HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Saue valla erivajadustega laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2019, 33

Saue valla erivajadustega laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse eraldamise tingimused ja kord

Vastu võetud 28.03.2019 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ning arvestades noorsootöö seaduse § 151 kohaselt antava toetuse kasutamise reegleid.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue valla haldusterritooriumil elavate 7 - 19-aastaste erivajadustega laste ja noorte huvihariduses ja huvitegevuseosalemise toetamist riigieelarvest Saue vallale määratud huvihariduse ja huvitegevuse toetuse vahenditest 2019. aastal.

§ 2.   Toetuse eesmärk ja maksmise alused

  (1) Toetuse eesmärk on erivajadusega lastele ja noortele, kellel on sotsiaalkindlustusameti otsusega tuvastatud puue, huvihariduses ja huvitegevusse osalemisega tekkivate kulude vallapoolne toetus kulude kompenseerimiseks.

  (2) Toetust makstakse Saue valla lapse eest, kelle elukoht on toetuse väljamaksmise aasta 1. jaanuari seisuga koos vähemalt ühe vanemaga Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue vallas.

  (3) Toetust makstakse kuni 200 eurot aastas.

  (4) Toetust eraldatakse Saue valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

§ 3.   Toetatavad kulutused

  Toetust võib taotleda tehtud järgmiste huvihariduses või huvitegevuse osalemise kulude kompenseerimiseks:
  1) vahendite soetamine;
  2) õppemaksud, osalemistasud;
  3) üritustel või võistlustel osalemiskulud;
  4) transpordikulud.

§ 4.   Toetuse taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja, piiratud teovõimega isiku puhul tema seaduslik esindaja järgmised dokumendid:
  1) allkirjastatud taotlus paberkandjal või elektroonselt;
  2) kulutusi ja nende tasumist tõendavad dokumendid;
  3) huvitegevust või huviharidust korraldava organisatsiooni kinnituskiri noore osalemise kohta huvihariduses või huviringis.

  (2) Taotluses märgitakse:
  1) taotleja nimi ja isikukood;
  2) taotleja kontaktandmed ja arveldusarve number;
  3) lapse või noore nimi ja isikukood, kellele toetust taotletakse;
  4) huviharidus või huvitegevus, milles laps või noor osaleb;
  5) tehtud kulutused, mille eest toetust taotletakse.

  (3) Taotlus esitatakse vallavalitsusele hiljemalt 10. detsembriks 2019. a.

  (4) Saue Vallavalitsuse ametnik kontrollib esitatud taotluse nõuetele vastavust, vajadusel küsib täiendavat informatsiooni või dokumente ning teeb Vallavalitsusele ettepaneku toetuse eraldamiseks.

§ 5.   Toetuse määramine ja maksmine

  (1) Saue Vallavalitsus otsustab korraldusega toetuse eraldamise kuu aja jooksul peale nõuetekohase taotluse esitamist.

  (2) Toetus makstakse välja taotluses esitatud arvelduskontole 10 kalendripäeva jooksul peale Vallavalitsuse korralduse vastuvõtmist.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist ja kehtib kuni 31.12.2019.

Harry Pajundi
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json