Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Räpina valla Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2020, 2

Räpina valla Keskraamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 25.03.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ning kultuuriministri 12.07.2004 määruse nr 9 "Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend" § 12 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Räpina valla Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) ning haruraamatukogude teeninduse korraldus ning lugejate õigused, kohustused ja vastutus.

§ 2.   Raamatukogu teenused

  (1) Raamatukogu põhiteenused on: teavikute (raamatud, ajakirjad, ajalehed, auvised, elektroonilised teavikud) kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

  (2) Raamatukogu eriteenused (koopiad, printeri väljatrükid jne) on tasulised, eriteenuste nimekirja ja tasu suuruse kinnitab Räpina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (3) Raamatukogus saab kasutada arvutitöökohti avalikus internetipunktis (edaspidi AIP), kasutamine on tasuta.

§ 3.   Lugejaks registreerimine

  (1) Raamatukogu lugeja on raamatukogu registreeritud kasutaja. Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel, mille alusel täidetakse lugejakaart.

  (2) Registreeritud lugejate kohta peetakse raamatukogu lugejate elektroonilist andmebaasi, mis on asutusesiseseks kasutamiseks. Andmebaasi andmetele on juurdepääs raamatukoguteenuseid osutavatel raamatukogutöötajatel või lugejal endal tema kohta kogutud andmete osas. Andmeid kasutatakse:
  1) lugeja isiku tuvastamiseks;
  2) lugejatele raamatukoguteenuste osutamiseks;
  3) statistilise analüüsi tegemiseks, kus andmeid ei seostata isikuga;
  4) eeskirja paragrahvi 6 lõigetes 7 ja 8 nimetatud tasude nõudmiseks.

  (3) Lugeja soovil täidetakse lugejapilet, kuhu märgitakse raamatukogu lahtiolekuajad, lugeja nimi ning teavikute tagastamise kuupäev. Lugejapiletit võib asendada isikutunnistus ehk ID-kaart.

  (4) Lugejaks registreerimisel tehakse lugejale teatavaks käesolev eeskiri ja lugeja kinnitab allkirjaga lugejakaardil ra amatukogu kasutamise eeskirjaga tutvumist.

  (5) Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu andmebaasi järgmised isikuandmed:
  1) nimi;
  2) isikukood;
  3) elukoht (postiaadress);
  4) telefoninumber;
  5) e-posti aadress, kui see on olemas.

  (6) Alla 18-aastase lugeja esmaregistreerimisel annab nõusoleku raamatukogu andmebaasi alaealise andmete kandmise kohta ja kinnitab raamatukogu kasutamise eeskirjaga tutvumist lapsevanem või eestkostja oma allkirjaga.

  (7) Ilma vanema või eestkostja kirjaliku nõusolekuta võib alla 18-aastane lugeja teavikuid kasutada vaid kohapeal.

  (8) Lugejate ümberregistreerimine ja isikuandmete kontroll toimub igal aastal lugeja esimesel raamatukogu külastusel.

  (9) Raamatukogu lugejate andmebaasist kustutatakse lugeja ja kuni 18-aastase isiku puhul lapsevanema või seadusliku esindaja andmed, välja arvatud statistikaga seotud isikustamata andmed, kui lugeja pole raamatukogu külastanud kolm aastat. Kui lugejal on raamatukogu ees täitmata kohustusi, ei kustutata lugeja või tema seadusliku esindaja andmeid lugejate andmebaasist. Nimetatud juhul säilitatakse andmeid kuni kohustuste täitmiseni.

  (10) Võlglased registreeritakse ümber pärast võlgnevuse likvideerimist.

§ 4.   Kojulaenutus

  (1) Teavikute laenutamisel tagastamistähtaeg on üldjuhul üks kuu (30 kalendripäeva), perioodikal 14 kalendripäeva. Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus määrata lühem tagastamistähtaeg. Elektrooniliste teavikute ja auviste laenutamine toimub vastavalt autoriõiguse seadusele.

  (2) Laenutus registreeritakse lugejapileti või ID- kaardi esitamisel laenutuste andmebaasis. Lugejat teavitatakse tagastustähtajast.

  (3) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
  1) lugeja elukoht on väljaspool raamatukogu teeninduspiirkonda;
  2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.

  (4) Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab vallavalitsus.

  (5) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega saab pikendada raamatukogus kohapeal, telefoni ja e-posti vahendusel, kui neile ei ole nõudlust. Juhul kui pole teavikutele järjekorda, saab lugeja ise pikendada ja järjekorda panna lugejaportaalis www.lugeja.ee. Tähtaja ületanud teavikut lugejaportaalis pikendada ei saa.

