Teksti suurus:

Keila Linnavolikogu 29. novembri 2016 määruse nr 24 „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord“ muutmine

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2019, 18

Keila Linnavolikogu 29. novembri 2016 määruse nr 24 „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord“ muutmine

Vastu võetud 26.03.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel

§ 1.   Määruse muutmine

  Keila Linnavolikogu 29. novembri 2016 määruses nr 24 „Keila linna tunnustusavalduste andmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 3 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Linnavalitsus esitab oma ettepanekud aukodaniku kandidaadi kohta ja talle saabunud nõuetekohaselt vormistatud avaldused linnavolikogule.“;
  3) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Aukodaniku nimetuse andmine toimub selleks korraldatud pidulikul vastuvõtul või mõnel muul pidulikul üritusel.“;
  4) paragrahvi 6 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(3) Keila linna kultuuripreemia andmise määrab linnavolikogu kultuurikomisjoni otsuse alusel linnavolikogu.“;
  6) paragrahv 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
㤠9. Keila linna kultuuripreemia kandidaadi esitamine ja andmine

  (1) Ettepanekuid Keila linna kultuuripreemia andmise kohta võib esitada igaüks.

  (2) Avaldus ettepanekuga esitatakse linnavalitsusele hiljemalt kultuuripreemia andmise aasta 15. jaanuariks ja see peab sisaldama Keila linna kultuuripreemia kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta ja teenete kirjeldust.

  (3) Keila linna kultuuripreemia kandidaate ei avalikustata.

  (4) Linnavalitsus esitab oma ettepanekud Keila linna kultuuripreemia kohta ja talle tähtajaks saabunud nõuetekohaselt vormistatud avaldused linnavolikogu kultuurikomisjonile.

  (5) Keila linna kultuuripreemia saajad otsustatakse linnavolikogu kultuurikomisjoni salajasel hääletusel.

  (6) Linnavolikogu kultuurikomisjon:
  1) vaatab linnavalitsuse poolt esitatud taotlused ja ettepanekud läbi,
  2) otsustab kohalviibivate komisjoniliikmete lihthäälteenamusega nominentide arvu ja nominendid (nominentide nimed avalikustatakse),
  3) otsustab kohalviibivate komisjoniliikmete lihthäälteenamusega Keila linna kultuuripreemia saajate arvu,
  4) valib nominentide hulgast ja nimetab Keila linna kultuuripreemia saajad.“;

  (7) Linnavolikogu kultuurikomisjoni otsuses tuuakse ära Keila linna kultuuripreemia saajate nimed, preemiasummad ning lühidalt formuleeritud põhjendused selle kohta, mille eest Keila linna kultuuripreemia on antud.“;
  7) paragrahvi 15 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Auraamatusse kantakse aukodanike, teenetemärgi, kultuuripreemia ja aumärgi saajate nimed.“;
  8) määrust täiendatakse paragrahviga 15’ järgmises sõnastuses:
„§ 15’.Tunnustusavalduse äravõtmine ja tagastamine

  (1) Tunnustusavalduse andmise otsustaja võib otsustada isikult Keila linna aukodaniku märgi, Keila linna teenetemärgi või Keila linna aumärgi märgi ära võtta, kui:
  1) on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises, või
  2) saavad teatavaks enne tunnustusavalduse andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule tunnustusavaldust antud, või
  3) isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle tunnustusavalduse andmise.

  (2) Isik, kellelt tunnustusavalduse andmise otsustaja on oma otsusega tunnustusavalduse ära võtnud, peab Keila linna aukodaniku märgi, Keila linna teenetemärgi või Keila linna aumärgi tagastama linnavalitsusele.“.

§ 2.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tanel Mõistus
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json