Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Keila linna tunnustusavalduste andmise kord

Väljaandja:Keila Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:03.06.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2019, 20

Keila linna tunnustusavalduste andmise kord

Vastu võetud 29.11.2016 nr 24
RT IV, 07.12.2016, 5
jõustumine 10.12.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2019RT IV, 02.04.2019, 1805.04.2019

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus reguleerib Keila linna aukodaniku nimetuse, teenetemärgi, kultuuripreemia, aumärgi, I või II järgu teenistusmärgi, aukirja ja tänukirja andmist.

  (2) Keila linna aukodaniku nimetuse, teenetemärgi, kultuuripreemia, aumärgi, I või II järgu teenistusmärgi, aukirja ja tänukirja andmisega ei kaasne eriõigusi.

  (3) Keila linna teenetemärk, Keila linna aumärk ja Keila linna I või II järgu teenistusmärk ei kuulu asendamisele.

  (4) Keila linna aumärgi ja Keila linna I või II järgu teenistusmärgi kirjelduse kinnitab Keila linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

§ 2.   Aukodaniku nimetus

  (1) Keila linna aukodaniku nimetus antakse füüsilisele isikule erilise auavaldusena Keila linnale elutööna osutatud väljapaistvate teenete eest.

  (2) Aukodaniku nimetusega kaasnevad aukodaniku märk, mille kirjelduse kinnitab volikogu oma otsusega, aukodaniku tunnistus ja mälestusese.

  (3) Aukodaniku nimetuse võib anda postuumselt.

§ 3.   Aukodaniku kandidaadi esitamine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 02.04.2019, 18 - jõust. 05.04.2019]

  (2) Ettepanekuid aukodaniku nimetuse andmise kohta võib esitada igaüks.

  (3) Avaldus ettepanekuga esitatakse linnavalitsusele ja see peab sisaldama aukodaniku kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta ja teenete kirjeldust.

  (4) Linnavalitsus esitab oma ettepanekud aukodaniku kandidaadi kohta ja talle saabunud nõuetekohaselt vormistatud avaldused linnavolikogule.
[RT IV, 02.04.2019, 18 - jõust. 05.04.2019]

  (5) Aukodaniku kandidaate ei avalikustata.

§ 4.   Aukodaniku nimetuse andmine

  (1) Aukodaniku nimetuse andmise otsustab linnavolikogu.

  (2) Aukodaniku nimetuse andmine toimub selleks korraldatud pidulikul vastuvõtul või mõnel muul pidulikul üritusel.
[RT IV, 02.04.2019, 18 - jõust. 05.04.2019]

§ 5.   Keila linna teenetemärk

  (1) Keila linna teenetemärk on asutatud 1998. aastal seoses Keilale linnaõiguste andmise 60. aastapäevaga ja antakse füüsilisele isikule Keila linnale osutatud eriliste teenete eest.

  (2) Keila linna teenetemärgi võib anda postuumselt.

  (3) Keila linna teenetemärk on valatud valgest metallist ning koosneb stiliseeritud männipuu kujutisest ja selle juurte vahele kinnitatud Keila linna vapist. Vapi kilp on kullatud, rukkilille süvend on täidetud sinise emailiga. Keila linna teenetemärgi tagaküljele on graveeritud teenetemärgi number ja Keila linna teenetemärgi andmise aasta.

§ 6.   Keila linna teenetemärgi kandidaadi esitamine

  (1) [Kehtetu - RT IV, 02.04.2019, 18 - jõust. 05.04.2019]

  (2) Ettepanekuid Keila linna teenetemärgi andmise kohta võib esitada igaüks.

  (3) Avaldus ettepanekuga esitatakse linnavalitsusele ja see peab sisaldama Keila linna teenetemärgi kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta ja teenete kirjeldust.

  (4) Keila linna teenetemärgi kandidaate ei avalikustata.

  (5) Linnavalitsus esitab oma ettepanekud Keila linna teenetemärgi kohta ja talle tähtajaks saabunud nõuetekohaselt vormistatud avaldused linnavolikogule hiljemalt 1. aprilliks.

§ 7.   Keila linna teenetemärgi andmine

  (1) Keila linna teenetemärgi andmise otsustab linnavolikogu.

  (2) Keila linna teenetemärgi andmise otsuses tuuakse ära teenetemärgi saajate nimed ja teenete kirjeldus.

  (3) Keila linna teenetemärgi korraline andmine toimub üks kord aastas Keila linna aastapäeva pidulikul üritusel.

