Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidusoodustused Maardu-Tallinn bussiliinidel

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.12.2023, 16

Sõidusoodustused Maardu-Tallinn bussiliinidel

Vastu võetud 26.03.2019 nr 43
RT IV, 02.04.2019, 1
jõustumine 01.06.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.01.2020RT IV, 11.02.2020, 501.03.2020
19.12.2023RT IV, 23.12.2023, 301.01.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja ühistranspordiseaduse § 36 lg 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab sõidusoodustuse saajad ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid avalikul liiniveol Maardu – Tallinn vahelistel bussiliinidel.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) isikut tõendav dokument on riigiasutuse väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ning allkiri või allkirjakujutis, sh pensionitunnistus, üli- ja õpilaspilet, ISIC üli- ja õpilaspilet ning panga poolt väljastatud ISIC kaart;
  2) sõidusoodustus on teatava kategooria sõitjale käesoleva määruse alusel kehtestatud korras antud õigus sõita ühissõidukis tasuta või osalise tasu eest;
  3) ühiskaart on elektrooniline kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks. Isikustatud ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga;
  4) Eesti hariduse infosüsteem (edaspidi EHIS) on riiklik register, mille alamregister sisaldab kõigi Eesti Vabariigis õppivate isikute (õpilased, üliõpilased) andmeid. EHIS ei sisalda andmeid välismaal õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;
  5) Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem (edaspidi SKAIS) on register, mis sisaldab andmeid määravate ja makstavate riiklike pensionide, toetuste ning hüvitiste kohta.

§ 3.   Tasuta sõidu õigus

  (1) Kehtestada tasuta sõidu õigus alljärgnevatele isikutele:
  1) 63-aastased ja vanemad pensionärid;
  2) 3- ja enamalapselise pere lapsed ja üks vanem;
  21) alla kolmeaastase lapse üks vanem;
[RT IV, 11.02.2020, 5 - jõust. 01.03.2020]
  3) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtjad;
  4) alla 16-aastase puudega lapse saatja;
  5) sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatja;
  6) Maardu linna aukodanikud;
  7) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikud ja kaitseväe vormiriietuses ajateenijad.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 - 3 nimetatud tasuta sõidu õigus on isikutel, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Maardu linnas.

§ 4.   Sõiduõigus osalise tasu eest

  (1) Kehtestada sõidusoodustusena 40% võrra madalam 30 päeva pileti (kuupileti) hind alljärgnevatele isikutele:
  1) Eesti Vabariigis üldhariduskoolides õppivad õpilased;
  2) Eesti Vabariigis õppivad üliõpilased ajavahemikul 01. septembrist kuni 20. juunini;
  3) kuni 63-aastased pensionärid;
  4) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides töötavad õpetajad ja tugispetsialistid.
[RT IV, 23.12.2023, 3 - jõust. 01.01.2024]

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 - 3 nimetatud sõiduõigus osalise tasu eest on isikutel, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Maardu linnas.
[RT IV, 23.12.2023, 3 - jõust. 01.01.2024]

§ 5.   Sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid

  (1) Sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid on:
  1) 63-aastased ja vanemad pensionärid – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  2) 3- ja enamalapselise pere lapsed – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  3) Tšernoboli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtjad – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  4) alla 16-aastase puudega lapse saatja – Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
  5) sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatja – Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
  6) Maardu linna aukodanikud – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  7) politseiametnikud ja kaitseväe ajateenijad – ametitõend või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta;
  8) üldhariduskoolides õppivad õpilased – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  9) üliõpilased – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  10) kuni 63-aastased pensionärid – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  11) 3- ja enamalapselise pere üks vanem – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  12) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides töötavad õpetajad ja tugispetsialistid - valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
[RT IV, 23.12.2023, 3 - jõust. 01.01.2024]
  13) alla kolmeaastase lapse üks vanem - valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga.
[RT IV, 11.02.2020, 5 - jõust. 01.03.2020]

  (2) Käesolevas määruses nimetatud sõidusoodustuse õiguse saamiseks on sõitjal kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit isikustatud ühiskaardiga valideerida, v.a käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4, 5 ja 7 nimetatud juhtudel. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4, 5 ja 7 nimetatud juhtudel on sõitjal kohustus omada ja esitada kontrolli õigusega ametiisikule viidatud punktides nimetatud sõiduõigust tõendav dokument.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 8, 9 ja 10 märgitud isik saab valideeritud isikustatud ühiskaardiga sõidusoodustuse õigust tõendada vaid juhul, kui sõitja andmed on olemas EHIS-es või SKAIS-is.

  (4) Käesoleva määruse § 3 lg 1 p 2 ja p 21 nimetatud tasuta sõidu õiguse saamiseks esitab lapsevanem Maardu Linnavalitsuse sotsiaalabiosakonnale (edaspidi sotsiaalabiosakond) taotluse. Juhul, kui on tasuta sõidu õigus mõlemal vanemal, esitavad lapsevanemad sotsiaalabiosakonnale taotluse, milles märgitakse, kes kasutab tasuta sõidu õigust.
[RT IV, 11.02.2020, 5 - jõust. 01.03.2020]

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.07.2019.

  (3) Määrus jõustub 01.06.2019.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json