Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi põhimäärus

Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2019, 34

Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi põhimäärus

Vastu võetud 27.03.2019 nr 13

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 2 alusel, kooskõlas avaliku teabe seaduse § 435 lg-ga 1, sotsiaalhoolekande seaduse § 38 lg-ga 1 ja Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2018 otsuse nr 122 „Andmekogu „Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem“ asutamine“ p-ga 4.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteemi (edaspidi andmekogu) pidamise kord, andmete koosseis, andmete andmekogusse kandmise, andmete kasutamise ja andmekogust andmete väljastamise kord.

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on töödelda andmeid, mida kasutatakse ja luuakse Tallinna Linnavolikogu 7. septembri 2017 määruse nr 16 „Sotsiaaltransporditeenuse kord" alusel sotsiaaltransporditeenuse kasutamise õiguse otsustamisel, teenuse korraldamisel ja kasutamisel.

§ 3.  Andmekogu nimetus

 (1) Andmekogu ametlik nimetus on Tallinna linna sotsiaaltransporditeenuse infosüsteem.

 (2) Andmekogu lühinimi on tlnPIT2.

2. peatükk ANDMEKOGU PIDAMINE 

§ 4.  Andmekogu pidamine

 (1) Andmekogu peetakse kooskõlas käesoleva määrusega ning teiste riigi ja linna asjaomaste õigusaktidega.

 (2) Andmekogus hoitakse andmeid infotehnoloogiliste vahenditega digitaalsel kujul.

 (3) Andmekogusse kantud andmeid säilitatakse järgmiselt:
 1) andmekogus koostatud ja sinna lisatud dokumente kümme aastat;
 2) teenuse taotlemise ja kasutamise andmeid viis aastat alates teenuse kasutamise õiguse lõppemisest;
 3) logifaile kolm aastat.

§ 5.  Andmekogu pidamise kulud

  Andmekogu arendamise, pidamise ja majutamise kulud kaetakse Tallinna linna eelarvest Tallinna Linnakantseleile tsentraliseeritud infotehnoloogia kuludeks ettenähtud vahenditest.

§ 6.  Andmekogusse kantud andmete kaitse

 (1) Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja hoiavad andmekogu andmed käideldavad, terviklikud ja konfidentsiaalsed organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmetega.

 (2) Andmekogu turvaklass on K2T2S2, turbeaste on keskmine (M).

 (3) Andmekogu andmete säilimiseks korraldab andmekogu vastutav töötleja andmekogu andmete turva- ja täiskoopiate tegemise.

§ 7.  Vastutav töötleja

 (1) Andmekogu vastutav töötleja on Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet (edaspidi amet).

 (2) Vastutav töötleja:
 1) korraldab andmekogu pidamist ja tööd ning kavandab selle arendamist koostöös linna infotehnoloogia teenistusega (edaspidi IT-teenistus);
 2) annab ameti teenistujale tema ülesannete täitmiseks juurdepääsu andmekogule ja andmete töötlemise õiguse;
 3) annab volitatud töötleja teenistujale tema ülesannete täitmiseks juurdepääsu andmekogule ja andmete töötlemise õiguse;
 4) annab volitatud töötlejatele andmekogu kasutamise juhised;
 5) teeb järelevalvet volitatud töötleja kohustuste täitmise üle;
 6) vastutab andmekogu pidamise seaduslikkuse eest;
 7) täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

 (3) Ameti juhataja määrab andmekogu peakasutajad.

§ 8.  Volitatud töötleja

 (1) Andmekogu volitatud töötlejad on Tallinna linnaosade valitsused ja Tallinna Linnakantselei.

