Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Keila linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2019, 17

Keila linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord

Vastu võetud 26.03.2019 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Keila linnavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste kinnitamise ja muutmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Keila linnavalitsuse hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus) põhimääruste kinnitamist ja muutmist.

§ 2.   Põhimääruse eelnõu koostamine

  (1) Hallatava asutuse põhimääruse eelnõu koostamist korraldab Keila linnavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav abilinnapea.

  (2) Kui hallatava asutuse tegevus on reguleeritud eriseadustega, lähtutakse põhimääruse koostamisel vastava seaduse nõuetest.

§ 3.   Muudatuste tegemine põhimääruses

  (1) Muudatuste tegemise hallatava asutuse põhimääruses algatab hallatava asutuse juht koostöös Keila linnavalitsuse vastava valdkonna nõunikuga.

  (2) Keila linnavalitsuse vastava valdkonna nõunik koostöös hallatava asutuse juhiga valmistab ette õigusakti eelnõu.

  (3) Kui valdkonda reguleerivad õigusaktid sätestavad põhimääruse muudatuste menetlemise täpsema korra, lähtutakse vastavast regulatsioonist.

§ 4.   Põhimääruse kinnitamine

  (1) Hallatava asutuse juht esitab põhimääruse ja selle muutmise eelnõu menetlemiseks ja ettepanekute tegemiseks Keila linnavalitsuse kaudu Keila linnavolikogule.

  (2) Hallatava asutuse põhimääruse kinnitab Keila linnavolikogu otsusega.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) Keila Linnavalitsuse 6. septembri 2018. a määrus nr 6 “Keila Kooli põhimäärus“ § 37 lõike 1 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Kooli põhimääruse kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks linnavolikogu oma otsusega.“.

  (2) Keila Linnavalitsuse 9. detsembri 2016. a määrus nr 9 “Harjumaa Muuseumi põhimäärus“ § 3 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:
„Muuseumi põhimääruse kehtestab, muudab ja tunnistab kehtetuks linnavolikogu oma otsusega.“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json