Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Sõidusoodustused Maardu-Tallinn bussiliinidel

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Maardu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2019, 1

Sõidusoodustused Maardu-Tallinn bussiliinidel

Vastu võetud 26.03.2019 nr 43

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja ühistranspordiseaduse § 36 lg 4 ja 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab sõidusoodustuse saajad ja sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid avalikul liiniveol Maardu – Tallinn vahelistel bussiliinidel.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) isikut tõendav dokument on riigiasutuse väljastatud dokument, kuhu on kantud kasutaja nimi, sünniaeg või isikukood, foto või näokujutis ning allkiri või allkirjakujutis, sh pensionitunnistus, üli- ja õpilaspilet, ISIC üli- ja õpilaspilet ning panga poolt väljastatud ISIC kaart;
  2) sõidusoodustus on teatava kategooria sõitjale käesoleva määruse alusel kehtestatud korras antud õigus sõita ühissõidukis tasuta või osalise tasu eest;
  3) ühiskaart on elektrooniline kontaktivaba isikustatud või isikustamata andmekandja sõiduõiguse tõendamiseks. Isikustatud ühiskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga;
  4) Eesti hariduse infosüsteem (edaspidi EHIS) on riiklik register, mille alamregister sisaldab kõigi Eesti Vabariigis õppivate isikute (õpilased, üliõpilased) andmeid. EHIS ei sisalda andmeid välismaal õppivate Eesti Vabariigi kodanike kohta;
  5) Sotsiaalkindlustusameti infosüsteem (edaspidi SKAIS) on register, mis sisaldab andmeid määravate ja makstavate riiklike pensionide, toetuste ning hüvitiste kohta.

§ 3.   Tasuta sõidu õigus

  (1) Kehtestada tasuta sõidu õigus alljärgnevatele isikutele:
  1) 63-aastased ja vanemad pensionärid;
  2) 3- ja enamalapselise pere lapsed ja üks vanem;
  3) Tšernobõli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtjad;
  4) alla 16-aastase puudega lapse saatja;
  5) sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatja;
  6) Maardu linna aukodanikud;
  7) vormiriietuses Eesti Vabariigi politseiametnikud ja kaitseväe vormiriietuses ajateenijad.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 - 3 nimetatud tasuta sõidu õigus on isikutel, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Maardu linnas.

§ 4.   Sõiduõigus osalise tasu eest

  (1) Kehtestada sõidusoodustusena 40% võrra madalam 30 päeva pileti (kuupileti) hind alljärgnevatele isikutele:
  1) Eesti Vabariigis üldhariduskoolides õppivad õpilased;
  2) Eesti Vabariigis õppivad üliõpilased ajavahemikul 01. septembrist kuni 20. juunini;
  3) kuni 63-aastased pensionärid;
  4) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides töötavad pedagoogid 20. augustist kuni 20. juunini.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 nimetatud sõiduõigus osalise tasu eest on isikutel, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Maardu linnas.

§ 5.   Sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid

  (1) Sõidusoodustuse õigust tõendavad dokumendid on:
  1) 63-aastased ja vanemad pensionärid – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  2) 3- ja enamalapselise pere lapsed – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  3) Tšernoboli AEJ avarii likvideerimistöödest osavõtjad – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  4) alla 16-aastase puudega lapse saatja – Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
  5) sügava puudega 16-aastase ja vanema isiku saatja – Sotsiaalkindlustusameti väljastatud puuet tõendav dokument. Puudega isiku saatjalt dokumenti ei nõuta;
  6) Maardu linna aukodanikud – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  7) politseiametnikud ja kaitseväe ajateenijad – ametitõend või väeosa tõend ajateenistuses viibimise kohta;
  8) üldhariduskoolides õppivad õpilased – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  9) üliõpilased – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  10) kuni 63-aastased pensionärid – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  11) 3- ja enamalapselise pere üks vanem – valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga;
  12) Maardu linna üldhariduskoolides, lasteaedades või huvikoolides töötavad pedagoogid - valideeritud isikustatud ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga.

  (2) Käesolevas määruses nimetatud sõidusoodustuse õiguse saamiseks on sõitjal kohustus igal ühissõidukisse sisenemisel sõit isikustatud ühiskaardiga valideerida, v.a käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4, 5 ja 7 nimetatud juhtudel. Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 4, 5 ja 7 nimetatud juhtudel on sõitjal kohustus omada ja esitada kontrolli õigusega ametiisikule viidatud punktides nimetatud sõiduõigust tõendav dokument.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 8, 9 ja 10 märgitud isik saab valideeritud isikustatud ühiskaardiga sõidusoodustuse õigust tõendada vaid juhul, kui sõitja andmed on olemas EHIS-es või SKAIS-is.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada Maardu Linnavolikogu 25.11.2014 määrus nr 28 „Sõidusoodustuste kehtestamine Maardu-Tallinn bussiliinidel“ kehtetuks.

  (2) Määrust rakendatakse alates 01.07.2019.

  (3) Määrus jõustub 01.06.2019.

Ailar Lyra
Maardu Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json