SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Avinurme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.01.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2016, 73

Koduteenuste osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 22.03.2016 nr 47

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja lõike 2 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14, § 17, § 18 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega sätestatakse Avinurme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) poolt

  (2) Koduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

§ 2.   Koduteenust saama õigustatud isikud

  (1) Õigus koduteenusele on täisealisel isikul, kelle elukoht rahvastikuregistris Avinurme vallas ning kes vajab eluga toimetulekuks kõrvalabi ja kelle elukvaliteeti on võimalik säilitada ja parandada kodustes tingimustes koduteenuse osutamisega.

  (2) Üldjuhul on koduteenuseid õigus saada isikul, kellel puuduvad perekonnaseadusega sätestatud ülalpidamiskohustusega isikud.

  (3) Erandkorras võib koduteenuseid osutada ka isikule, kellel on olemas ülalpidamiskohustuslased, kuid kellele ülalpidamiskohustuslased ei ole võimelised ülalpidamist tagama enda või oma perekonna tavalist ülalpidamist või elukorraldust kahjustamata.

§ 3.   Koduteenuste loetelu

  Koduteenused on:
  1) toiduainete või valmistoiduga ning majapidamistarvetega varustamine (üldjuhul lähimast müügikohast);
  2) küttepuude tuppa toomine, abistamine kütmisel;
  3) joogivee tuppa toomine, reovee väljaviimine;
  4) vajadusel abistamine enesehooldusel sh pesemisel, riietumisel, söömisel, liikumisel ja hügieenitoimingutes;
  5) arstiabi korraldamine ja ravimitega varustamine;
  6) abistamine asjaajamisel;
  7) eluaseme korrastamine ( koristamine, akende pesemise korraldamine );
  8) riiete korrastamine (triikimine, pesemine või pesemise korraldamine, parandamine).

§ 4.   Koduteenuste maht

  Koduteenuseid osutatakse vastavalt vajadusele, sagedus ja kestus sõltuvad teenuse vajaduse hindamise tulemustest, kuid mitte rohkem kui 20 h kuus.

§ 5.   Koduteenuste taotlemine

  (1) Koduteenuste taotlemiseks esitab teenuse taotleja või tema seaduslik esindaja vallavalitsusele kirjaliku avalduse (lisa määrusele ).

  (2) Avalduses esitatud andmete õigsuse tuvastamiseks on sotsiaalnõunikul õigus nõuda täiendavaid dokumente ja selgitusi ning teha kodukülastusi.

  (3) Sotsiaalnõunik teavitab avaldajat otsusest. Kui hindamise käigus taotletava teenuse vajadust ei tuvastata, soovitab sotsiaalnõunik inimese toimetuleku ja/või hoolduse tagamiseks ja/või kõrvalabi katteks teisi meetmeid. Kui inimene sellega ei nõustu, on tal õigus esitada vaie maavanemale sotsiaalhoolekande seaduse § 146 alusel.

§ 6.   Koduteenuste määramine

  (1) Koduteenuse vajaduse selgitab hindamisinstrumendi abil välja sotsiaalnõunik, võttes vajadusel arvesse isiku rehabilitatsiooniplaani, geriaatrilise hindamise dokumentatsiooni, arstliku ekspertiisi otsuse vm dokumente.

  (2) Otsuse koduteenuste määramise või sellest keeldumise kohta teeb vallavalitsus 30 päeva jooksul arvates avalduse või nõutud lisadokumendi või -andmete esitamisest või esitamise tähtaja möödumisest.

  (3) Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, kui isik on võimeline öeldut või loetut mõistma. Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, isiku seaduslikku esindajat.

§ 7.   Koduteenuste osutamise lepingu sõlmimine

  Vallavalitsus, keda esindab koduhooldusteenuse osutamisel sotsiaalnõunik ja koduteenuse saaja sõlmivad koduteenuste osutamise lepingu. Kui teenuse eest tasub kolmas isik, sõlmitakse leping vallavalitsuse, koduteenuse saaja ja teenuse eest tasuja vahel.

§ 8.   Koduteenuse osutamine

  (1) Koduteenust osutab hooldustöötaja, kellel on vallavalitsusega sõlmitud koduteenuste osutamiseks töö- või käsundusleping.

  (2) Hooldustöötaja avab koduteenuse saaja hoolduspäeviku, mis kajastab
  1) hooldustöötaja konkreetseid tegevusi kuupäevaliselt;
  2) koduteenuse saajaga tehtud rahalisi tehinguid.

  (3) Lõikes 2 nimetatud kandeid kinnitavad hooldustöötaja ja koduteenuse saaja või tema seaduslik esindaja allkirjaga.

§ 9.   Koduteenuste eest tasumise põhimõtted

  (1) Vallavalitsusel on olenevalt teenuse mahust ja teenust saava isiku ning tema perekonna majanduslikust olukorrast õigus võtta teenuse eest tasu.

  (2) Määruse § 2 lõikes 2 märgitud isikutele osutatakse koduteenuseid tasuta.

  (3) Määruse § 2 lõikes 3 märgitud isikutele osutatakse koduteenuseid tasu eest.

  (4) Vallavalitsus võib sotsiaalnõuniku ettepanekul vabastada isiku osaliselt või täielikult koduteenuste eest tasumisest, kui ülalpidamiskohustusega isikutel puuduvad piisavad elatusvahendid ja nad ei suuda täita neile perekonnaseaduses pandud kohustusi.

  (5) Koduteenuse piirhind:
  1) põhiteenuse osutamisel 4 €/ kord;
  2) tugiteenuse osutamisel 6 €/ kord;
  3) transpordikulu tasumine 0,26 €/ km

  (6) Koduteenuste hinna arvestades piirhinda kehtestab vallavalitsus.

§ 10.   Koduteenuste osutamise lepingu lõpetamine ning teenuse osutamisest keeldumine

  (1) Koduteenuste osutamine lõpetatakse teenuse saaja soovil, teenuse osutamise tähtaja lõppemisel või muudel teenuse osutamise võimatuks tegevatel juhtudel.

  (2) Vallavalitsus lõpetab koduteenuste osutamise, kui:
  1) teenuste saaja toimetulek on paranenud määral, mis võimaldab isiku toimetuleku ilma koduteenusteta või on tekkinud hooldusvajaduse suurenemisega vajadus hoolduse seadmiseks;
  2) teenuste saaja asub elama teise omavalitsusüksuse haldusterritooriumile;
  3) teenuste saaja suunatakse hooldusteenusele hoolekandeasutusse;
  4) koduteenuste saaja käitub viisil, mis teeb võimatuks koduteenuste osutamise.

  (3) Hooldustöötajal on õigus ajutiselt koduteenuste osutamine katkestada, kui teenuste saaja käitumine (agressiivsus, ebaviisakas käitumine, alkoholi või narkootiliste ainete kuritarvitamine vms) teeb teenuse osutamise võimatuks.

§ 11.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet koduteenuste määramise õiguspärasuse üle teostab teenistusliku järelevalve korras vallavalitsus ning riikliku järelevalve korras Ida-Viru maavanem või tema volitatud isik.

  (2) Koduteenuste üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaalnõunik.

§ 12.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Anne Paas
volikogu esimees

Lisa Koduhooldusteenuste avaldus

/otsingu_soovitused.json