§ 8.   Keila linna kultuuripreemia

  (1) Keila linna kultuuripreemia antakse ühele kuni kolmele isikule või isikute rühmale nimelise tunnustus- ja tänupreemiana:
  1) viimaste aastate eriti silmapaistvate saavutuste eest, või
  2) sügavamat tähendust omavate Keila linna kultuurielu elavdanud või linna nime austanud kestvamate teenete eest, s.o. elutööpreemiana.

  (2) Keila linna kultuuripreemia andmisel käsitletakse kultuurielu laiemas tähenduses, s.o. antud mõistega on hõlmatud looming, haridus, kasvatus, teadus, rahvakultuur, sport jt valdkonnad.

  (3) Keila linna kultuuripreemia andmise määrab linnavolikogu kultuurikomisjoni otsuse alusel linnavolikogu.
[RT IV, 02.04.2019, 18 - jõust. 05.04.2019]

  (4) Keila linna kultuuripreemia eraldatakse Keila linna jooksva aasta eelarvest.

  (5) Keila linna kultuuripreemia võib sama isik saada korduvalt.

  (6) Keila linna kultuuripreemia suuruseks on 3000 eurot (summa sisaldab kohustuslikke riigimakse).

  (7) Keila linna kultuuripreemiaga kaasneb Keila linna aukiri.

§ 9.   Keila linna kultuuripreemia kandidaadi esitamine
[RT IV, 02.04.2019, 18 - jõust. 05.04.2019]

  (1) Ettepanekuid Keila linna kultuuripreemia andmise kohta võib esitada igaüks.

  (2) Avaldus ettepanekuga esitatakse linnavalitsusele hiljemalt kultuuripreemia andmise aasta 15. jaanuariks ja see peab sisaldama Keila linna kultuuripreemia kandidaadiks esitatava isiku nime, sünniaega, elukohta, elukutset või ametit, töö- või teenistuskohta ja teenete kirjeldust.

  (3) Keila linna kultuuripreemia kandidaate ei avalikustata.

  (4) Linnavalitsus esitab oma ettepanekud Keila linna kultuuripreemia kohta ja talle tähtajaks saabunud nõuetekohaselt vormistatud avaldused linnavolikogu kultuurikomisjonile.

  (5) Keila linna kultuuripreemia saajad otsustatakse linnavolikogu kultuurikomisjoni salajasel hääletusel.

  (6) Linnavolikogu kultuurikomisjon:
  1) vaatab linnavalitsuse poolt esitatud taotlused ja ettepanekud läbi,
  2) otsustab kohalviibivate komisjoniliikmete lihthäälteenamusega nominentide arvu ja nominendid (nominentide nimed avalikustatakse),
  3) otsustab kohalviibivate komisjoniliikmete lihthäälteenamusega Keila linna kultuuripreemia saajate arvu,
  4) valib nominentide hulgast ja nimetab Keila linna kultuuripreemia saajad.

  (7) Linnavolikogu kultuurikomisjoni otsuses tuuakse ära Keila linna kultuuripreemia saajate nimed, preemiasummad ning lühidalt formuleeritud põhjendused selle kohta, mille eest Keila linna kultuuripreemia on antud.
[RT IV, 02.04.2019, 18 - jõust. 05.04.2019]

§ 10.   Keila linna aumärk

  (1) Keila linna aumärk antakse Keila linna elanikule või kollektiivile austusavaldusena oma valdkonnas või alal silmapaistva saavutuse või sellele kaasaaitamise eest. Valdkondadeks võivad olla mh hariduse (alusharidus, põhiharidus, keskharidus, kutseharidus, kõrgharidus, täiend- ja ümberõpe, elukestev õpe, huviharidus, noorsootöö), kultuuri, spordi ja sotsiaaltöö valdkond. Keila linna aumärgiga kaasneb tunnistus.

  (2) Keila linna aumärgi andmise ettepaneku võib teha linnavolikogu liige, linnavalitsuse liige, linnapea ja abilinnapea.

  (3) Keila linna aumärgi andmise otsustab linnavalitsus.

  (4) Keila linna aumärk antakse üle selleks korraldatud pidulikul vastuvõtul või mõnel muul pidulikul üritusel.

§ 11.   Keila linna teenistusmärk

  (1) Keila linna teenistusmärk antakse tunnustusavaldusena pikaajaliselt linna teenistuses või linna heaks töötanud inimestele. Keila linna teenistusmärgi andmise otsustab linnavalitsus.

  (2) Keila linna teenistusmärgil on kaks järku:
  1) I järk omistatakse teenistusmärgi andmise hetkel Keila linna teenistuses/linna heaks üle 20 aasta töötavatele isikutele.
  2) II järk omistatakse teenistusmärgi andmise hetkel Keila linna teenistuses/linna heaks üle 10 aasta töötavatele isikutele.

