Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Rapla Vallavolikogu kogukonnakomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Rapla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.04.2022, 4

Rapla Vallavolikogu kogukonnakomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 31.03.2022 nr 12

Määrus kehtestatakse Rapla Vallavolikogu 29. märtsi 2018 määruse nr 19 “Rapla valla põhimäärus“ § 17 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Komisjon ja selle pädevus

  (1) Rapla Vallavolikogu kogukonnakomisjon (edaspidi komisjon) on Rapla Vallavolikogu (edaspidi volikogu) tööorgan, mille ülesandeks on valla elanike, küla- ja kogukonnaelu analüüsimine ja suunamine.

  (2) Komisjon juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest, Rapla valla põhimäärusest, käesolevast põhimäärusest ja vallavolikogu teistest õigusaktidest.

  (3) Komisjoni pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamisel on komisjon sõltumatu.

§ 2.   Määruses kasutatavad mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid tähenduses:
  1) kant – lähestikku paiknevate ja ühiselt tegutsevate asustusüksuste kooslus;
  2) kogukond – territoriaalselt määratletud inimeste kooslus;
  3) küla – Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § lõikes 2 sätestatud asustusüksuse liik;
  4) osavald – valla maa-alal ja koosseisus volikogu kinnitatud osavalla põhimääruse alusel tegutsev üksus;
  5) piirkond/teenuspiirkond – endiste ühinenud valdade territoorium (Juuru, Kaiu, Raikküla, Rapla).

§ 3.   Komisjoni põhimäärus

  Käesoleva põhimääruse, selle muudatused, täiendused ja parandused kinnitab volikogu.

2. peatükk KOMISJONI TEGEVUSE EESMÄRGID, VALDKONNAD, ÜLESANDED JA ÕIGUSED 

§ 4.   Komisjoni tegevuse eesmärgid

  Komisjoni tegevuse eesmärkideks on:
  1) toetada Rapla valla tasakaalustatud arengut ja aidata esile tuua piirkondade eripära;
  2) kaasata võimalikult palju aktiivseid ja tegusaid inimesi kaasa rääkima piirkondade arengu teemadel.

§ 5.   Komisjoni tegevused

  Komisjoni tegevusvaldkond on kogukondliku elu edendamine küla, kandi ja piirkonna tasandil läbi järgnevate tegevuste:
  1) valla maapiirkonna elanike huvide, vajaduste ja traditsioonide esindamine;
  2) osalemine valla arengukava koostamisel;
  3) kantide arengukavade kaudu külade, kantide ja piirkondade arengu kavandamine ja probleemidele lahenduste leidmine;
  4) arvamuse andmine külasid, kante ja piirkondi puudutavate planeeringute algatamisel;
  5) küla, kandi ja piirkonna tasandi teabe kogumisele, kujundamisele kaasaaitamine;
  6) küla, kandi ja piirkonna tasandi kaasava ühistegevuse toetamine;
  7) infovahetus küla, kandi ja piirkonna kogukondlike ühendustega;
  8) traditsiooniliste ja kaasaegsete maaelu väärtuste (omanikuväärikus, sotsiaalne erksus, keskkonnateadlikkus, heanaaberlikkus, turvalisus jm) kujundamine;
  9) heakorrale ja kauni, puhta ning korrastatud elukeskkonna loomisele kaasaaitamine;
  10) loodushoiu ja maastikuhoolduse põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine;
  11) maamiljöö kui valla avaliku ruumi osa visuaalse terviku suunamine ja mõtestamine;
  12) valla vaatamisväärsuste eksponeerimise, muinsuskaitsealase tegevuse ja valla ajalooga seotud tegevuse koordineerimises osalemine;
  13) maal asuva taristu seisundist ülevaate kogumine ja parendamisettepanekute tegemine;
  14) koostöö maal olevate valla allasutustega, nende kasutamisele ja sisulisele ning finantstegevusele hinnangu andmine.

