või asutajate vahelise lepingu muutmise või lõpetamise otsustamine.

  (2) Osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõigusi teostaval isikul on õigus taotleda vallavalitsuse nõusolekut käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetlemata küsimustes.

3. peatükk VALLA ESINDAJAD AKTSIASELTSI, OSAÜHINGU, SIHTASUTUSE JA MITTETULUNDUSÜHINGU NÕUKOGUS 

§ 7.   Valla esindajate määramine

  (1) Asutamisel määrab valla äriühingu ja valla sihtasutuse nõukogu liikmed vallavolikogu. Valla osalusega äriühingu või valla osalusel asutatud sihtasutuse nõukogusse ning valla osalusega mittetulundusühingu juhatusse määratavad liikmed kiidab asutamisel heaks vallavolikogu.

  (2) Tegutseva valla äriühingu või sihtasutuse nõukogu liikmed määrab vallavalitsus, arvestades korra paragrahvis 8 sätestatud põhimõtteid. Nõukogu liikme määramise otsustamisel ei osale nõukogusse määratav vallavalitsuse liige.

  (3) Tegutsevas valla osalusega äriühingus, valla osalusel asutatud sihtasutuses ja valla osalusega mittetulundusühingus valla esindajatena nõukogusse või juhatusse määratavad või valitavad liikmed kiidab heaks vallavalitsus.

  (4) Vallavalitsuse õigusakti eelnõu käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud otsuse vastuvõtmiseks koostab vallasekretär.

§ 8.   Valla esindaja

  (1) Valla esindajaks valla äriühingu või valla sihtasutuse nõukogusse võib määrata vallavolikogu liikme, vallavalitsuse liikme, valla teenistuja või asjatundja, kellel on oma ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised ja kogemused.

  (2) Valla osalusega äriühingu aktsionäri- või osanikuõiguste teostajaks määratakse vallavalitsuse liige, kelle tegevusvaldkonda kuulub äriühingu valdkond.

  (3) Valla osalusel asutatud sihtasutuse asutajaõiguste teostajaks määratakse vallavalitsuse liige, kelle töövaldkonda kuulub valla osalusel asutatud sihtasutuse tegevusvaldkond või eesmärk.

  (4) Valla osalusega mittetulundusühingu liikmeõiguste teostajaks määratakse vallavalitsuse liige, kelle töövaldkonda kuulub valla osalusega mittetulundusühingu tegevusvaldkond või eesmärk.

  (5) Eelnimetatud vallavolikogu liige ja vallavalitsuse liige ei osale tema osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõiguste teostajaks määramise ja tagasikutsumise otsustamisel.

  (6) Valla esindajaks äriühingu või sihtasutuse nõukogus ei või olla kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõikes 31, äriseadustiku § 318 lõigetes 4 ja 41 ning sihtasutuste seaduse § 26 lõikes 2 nimetatud isik.

§ 9.   Valla esindaja kohustused

  (1) Valla esindaja valla äriühingu ja valla sihtasutuse nõukogus on kohustatud tegutsema temalt oodatava ettenägelikkuse ja pädevusega, lähtudes äriühingu, sihtasutuse eesmärkidest ja vajadusest tagada valla kui aktsionäri, osaniku, asutaja huvide kaitse.

  (2) Valla esindaja peab nõukogu liikme ülesannete täitmisel:
  1) täitma nõukogu töös osalemisel vallavalitsuse suuniseid;
  2) esitama vallavalitsusele või vallavanemale soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni nõukogu tegevuse kohta;
  3) andma vallavalitsusele või vallavanemale aru oma tegevusest nõukogu liikmena;
  4) esitama vallavalitsusele või vallavanemale soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni äriühingu, sihtasutuse tegevuse kohta.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 sätestatud suunised tuleb esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 1 nimetatud suuniste täitmine ei ole kohustuslik, kui suunised on selgelt vastuolus äriühingu, sihtasutuse huvidega.

  (5) Käesolevas paragrahvis sätestatud valla esindaja kohustused rakenduvad ka valla osalusel asutatud sihtasutuse ja valla osalusega mittetulundusühingu asutaja- ja liikmeõigusi teostava valla esindaja suhtes.

§ 10.   Valla esindaja kandidaadilt nõutav teave

  (1) Valla esindaja kandidaat peab enne nõukogu või juhatuse liikmeks määramist või valimist esitama vallasekretärile järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi, isikukood (selle puudumisel sünniaeg), elukoha aadress ja hariduskäik;
  2) ülevaade viimase viie aasta töö- ja ametikohtadest koos tähtaegadega, sealhulgas andmed eraõiguslike juriidiliste isikute juhtorganites osalemise kohta;
  3) kirjalik kinnitus selle kohta, et valla esindaja kandidaat on tutvunud õigusaktides valla esindaja kohta sätestatud nõuetega, et ta vastab nendele nõuetele ja kohustub neid järgima.