  (6) Korraga laenutatavate teavikute arvu pole piiratud.

  (7) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda. Teaviku saabumisest informeeritakse lugejat. Kui lugeja raamatule kokkulepitud ajal, mis on maksimaalselt kolm kalendripäeva, järele ei tule, antakse see järgmisele soovijale.

  (8) Raamatukogu kogudes puuduvad teavikud tellitakse raamatukogudevahelise laenutuse teel lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest. Nende laenutamisel lähtutakse teavikut omava raamatukogu etteantud tingimustest.

  (9) Räpina valla elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu ei ole võimelised raamatukogu külastama, korraldab raamatukogu nende soovil tasuta koduteeninduse.

  (10) Koju ei laenutata teatmeteoseid, erilise väärtusega teavikute ainueksemplare ning perioodika väljaannete viimaseid numbreid.

§ 5.   Lugeja õigused

  (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus).

  (2) Lugejal on õigus kasutada raamatukogu arvutit vastavalt käesolevas eeskirjas sätestatule.

  (3) Lugejal on õigus saada raamatukogu töötajalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel, teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel.

  (4) Lugejal on õigus saada raamatukogult teenustealast nõustamist ja igakülgset abi ning juhendamist riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamiseks.

  (5) Lugejal on õigustaotleda raamatukogult puuduva teaviku või informatsiooni tellimist teisest raamatukogust.

§ 6.   Lugeja kohustused ja vastutus

  (1) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu tema poolt lugejaks registreerimisel esitatud andmete muutumisest ning esitama raamatukogule uued andmed.

  (2) Registreerimisel raamatukogu kasutajaks võtab lugeja allkirja andmisega materiaalse vastutuse laenutatud teavikute säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest.

  (3) Lugeja kohustub kontrollima teaviku saamisel selle korrasolekut ja avastatud rikkumistest kohe teavitama raamatukogu töötajat. Lugeja kohustub teaviku tagastama olukorras, millises ta teaviku laenutas.

  (4) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul või pikendama teavikute laenutuste tähtaega. Kui lugeja ei tagasta laenatud teavikut tähtajaks, on raamatukogul õigus nõuda viivitatud aja eest tasu iga viivitatud päeva eest ühe teaviku kohta. Enne viivise tasumist ei laenutata uusi raamatuid ega pikendata laenutustähtaega. Viivise suuruse kehtestab vallavalitsus.

  (5) Raamatukogus peab lugeja säilitama vaikust ja korda, kasutades teenuseid viisil, mis ei häiri teisi lugejaid ega kahjusta raamatukogu vara.

  (6) Lugeja peab täitma raamatukogu töötaja korraldusi, mis tulenevad käesoleva eeskirja täitmisest või ühiskonnas aktsepteeritud hea käitumise normidest.

  (7) Lugeja on kohustatud tasuma õigusaktidega sätestatud kahju- ja viivisetasu.

  (8) Teaviku(te) rikkumise või tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud teaviku(d) asendama või tasuma teaviku(te) hinna kuni kümnekordses suuruses. Lapse tekitatud kahju hüvitab lapsevanem või eestkostja. Hinna määrab raamatukogu direktor, võttes teaviku hinna määramise aluseks teaviku turuhinna, kirjaliku otsusega, andes lugejale tähtaja summa tasumiseks.

  (9) Lugejalt, kes ei ole täitnud käesoleva § lõikes 8 nimetatud kohustust raamatukogu antud tähtajaks, võetakse raamatukogust teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks. Otsuse teeb raamatukogu direktor ning vormistab selle kirjaliku haldusaktiga. Lugeja õiguste piiramise kohta tehakse vastav märge lugejakaardile või lugejate andmebaasi.

  (10) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva § lõikes 8 nimetatud summade tasumiseks. Tähtajaks maksmata summa tasumiseks teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord. Vallavalitsus võib nimetatud pädevuse anda valla keskraamatukogule. Alaealise isiku puhul esitatakse ettekirjutus vanemale või eestkostjale.

  (11) Käesoleva § lõikes 10 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Räpina Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustiku sätestatud korras.

  (12) Käesoleva eeskirja § 2 lõike 2, § 6 lõike 8 ja § 8 lõike 11 alusel makstavad summad laekuvad Räpina valla eelarvesse.

  (13) Lugeja on kohustatud tutvuma raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning seda täitma.