§ 6.   Komisjoni ülesanded

  Komisjoni ülesanded on:
  1) volikogus arutusele tulevate küsimuste ettevalmistamine ning arvamuse andmine ja ettepanekute esitamine komisjonis läbivaatamiseks saadetud valla õigusaktide eelnõude kohta;
  2) volikogu eelnõude algatamine vastavalt komisjoni pädevusele;
  3) oma valdkonna eelarveproportsioonide analüüsimine, eelarveprojekti ettepanekute esitamine, eelarveprioriteetide hindamine, eelarvestrateegiale seisukoha andmine;
  4) valla üldplaneeringule, arengukavale ning valdkondlikele ja piirkondade arengukavadele seisukoha andmine;
  5) arvamuse andmine maapiirkondades asuva vallavara müügile/üürile andmise kohta;
  6) ettepanekute tegemine ja arvamuse andmine piirkondades asuvate hallatavate asutuste tegevuse lõpetamisel või ümberkorraldamisel;
  7) kogukondade probleemide vajaduste kaardistamine ja lahendusteede esitamine;
  8) komisjonile suunatud avalduste läbivaatamine ning nende kohta ettepanekute või seisukohtade ettevalmistamine;
  9) ettepanekute tegemine kvaliteetsemate avalike teenuste osutamiseks piirkondades;
  10) muude volikogu poolt komisjonile suunatud küsimuste käsitlemine.

§ 7.   Komisjoni õigused ja kohustused

  (1) Komisjonil on õigus:
  1) algatada volikogu õigusakte ja arutelusid;
  2) esitada volikogule ettepanekuid kogukonna- ja külaelu korraldamist ja kogukonna turvalisust reguleerivate otsuste väljatöötamiseks ja täiustamiseks;
  3) teha ettepanekuid volikogu istungi päevakorra, volikogu ja teiste komisjonide menetluses olevate materjalide kohta ja teha ettepanekuid volikogu töökavasse;
  4) teha ettepanekuid valla eelarve koostamisel piirkondi puudutavates valdkondades;
  5) saada vallavalitsuselt, valla asutustelt, ettevõtetelt ja organisatsioonidelt oma tööks vajalikku infot kogukonnaelu puudutavate küsimuste ja lahenduste kohta;
  6) vajadusel kaasata kogukonnaelu puudutavate küsimuste lahendamisse vastava ala spetsialiste, külavanemaid, ühenduste võtmeisikuid ning konkreetsest tegevusvaldkonnast huvitatud isikuid, teha volikogule ettepanekuid ekspertiisi tellimiseks;
  7) kontrollida komisjoni tegevusvaldkonda kuuluvate volikogu õigusaktide täitmist;
  8) kaasata koosoleku päevakordade ettevalmistamisele vallavalitsuse valdkondlikke spetsialiste.

  (2) Komisjonil on kohustus:
  1) selgitada välja lahendamist vajavad kogukonnaelu puudutavad probleemid ja teha ettepanekuid nende lahendamiseks;
  2) anda arvamusi ja teha ettepanekuid komisjonile esitatud valla õigusaktide eelnõude kohta;
  3) kontrollida ja analüüsida kogukondi puudutavate volikogu määruste ja otsuste täitmist;
  4) teha ettepanekuid volikogu istungitel arutlusele tulevate kogukonnaelu puudutavate teemade kohta;
  5) osaleda aktiivselt kogu oma pädevusvaldkonda korraldavas tegevuses, tegevuste analüüsis ja arengute kavandamises.

3. peatükk KOMISJONI MOODUSTAMINE JA TÖÖ KORRALDAMINE 

§ 8.   Komisjoni moodustamine ja koosseis

  (1) Komisjon moodustatakse komisjoni esimehe ettepanekul vähemalt 15 liikmelisena.

  (2) Komisjoni juhivad komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees.

  (3) Komisjon kinnitatakse neljaks aastaks. Volikogul on õigus teha komisjoni esimehe ettepanekul muudatusi komisjoni koosseisus.

  (4) Komisjoni esimehe ettepanekul arvatakse komisjoni liige volikogu poolt komisjoni koosseisust välja juhul, kui ta puudub ette teatamata kolmel järjestikusel komisjoni koosolekul.

  (5) Komisjoni liige võib isikliku avalduse alusel igal ajal tagasi astuda.

  (6) Komisjoni liikme volitused lõpevad volikogu otsuse teatavakstegemise hetkest.