 (2) Volitatud töötleja:
 1) sisestab teenuse taotlused ja teenuse kasutamise korraldamise andmed;
 2) menetleb teenuse taotlusi ja teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse;
 3) kasutab andmekogu üksnes kokkulepitud ülesannete täitmiseks;
 4) vastutab sisestatud andmete õigsuse ja asjakohasuse eest ning parandab ebaõiged andmed;
 5) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;
 6) osaleb andmekogu arendustöödel;
 7) täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

 (3) Tallinna Linnakantselei volitatud töötlejana:
 1) abistab vastutavat töötlejat andmekogu pidamisel ja arendamisel;
 2) teavitab viivitamata vastutavat töötlejat andmete mittesihipärase kasutamise juhtumitest ja andmekogu kasutamisel tekkinud probleemidest;
 3) osaleb andmekogu arendustöödel;
 4) täidab teisi õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

 (4) Vastutav töötleja annab andmekogu volitatud töötleja õiguse eraõiguslikule juriidilisele isikule, kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse või valitsusasutuse hallatavale asutusele, kellele halduslepinguga on antud liiniveoteenuse või juhuveoteenuse osutamise korraldamine.

§ 9.  Andmekogu kasutamise õiguse andmine ja kasutajarollid

 (1) Andmekogu kasutamise õiguse andmiseks loob andmekogu peakasutaja ametis vastutava või volitatud töötleja avalduse alusel vastutava või volitatud töötleja teenistujale kasutajakonto.

 (2) Kasutajakonto loomise avalduses märgitakse järgmised andmed:
 1) teenistuja ametikoht, ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefon, e-posti aadress;
 2) ülesanne, mille täitmiseks teenistuja andmeid töötleb.

 (3) Andmetele juurdepääsu õigus on vastutava ja volitatud töötleja teenistujatel, kes näevad ja saavad muuta andmeid vastavalt neile antud kasutajarollidele.

 (4) Kasutajarollid on järgmised:
 1) peakasutaja ametis - juurdepääs andmekogu kõigile osadele ja andmekogu administreerimise toimingute tegemine;
 2) peakasutaja IT-teenistuses - juurdepääs andmekogu kõigile osadele ja sisestatud andmete vaatlemine tehniliste probleemide ennetamiseks või lahendamiseks;
 3) osakasutaja - teenuse taotluste sisestamine, teenuse kasutamise korraldamise andmete sisestamine ja kinnitamine, taksokaartide info süsteemi kandmine, teenuse hindade ja kasutuslimiitide sisestamine, taksoveoteenuse limiidi summeerimise taotluste lahendamine, teenuse osutaja aruande kinnitamine;
 4) taotluse menetleja - sotsiaalhoolekande osakonnale esitatud teenuse taotluse menetlemine, selleks päringute tegemine, andmete sisestamine, teenuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse koostamine;
 5) otsuse menetleja - sotsiaalhoolekande osakonnale esitatud teenuse taotluse menetlemise protsessi vaatlemine, teenuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse taotluse menetlejale märkustega tagasi saatmine ja otsuse allkirjastamine;
 6) teenuseosutaja logistik - teenuse kasutamise korraldamine, veoliinide loomine ja muutmine, aruannete esitamine;
 7) teenuseosutaja bussijuht/taksojuht - teenuse osutamiseks vajaliku ajakohase sõiduinfo ja teenuse kasutamise eritingimuste vaatamine, sõitude registreerimine.

 (5) Halduslepingu alusel liiniveoteenuse või juhuveoteenuse osutamist korraldava eraõigusliku juriidilise isiku, kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutuse või valitsusasutuse hallatava asutuse juht esitab teenuseosutaja kasutajarolli saamiseks peakasutajale ametis avalduse, milles märgib töötaja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, telefoni, e-posti aadressi ja ülesande, mille täitmiseks töötaja andmeid töötleb.

§ 10.  Andmekogu kasutamise õiguse lõpetamine

  Peakasutaja ametis sulgeb kasutajakonto selle avamist taotlenud isiku taotluse alusel või omal algatusel, kui:
 1) kasutaja on korduvalt rikkunud andmete töötlemise korda;
 2) kasutaja on korduvalt kandnud andmekogusse ebaõigeid andmeid;
 3) kasutaja on võimaldanud oma kasutajakontot kasutada teistel isikutel;
 4) kasutaja on andmeid kasutanud mittesihipäraselt;
 5) andmekogus andmete töötlemine ei ole enam kasutaja tööülesanne.