§ 7.   Raamatukogu sisekord

  (1) Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

  (2) Raamatukokku ei lubata alkoholi- ja/või narkouimas külastajaid.

  (3) Raamatukogu ruumides on keelatud rikkuda ükskõik millisel viisil avalikku korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu.

  (4) Raamatukogu külastaja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesoleva eeskirja täitmisest või hea käitumise tavadest.

  (5) Raamatukogu töötajal on õigus keelduda eeskirja ja korda rikkuva isiku teenindamisest ja nõuda tema lahkumist raamatukogust. Vajadusel võib raamatukogu töötaja välja kutsuda politsei.

§ 8.   Avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine

  (1) AIP on internetiteenuste kasutamiseks avatud kõigile huvilistele alates 10. eluaastast, kes omavad arvuti kasutamise oskust. Interneti ja arvutites oleva tarkvara kasutamine on tasuta ning avalikuks kasutamiseks on kõik selleks ettenähtud arvutid.

  (2) Enne AIP teenuse kasutamist esitab külastaja fotoga isikut tõendava dokumendi (õpilased õpilaspileti) ja tutvub raamatukogu kasutamise eeskirjaga. Külastaja registreerib oma tööaja alguse ja lõpu konkreetse arvuti juures ning kinnitab selle allkirjaga.

  (3) Kasutusaeg ühele inimesele on kuni 1 tund päevas. Kui teisi isikuid arvuti kasutamiseks registreerunud ei ole, saab arvutit kasutada kauem. Eelregistreerimise korral peab külastaja tulema õigeaegselt kohale. Üle 10-minutilise hilinemise korral läheb arvuti kasutamise õigus üle järgmisele soovijale.

  (4) Arvuti kasutamise aega võib eelnevalt registreerida kohapeal, raamatukogu telefonil või e-posti teel. Arvuti kasutamise aega on võimalik ette registreerida kuni 7 tööpäeva.

  (5) Arvutit kasutab korraga ainult üks kasutaja.

  (6) AIP tasuliste teenuste hinnad kehtestab vallavalitsus, teenustest on tasulised:
  1) väljatrükk;
  2) skänneri kasutamine.

  (7) AIP-i külastaja on kohustatud enne printeri, skänneri või välise andmekandja kasutamise alustamist teavitama sellest raamatukoguhoidjat.

  (8) AIP-i arvuti kasutaja kohustub kasutama AIP-i poolt võimaldatavaid teenuseid ja inventari ning käituma internetis head tava jälgides, külastaja kohustub mitte häirima oma tegevusega teisi ruumis viibijaid.

  (9) Keelatud on:
  1) arvuti taaskäivitamine ja väljalülitamine ilma raamatukoguhoidja nõusolekuta;
  2) arvuti häälestuse muutmine;
  3) tarkvara ja arvutimängude installeerimine;
  4) arvutisse info salvestamine;
  5) välise andmekandja kasutamine ilma raamatukoguhoidja loata;
  6) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine;
  7) ebasündsate ja tasuliste internetilehekülgede kasutamine.

  (10) Käesoleva eeskirja § 8 rikkumisel kaotab külastaja õiguse kasutada AIP teenuseid kaheks nädalaks. Korduval eeskirja rikkumisel võtab raamatukogu AIP kasutamise õiguse ära kuni üheks aastaks.

  (11) Rikutud inventari on rikkuja kohustatud hüvitama rahaliselt.

  (12) Pärast töö lõppu peab arvuti kasutaja sulgema kõik enda käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid.

  (13) Tõrgetest mingi süsteemi käivitamisel teatamiseks ning nõuande ja abi saamiseks tuleb pöörduda raamatukoguhoidja poole. Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutamisel. Vastutus oma käitumise eest on külastajal.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 19.05.2010 määrus nr 13 „Räpina valla raamatukogude kasutamise eeskiri“.

  (2) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 25.04.2012 määrus nr 13 „Räpina Raamatukogu kasutamise eeskiri“.

  (3) Tunnistada kehtetuks Räpina Vallavolikogu 11.11.2008 määrus nr 5 „Linte Raamatukogu-Külakeskuse kasutamise eeskiri“.

  (4) Tunnistada kehtetuks Veriora Vallavolikogu 30.04.2015 määrus nr 8 „Veriora valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri“.

  (5) Tunnistada kehtetuks Meeksi Vallavolikogu 03.03.2016 määrus nr 3 „Meeksi valla Raamatukogude kasutamise eeskiri“.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json