§ 9.   Komisjoni töö korraldamine

  (1) Komisjoni töö korraldamiseks valib volikogu oma liikmete hulgast komisjoni esimehe ja aseesimehe.

  (2) Komisjoni esimees:
  1) juhib komisjoni tööd;
  2) koostab komisjoni koosoleku päevakorra projekti koostöös vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialistidega;
  3) jaotab komisjoni liikmete vahel tööülesandeid;
  4) kutsub kokku komisjoni koosoleku;
  5) otsustab, keda kutsuda osalema päevakorra punktide arutelul;
  6) juhatab komisjoni koosolekut.

§ 10.   Komisjoni töökord

  (1) Komisjoni töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte vähem kui üks kord kvartalis. Vajadusel võib komisjoni koosoleku läbi viia veebikeskkonnas.

  (2) Vajadusel võib komisjoni koosoleku läbi viia elektrooniliselt. Vastava otsuse langetab komisjoni esimees ning sellisel juhul edastavad komisjoni liikmed neile saadetud päevakorras sõnastatud punktide kohta oma seisukohad kokkulepitud ajaks kutses näidatud meiliaadressile e-posti teel.

  (3) Komisjoni koosoleku päevakorra projekti koostab komisjoni esimees või aseesimees koostöös vallavalitsusega. Päevakord kinnitatakse koosolekul osalejate poolthäälte enamusega.

  (4) Komisjoni erakorralise koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees (tema äraolekul aseesimees) omal algatusel või 1/4 komisjoni liikmete taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Komisjoni koosoleku kutse päevakorra ja vajalike abimaterjalidega edastab komisjoni esimees (tema puudumisel aseesimees) komisjoni liikmetele vähemalt 2 tööpäeva enne koosoleku toimumist.

  (6) Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa 50% ₊ üks liiget komisjoni koosseisust, sealhulgas esimees või aseesimees. Koosolekust võib komisjoni esimehega eelneval kokkuleppel osa võtta veebikeskkonnas.

  (7) Komisjoni koosolekul tehtavad otsused võetakse vastu poolthäälte enamusega.

  (8) Hääletamine on komisjonis avalik, kui komisjon ei otsusta teisiti. Isikuvalimised on salajased.

  (9) Komisjoni liige ei osale otsuste hääletamisel, kui arutusel on tema osalusega organisatsioonide küsimused.

  (10) Komisjoni töö ja komisjonile edastatavad töömaterjalid on avalikud. Kui arutlusele tuleb teemasid ja materjale, mis on delikaatsed, informeeritakse sellest komisjoni liikmeid eelnevalt. Antud infot ja materjali komisjoni liikmed avalikkusega ei jaga.

  (11) Komisjon kuulab vajadusel ära vallavalitsuse vastava valdkonna spetsialisti ja piirkondade esinduskogude seisukohad arutatavas küsimuses.

  (12) Vajadusel annab komisjon volikogule aru tehtud tööst.

§ 11.   Komisjoni asjaajamine

  (1) Komisjoni asjaajamise eest vastutab komisjoni esimees.

  (2) Komisjoni asjaajamist korraldab ja komisjoni töös osalemise arvestust peab volikogu sekretär ning sellega seotud kulud arvatakse volikogu kulude hulka.

  (3) Komisjonile suunavad küsimusi läbivaatamiseks volikogu, volikogu esimees ning Rapla vallavalitsus.

  (4) Üldreeglina saadetakse komisjoni materjalid komisjoni liikmetele 2 tööpäeva enne komisjoni koosoleku toimumist.

  (5) Komisjoni protokollid ja muu dokumentatsioon hoitakse vallavalitsuse kantseleis.

  (6) Komisjoni kirjavahetus toimub volikogu sekretäri kaudu.

  (7) Komisjoni koosolekud protokollib volikogu sekretär ja allkirjastatakse koosoleku juhataja poolt.

  (8) Protokoll vormistatakse ja avalikustatakse valla kodulehel dokumendiregistris 5 tööpäeva jooksul. Protokollid peavad vastama haldusdokumentidele kehtestatud vorminõuetele.

Kalle Toomet
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json