3. peatükk ANDMEKOGUSSE KANTAVAD ANDMED 

§ 11.  Andmete alusdokumendid

  Andmete alusdokumendid on:
 1) teenuse taotlus;
 2) teenuse kasutamise õigust tõendav teave;
 3) teenuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus;
 4) teenuse kasutamisel tehtud taotlus ja tellimus ning nende aktsept;
 5) muu dokument, mis kinnitab või tõendab teenuse kasutamise õigust või teenuse kasutamise asjaolu.

§ 12.  Andmekogusse kantavad andmed

  Andmekogusse kantakse:
 1) teenuse taotlemise andmed;
 2) teenuse kasutamise õiguse andmed;
 3) teenuse korraldamise ja kasutamise andmed.

§ 13.  Liiniveoteenuse andmed

 (1) Liiniveoteenuse taotlemise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
 1) taotleja nimi, isikukood, Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht ja tegelik elukoht, kui see erineb eelnimetatust, ning kontaktandmed;
 2) taotleja esindaja kontaktandmed;
 3) puude raskusaste ja liik (liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle), dialüüsravi vajadus;
 4) teenusevajaduse põhjendus: asjaolud, miks taotlejal ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõidukit; selgitused, miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega; andmed liikumise abivahendite ja liikumisel kõrvalise abi kasutamise kohta;
 5) teenuse kasutamise eesmärk, sõidu lähte- ja sihtkoht ning sõidu algus- ja lõpuaeg, isikud, kes annavad taotleja sõidu lähte- ja sihtkohas vedajale üle ja võtavad vedajalt vastu, ning nende isikute kontaktandmed;
 6) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
 7) teenuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse andmed ja otsuse teatavaks tegemise viis (e-posti teel, andmekogu kaudu, hoolekandeosakonnas, posti teel lihtkirjaga);
 8) ootejärjekorra, peatamise, jätkamise ja lõpetamise teatavaks tegemise viis (e-posti teel, andmekogu kaudu, ametis, posti teel lihtkirjaga);
 9) teave, millisele elektroonilisele kaardile kantakse liiniveoteenuse kasutamise õigus (kaardi number, kehtivuse algus- ja lõppkuupäev).

 (2) Liiniveoteenuse korraldamise ja kasutamise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
 1) veoliin, mida isik kasutab;
 2) veoliini kasutamise andmed (aadressid, nädalapäevad, kellaajad);
 3) vedaja andmed (kontaktandmed, sõiduki andmed);
 4) teenuse taotluse rahuldamise otsuse ootejärjekorda panemise, teenuse osutamise peatamise, jätkamise ja lõpetamise andmed.

§ 14.  Juhuveoteenuse andmed

 (1) Juhuveoteenuse taotlemise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
 1) taotleja nimi, isikukood, Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht ja tegelik elukoht, kui see erineb eelnimetatust, ning kontaktandmed;
 2) taotleja esindaja kontaktandmed;
 3) puude raskusaste ja liik (liikumis-, nägemis- või vaimse funktsiooni kõrvalekalle);
 4) teenusevajaduse põhjendus: asjaolud, miks taotlejal ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõidukit; selgitused, miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega; andmed liikumise abivahendite ja liikumisel kõrvalise abi kasutamise kohta;
 5) teenuse kasutamise eesmärk, sõidu lähte- ja sihtkoht ning sõidu algus- ja lõpuaeg, isikud, kes annavad taotleja sõidu lähte- ja sihtkohas vedajale üle ja võtavad vedajalt vastu, ning nende isikute kontaktandmed;
 6) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
 7) teenuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse andmed ja otsuse teatavaks tegemise viis (e-posti teel, andmekogu kaudu, hoolekandeosakonnas, posti teel lihtkirjaga);
 8) teave, millisele elektroonilisele kaardile kantakse juhuveoteenuse kasutamise õigus (kaardi number, kehtivuse algus- ja lõppkuupäev).

 (2) Juhuveoteenuse kasutamise ja korraldamise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
 1) teenuse igakordse tellimise andmed;
 2) teenuse igakordse kasutamise andmed;
 3) vedaja andmed (kontaktandmed, sõiduki andmed).