  (2) Valla esindajad äriühingu ja sihtasutuse nõukogus või mittetulundusühingu juhatuses peavad käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud andmete muutumisest teatama kirjalikult ühe kuu jooksul vallasekretärile.

§ 11.   Toimingud vallavalitsuse liikme volituste lõppemisel ning vallavolikogu liikme volituste lõppemisel või peatumisel

  (1) Kui valla või valla osalusega äriühingu või valla asutatud sihtasutuse nõukogu liikmeks või valla osalusega mittetulundusühingu juhatuse liikmeks määratud või valitud vallavolikogu liikme volitused lõppevad või peatuvad või vallavalitsuse liikme volitused lõppevad, peab vallavalitsus ühe kuu jooksul alates nende volituste lõppemisest või peatumisest otsustama tema nõukogust tagasi kutsumise ja tema asemele nõukogusse uue liikme määramise.

  (2) Käesolevas paragrahvis sätestatud korda rakendatakse ka valla teenistuja teenistussuhte lõppemisel.

§ 12.   Töö tasustamine

  (1) Valla äriühingu ja valla sihtasutuse nõukogu liikmete tööd tasustatakse vallavalitsuse kehtestatud tingimustel ja korras.

  (2) Valla osalusega äriühingu ja valla osalusel asutatud sihtasutuse nõukogu liikmete ning valla osalusega mittetulundusühingu juhatuse liikmete tööd tasustatakse vastava juriidilise isiku pädeva juhtorgani otsuses sätestatud tingimustel.

§ 13.   Nõukogu koosolekutest teavitamine

  Valla äriühingu, valla sihtasutuse nõukogu esimees või valla osalusega äriühingu, valla osalusel asutatud sihtasutuse ja valla osalusega mittetulundusühingu nõukogus või juhatuses asutaja- või liikmeõigusi teostatav valla esindaja on kohustatud esitama vallavalitsusele:
  1) nõukogu koosoleku päevakorra projekti vähemalt üks tööpäev enne koosoleku toimumist; nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata tuleb esitada otsuse eelnõu;
  2) nõukogu koosoleku protokolli koopia 10 tööpäeva jooksul peale koosoleku toimumist; kui nõukogu otsus võeti vastu koosolekut kokku kutsumata, tuleb esitada hääletusprotokoll.

4. peatükk OTSUSTE ETTEVALMISTAMINE JA VASTUVÕTMINE 

§ 14.   Otsusele esitatavad üldnõuded

  (1) Vallavolikogu otsus valla äriühingu asutamise, ümberkujundamise, ühinemise ja jagunemise kohta peab vastama äriseadustikus vastava otsuse kohta sätestatud tingimustele. Vallavolikogu otsus valla sihtasutuse asutamise, ühinemise ja jagunemise kohta peab vastama sihtasutuste seaduses vastava otsuse kohta sätestatud tingimustele.

  (2) Korra paragrahvis 3 ja paragrahvi 4 lõikes 1 loetletud küsimused esitab vallavalitsus vallavolikogule otsuse eelnõuna. Korra paragrahvis 5 toodud seadusest tulenevate osaniku-, aktsionäri-, asutaja- või liikmeõiguste teostamine vallavalitsuse poolt vormistatakse vallavalitsuse korraldusega. Korra paragrahvis 6 toodud punktid võib vormistada vallavalitsuse protokollilise otsusega.

§ 15.   Notariaalselt tõestatud asutamisotsuse sõlmimine ja allkirjastamine

  (1) Valla osalusel asutatava sihtasutuse notariaalselt tõestatud asutamisotsuse sõlmib vallavolikogu otsusega heakskiidetud tingimustel valla kui avalik-õigusliku isiku seaduslik esindaja või seaduslikult esindajalt notariaalse volikirja alusel volituse saanud isik. Valla osalusega asutatava mittetulundusühingu asutamiselepingu sõlmib vallavolikogu otsusega heakskiidetud tingimustel vallavalitsuse määratud isik.

  (2) Valla äriühingu ja valla sihtasutuse notariaalselt tõestatud asutamisotsuse vallavolikogu poolt vastuvõetud tingimustel kirjutab alla valla kui avalik-õigusliku isiku seaduslik esindaja või seaduslikult esindajalt notariaalse volikirja alusel volituse saanud isik.

§ 16.   Õigusaktide eelnõud

  Käesolevas korras äriühinguid, sihtasustusi ja mittetulundusühinguid käsitlevate õigusaktide eelnõud koostab valla kantselei, kui korrast ei tulene teisiti.

§ 17.   Osaluse üle arvestuse pidamine

  Vallavalitsus kajastab oma bilansis osalusi valla valitseva ja olulise mõju all olevates äriühingutes, sihtasutustes ning mittetulundusühingutes.

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 18.   Rakendussäte

  Määruse paragrahvis 10 sätestatud nõudeid kohaldatakse isiku suhtes, kes määratakse äriühingu ja sihtasutuse nõukokku ning mittetulundusühingu juhatusse peale käesoleva määruse jõustumist.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 11. aprillil 2016.

Toomas Tõniste
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json