  (3) Ettepanekuid Keila linna teenistusmärgi määramiseks võivad teha linnavalitsuse liikmed, linnavolikogu liikmed, linna asutuste juhid ning mittetulundusorganisatsioonide ja teiste ettevõtete esindusorganid. Taotluses peab olema nimetatud Keila linna teenistusmärgi kandidaadi nimi ja talle märgi andmise põhjus.

  (4) Keila linna teenistusmärgi andmise otsustab linnavalitsus vastavalt saabunud ettepanekutele.

  (5) Keila linna teenistusmärgi üleandmise korraldab linnavalitsus piisavalt väärikal moel selleks sobival ajal ning kohas.

§ 12.   Keila linna aukodaniku märgi, Keila linna teenetemärgi, Keila linna aumärgi ja Keila linna I järgu teenistusmärgi ja Keila linna II järgu teenistusmärgi kandmine

  (1) Keila linna aukodanikku märki, Keila linna teenetemärki, Keila linna aumärki, Keila linna I järgu teenistusmärki ja Keila linna II järgu teenistusmärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

  (2) Keila linna aukodaniku märki, Keila linna teenetemärki, Keila linna aumärki, Keila linna I järgu teenistusmärki ja Keila linna II järgu teenistusmärki kantakse kooskõlas teenetemärkide kandmise hea tavaga ning üldjuhul ainult pidulike ja seltskondlike Keila linna sündmuste puhul. Riiklike sündmuste puhul võib Keila linna teenetemärki, Keila linna aumärki, Keila linna I järgu teenistusmärki ja Keila linna II järgu teenistusmärki kanda ainult juhul, kui see on kooskõlas teenetemärkide seaduse ja selle alusel antud teiste õigusaktidega.

  (3) Keila linna aukodaniku märki, Keila linna teenetemärki, Keila linna aumärki, Keila linna I järgu teenistusmärki ja Keila linna II järgu teenistusmärki kantakse originaalis või miniatuuris rõivaste vasakul küljel rinnal.

§ 13.   Keila linna aukiri

  (1) Keila linna aukiri antakse Keila linna korraldatud konkursil edukalt esinenud isikule või muudel juhtudel.

  (2) Keila linna aukirja andmise otsustab Keila linnapea oma käskkirjaga.

  (3) Juhul, kui Keila linna aukirjaga kaasneb rahaline preemia, otsustab Keila linna aukirja andmise linnavalitsus.

§ 14.   Keila linna tänukiri

  (1) Keila linna tänukiri antakse isikule, kes on toetanud linna poolt või koostöös linnaga organiseeritud üritust, tegutsenud silmapaistvalt hästi oma igapäevasel tegevusalal või muudel juhtudel.

  (2) Keila linna tänukirja andmise otsustab Keila linnapea oma käskkirjaga.

  (3) Juhul, kui Keila linna tänukirjaga kaasneb rahaline preemia, otsustab Keila linna tänukirja andmise linnavalitsus.

§ 15.   Auraamat

  (1) Auraamatusse kantakse aukodanike, teenetemärgi, kultuuripreemia ja aumärgi saajate nimed.
[RT IV, 02.04.2019, 18 - jõust. 05.04.2019]

  (2) Keila linna auraamat asub alaliselt linnakantseleis ja selle kasutamist korraldab linnasekretär.

§ 151.   Tunnustusavalduse äravõtmine ja tagastamine

  (1) Tunnustusavalduse andmise otsustaja võib otsustada isikult Keila linna aukodaniku märgi, Keila linna teenetemärgi või Keila linna aumärgi märgi ära võtta, kui:
  1) on jõustunud kohtuotsus, millega isik on süüdi mõistetud tahtliku kuriteo toimepanemises, või
12.01.2021 15:45
Veaparandus - Taastatud § 15.1 lg 1 p 1 tekst Keila Linnavolikogu 26.03.2019 määruse nr 4 ja Riigi Teataja seaduse § 10 lg 4 alusel.
  2) saavad teatavaks enne tunnustusavalduse andmist esinenud asjaolud, millest teadmise korral ei oleks isikule tunnustusavaldust antud, või
  3) isiku hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle tunnustusavalduse andmise.

  (2) Isik, kellelt tunnustusavalduse andmise otsustaja on oma otsusega tunnustusavalduse ära võtnud, peab Keila linna aukodaniku märgi, Keila linna teenetemärgi või Keila linna aumärgi tagastama linnavalitsusele.
[RT IV, 02.04.2019, 18 - jõust. 05.04.2019]

§ 16.   Rakendussätted

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json