§ 15.  Taksoveoteenuse andmed

 (1) Taksoveoteenuse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
 1) taotleja nimi, isikukood, Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht ja tegelik elukoht, kui see erineb eelnimetatust, ning kontaktandmed;
 2) taotleja esindaja kontaktandmed;
 3) puude raskusaste ja liik (liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle);
 4) teenusevajaduse põhjendus: asjaolud, miks taotlejal ei ole võimalik kasutada ühissõidukit või isiklikku sõidukit; selgitused, miks ei ole võimalik abivajadust katta teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega; andmed liikumise abivahendite ja liikumisel kõrvalise abi kasutamise kohta;
 5) kinnitus esitatud andmete õigsuse kohta;
 6) teenuse taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse andmed ja otsuse teatavaks tegemise viis (e-posti teel, andmekogu kaudu, hoolekandeosakonnas, posti teel lihtkirjaga);
 7) elektroonilise sõidukaardi kättesaamise viis (ametis, posti teel lihtkirjaga);
 8) taksoveoteenuse kaardi andmed (kaardi number, kehtivuse algus- ja lõppkuupäev).

 (2) Taksoveoteenuse kasutamise ja korraldamise kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
 1) teenuse igakordse tellimise andmed;
 2) teenuse igakordse kasutamise andmed (lähte- ja sihtkoht, kuupäev, kellaaeg, maksumus);
 3) kasutajale määratud limiidi andmed;
 4) vedaja andmed (kontaktandmed, sõiduki andmed).

§ 16.  Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed

  Andmekogu pidamist ja järelevalvet abistavad andmed on:
 1) andmete töötleja ees- ja perekonnanimi;
 2) andmete töötlemise kuupäev ja kellaaeg;
 3) teave päringute kohta teistest andmekogudest.

§ 17.  Teistest andmekogudest andmete pärimine

 (1) Andmekogu vastutaval ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistele riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku isiku või avalikke ülesandeid täitva eraõigusliku isiku andmekogudele ja saada neilt rahvastikuregistris sisestatud, puude raskusastme määramisel, töövõime hindamisel ja muudele sotsiaalteenustele suunamisel kogutud andmeid.

 (2) Andmekoguga liidestatakse järgmised andmekogud:
 1) Eesti rahvastikuregister;
 2) aadressiandmete süsteem;
 3) sotsiaalkaitse infosüsteem;
 4) sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister;
 5) Eesti hariduse infosüsteem.

§ 18.  Andmete väljastamine

 (1) Andmekogust väljastatakse andmeid üksnes isikule, kellel on seaduse või lepingu alusel õigus andmeid kasutada.

 (2) Isik, kelle andmeid andmekogus töödeldakse, saab enda kohta kogutud ja loodud andmetega tutvuda andmekogu iseteenindusportaali kaudu või vastutavale või volitatud töötlejale esitatud kirjaliku päringu alusel.

4. peatükk JÄRELEVALVE JA ANDMEKOGU PIDAMISE LÕPETAMINE 

§ 19.  Järelevalve andmekogu pidamise üle

 (1) Järelevalvet andmekogu pidamise ja andmete õiguspärase töötlemise üle teeb vastutav töötleja ja isik, kellel on selleks seadusest tulenev õigus.

 (2) Vastutav töötleja lahendab kaebusi, mis on esitatud andmekogu pidamise ja andmete töötlemise vaidlustamiseks. Kaebus lahendatakse ja järelevalve tulemustest teavitatakse kaebuse esitajat ühe kuu jooksul alates kaebuse saamisest.

§ 20.  Andmekogu pidamise lõpetamine

 (1) Andmekogu pidamise lõpetamise otsustab Tallinna Linnavolikogu.

 (2) Andmekogu pidamine õpetatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja avaliku teabe seaduse ning nende alusel kehtestatud õigusaktidega.

 (3) Andmekogu pidamise lõpetamisel otsustab vastutav töötleja andmete teise andmekogusse või Tallinna Linnaarhiivi üleandmise või hävitamise ning määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

Taavi Aas
Linnapea

Priit Lello
Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json