Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2013, 1

Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 24.04.2013 nr 170

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord reguleerib linnaeelarvest kultuuri-, spordi-, sotsiaal- ja noorsootööalaseks mittetulundustegevuseks (edaspidi tegevus) toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse eraldamise ning toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise korda.

  (2) Toetust tegevuse korraldamiseks on õigus saada mittetulundusühingutel (edaspidi toetuse saaja), kes tegutsevad või asuvad linna territooriumil või kelle tegevus on Kohtla-Järve linnaga seotud muul viisil.

  (3) Toetust antakse linnaeelarvest toetusteks ettenähtud vahenditest või nende vahendite ammendumisel põhjendatud vajadusel reservfondist.

  (4) Käesolev määrus ei laiene nendele toetustele, mis on reguleeritud teiste riigi ja Kohtla-Järve linna õigusaktidega.

§ 2.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamise aluseks on vormikohane taotlus (Lisa 1), mis sisaldab:
  1) andmeid toetuse taotleja kohta;
  2) raha kasutamise eesmärki;
  3) taotletavat summat;
  4) tegevuse kavandatavat eelarvet koos teiste rahastamisallikate äranäitamisega;
  5) tegevuse planeeritud toimumise aega, kohta ning tegevuse kirjeldust, samuti tegevusest osasaavate inimeste sihtgruppi ja arvu;
  6) andmeid tegevuse korraldamise eest vastutavate isikute ja nende kogemuste ning võimalike partnerite kohta;
  7) taotleja sidevahendite numbreid, panka ja arveldusarve numbrit, kuhu toetus kantakse üle.

  (2) Toetuse taotlejad peavad lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule esitama Maksu- ja Tolliameti tõendi maksuvõlgnevuste puudumise kohta.

  (3) Taotlused esitatakse Kohtla-Järve Linnavalitsusele (edaspidi linnavalitsus).

§ 3.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Kohtla-Järve Linnavalitsuse finantsteenistus (edaspidi finantsteenistus) vaatab esitatud taotlused läbi kahe nädala jooksul ning puuduste esinemisel teatab sellest toetuse taotlejale.

  (2) Puuduste kõrvaldamiseks antakse aega kuni kaks nädalat. Kui puuduseid ei esine, või on need juba kõrvaldatud, esitab finantsteenistus toetuse eraldamise eelnõu linnavalitsusele arutamiseks.

§ 4.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt taotluses näidatud tegevuse korraldamiseks kuni 90% ulatuses tegevuse maksumusest.

  (2) Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus kaalutlusõiguse alusel hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse esitamisest, kuid mitte enne linnaeelarve vastuvõtmist Kohtla-Järve Linnavolikogu poolt.

  (3) Toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest teavitab linnavalitsus toetuse taotlejaid kirjalikult ühe nädala jooksul linnavalitsuse korralduse vastuvõtmisest.

  (4) Kui toetuse summa ületab 3000 (kolm tuhat) eurot sõlmib linnavalitsus toetuse saajaga lepingu hiljemalt üks kuu enne tegevuse toimumist või ühe kuu jooksul arvates linnavalitsuse poolt otsuse tegemisest toetuse eraldamise kohta. Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse saamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
  2) linnavalitsuse õigused toetuse sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  3) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

  (5) Linnavalitsus keeldub toetuse eraldamisest isikule, kes ei ole esitanud varasema eraldatud toetuse kasutamise kohta käesoleva korra § 5 lõikes 1 sätestatud aruannet ning isikule, kes ei ole eelnevalt saadud toetust kasutanud sihtotstarbeliselt.

  (6) Linnavalitsusel on õigustoetust mitte eraldada, kui ei pea vajalikuks toetuse saamiseks kavandatavat tegevust toetada.

  (7) Kui tegevus, mille korraldamiseks toetuse saaja raha taotles jääb ära, on toetuse saaja kohustatud toetuseks eraldatud summa linnavalitsusele tagastama. Ärajäänud tegevuse korraldamiseks eraldatud summa kasutamiseks teiseks sama toetuse saaja poolt korraldatavaks tegevuseks tuleb esitada uus taotlus ning vajadusel sõlmitakse uus leping vastavalt käesolevale korrale.

§ 5.   Järelevalve

  (1) Toetuse saaja esitab kahe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise tähtaja lõppemist või lepingus sätestatud tähtajaks linnavalitsusele aruande tegevuse korraldamiseks eraldatud raha kasutamise kohta (Lisa 2), näidates ära kogu tegevuse eelarve ja raha kasutamise. Aruanne peab sisaldama vähemalt:
  1) toetuse saaja nime;
  2) raha kasutamise eesmärki;
  3) saadud summat ja selle kasutamist;
  4) tegevuse tegelikku eelarvet koos teiste rahastamisallikate äranäitamisega;
  5) tegevuse tegelikku toimumise aega, kohta ning kava, samuti tegevusest osasaanud inimeste arvu;
  6) aruande esitaja nime ja kontaktandmeid.

  (2) Linnavalitsusel on õigus lõpetada leping ja/või nõuda toetus tagasi juhul, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) tegevus, mille korraldamiseks toetus eraldati, on jäänud toimumata;
  4) lepingus on sätestatud teisiti.

  (3) Linnavalitsusel on õigus nõuda täiendavaid dokumente ja kontrollida esitatud andmete õigsust.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. veebruari 2004. a määrus nr 43 „Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. augusti 2010. a määrus nr 31 „Kohtla-Järve Linnavolikogu 20. veebruari 2004. a määruse nr 43 „Mittetulundustegevuseks toetuste andmise kord“ muutmine“ tunnistatakse kehtetuks.

Arne Berendsen
volikogu esimees

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json