Teksti suurus:

Harku Vallavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Harku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.04.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2019, 19

Harku Vallavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 28.03.2019 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel, lähtudes erakooliseaduse § 22 lõikest 11 ja lõikest 4 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõikest 1 sätestatust.

§ 1.   Harku Vallavolikogu 30. oktoobri 2014 määruses nr 20 "Harku valla koolieelsete lasteasutuste muude kulude vanema poolt kaetava osa määr ja selle tasumise kord" (edaspidi määrus) tehakse järgnevad muudatused:

  Määruse paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 12 järgnevas sõnastuses:

„(12) Üksiku vabaneva koha täitmisel jooksval õppeaastal arvestatakse lapse asumisel teenusele vanema osa suurus proportsionaalselt antud kalendrikuu eest.“

§ 2.   Harku Vallavolikogu 26. mai 2016 määruses nr 13 "Eralasteaia toetamise ja eralapsehoiu teenuse rahastamise kord Harku vallas" (edaspidi määrus) tehakse järgnevad muudatused:

  (1) Määruse paragrahvi 1 lõike 1 punkti 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“2) eralasteaias käimise toetamist pooleteise- kuni seitsmeaastasele lapsele.“

  (2) Määruse paragrahvi 3 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

“(2) Toetust ei maksta lapse eest, kes on saanud jooksva aasta 1. oktoobriks vähemalt 3-aastaseks ja/või kellele on pakutud kohta Harku valla piirkonna munitsipaallasteaias, kuid millest lapsevanem on loobunud.“

  (3) Määruse paragrahvi 3 lõiget 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

“(5) Lapse asumisel eralasteasutuse teenusele, makstakse finantseerimislepingu olemasolul, selle lapse eest toetust proportsionaalselt teenusele asumise ajaga.“

  (4) Määruse paragrahvi 4 lõiget 1 täiendatakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Lapsevanem esitab Harku valla veebilehel lasteasutuse kohtade jagamise e-keskkonnas taotluse vastavalt Harku Vallavalitsuse 30.12.2015 määrusele nr 11 „Laste Harku valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ igaks õppeaastaks.“

§ 3.   Määrust rakendatakse alates 1. aprillist 2019.

§ 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalle Palling
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json