KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Kohtla-Järve Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2013, 2

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 24.04.2013 nr 171

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise nõuded Kohtla-Järve linna haldusterritooriumil.

  (2) Eeskiri kordab osaliselt loomakaitsealastes õigusaktides sätestatud norme ning reguleerib koera ja kassi pidamise korda kaaskodanike suhtes ja loomaga avalikus kohas viibimist, tagades kaaskodanikele turvalisuse ja heakorra.

  (3) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile füüsilistele ja juriidilistele isikutele, kelle omandis või valduses on loom.

§ 2.   Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) loom – koer ja kass;
  2) avalik koht – vabaks liikumiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa,samuti ühissõiduk;
  3) hulkuv loom – loom, kes viibib loomapidaja juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema valduses olevat territooriumi või kes on identifitseerimata ja kelle omanikku ei ole võimalik tuvastada;
  4) loomapidaja – on isik, kellele loom kuulub või kes tegeleb loomapidamisega rendi- või muu õigussuhte suhte alusel loomaomanikuga;
  5) ohustamine – vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav tegevus või tegevusetus;
  6) häirimine – kaaskodanike igapäevaseid käitumisharjumusi takistav tegevus;
  7) varjupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud koht.

2. peatükk Loomapidamise nõuded ja kohustused 

§ 3.   Loomapidamine

  (1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluval või õiguslikul alusel tema kasutuses oleval territooriumil või kinnises ruumis. Välistatud peab olema võimalus looma omal tahtel välja pääsemine ja inimestele või teistele loomadele ohustamise võimalus.

  (2) Loomapidaja kannab täit vastutust oma looma poolt tekitatud varalise või tervisekahjustuse korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest ega ole seotud olukorraga, kus looma kasutatakse kuritegeliku tegevuse takistamiseks.

  (3) Keelatud on looma hüljata, vigastada või abitusse seisundisse jätta, tekitada loomale valu ja füüsilisi või vaimseid kannatusi, põhjustada looma hukkumist, samuti viibida avalikus kohas haige või vigastatud loomaga v.a veterinaararsti juurde minekul.

  (4) Loomapidajal tuleb tagada looma pidamiseks vajalikud tingimused vastavalt loomakaitseseadusele, selle alusel kehtestatud õigusaktidele ja käesolevale eeskirjale kus on sätestatud nõuded söötmisele, jootmisele, liikumisvabadusele, ruumile, ravimisele jne.

  (5) Loomapidamisel tuleb järgida sanitar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama oma looma väljaheited.

  (6) Loomapidamisega kaasnevad negatiivsed mõjud (haukumine, ulgumine) ei tohi häirida ega kahjustada kaaskodanike õigusi.

  (7) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma heaolu eest vastutav isik.

§ 4.   Kassi pidamine

  (1) Kassi pidamise ruumis või ehitises peab olema kassile sobiv varustus küünte teritamiseks ning liivakast väljaheidete jaoks.

  (2) Toas või muus suures ruumis kassi pidamise korral peab ruumi pindala kassi kohta olema vähemalt 1 m², kusjuures ruumi kogupindala peab olema vähemalt 5 m².

  (3) Puuris või muus selletaolises ruumis kassi pidamise korral peab puuri pindala kassi kohta olema vähemalt 1 m². Kui samas puuris peetakse mitut kassi, peab puuri pindala iga kassi kohta olema vähemalt 0,7 m².

  (4) Püütud hulkuva kassi karantiiniaja vältel varjupaigas pidamise korral või kassi ravi eesmärgil lühiajalise hoidmise korral võib puuri pindala olla eelnimetatud pindalast kuni 50% väiksem.

§ 5.   Koera pidamine

  (1) Koerale tuleb tagada võimalus rahuldada liikumisvajadust, arvestades tema suurust ja temperamenti.

  (2) Koera pidamine ketis:
  1) ketis peetava koera kaelarihm ei tohi olla metallist ega poov;
  2) kui koera kett on kinnitatud jooksutrossile, peab koer saama liikuda piki trossi 10 m ulatuses ja vähemalt 2 m laiuti kummalegi poole;
  3) kui koera kett on kinnitatud muule sobivale vahendile, siis peab koer saama liikuda vähemalt 40 m2 ulatuses;
  4) kui koera kett on metallist, siis peab keti ja jooksutrossi või muu sobiva vahendi ühenduskoht olema sellisest materjalist, mis koera liikumise ajal ei tekitaks koera häirivat heli;
  5) koera kett peab paiknema nii, et oleks välistatud selle keerdumine puu või muu eseme ümber.

  (3) Koera pidamine väliaedikus:
  1) koera väliaediku pindala peab olema kuni 5 kg kaaluva koera puhul vähemalt 3,5 m2, kuni 10 kg kaaluva koera puhul 4 m2, kuni 20 kg kaaluva koera puhul 4,5 m2, kuni 50 kg või rohkem kaaluva koera puhul vähemalt 7 m2 looma kohta;
  2) kui väliaedikus peetakse üle ühe koera, tuleb väliaediku pindala arvutamiseks lisada käesoleva paragrahvi lõikes 3 punktis 1 ühe koera jaoks ettenähtud pindalale samas punktis toodud vajalik pindala vastavalt koerte arvule ja nende keskmisele kaalule.

  (4) Koerakuut:
  1) aasta ringi võib õues pidada vaid sellist koera, kes on kohastunud pidevaks õues olemiseks;
  2) välistingimustes peetaval koeral peab olema kuut või loomale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuv muu ruum või ehitis;
  3) Käesolevas lõikes sätestatud nõudeid kohaldatakse ka koerale ebasoodsate ilmastikutingimuste eest kaitset pakkuva muu ruumi või ehitise suhtes;
  4) kuudi suurus, ehitus ja varustatus peavad olema koerale sobivad. Kuudi seinad, katus ja põrand ei tohi tuult läbi lasta ning peavad vajaduse korral olema varustatud soojusisolatsiooniga. Kuudi põhi peab asuma maapinnast kõrgemal;
  5) kuudi sissepääsuava peab sobima seal peetava koera suurusega ning ei tohi põhjustada koera vigastumist. Sissepääsuava varustatakse vajaduse korral sobiva kattega, mis kaitseb koera ebasoodsate ilmastikutingimuste eest;
  6) kuudi põrand tuleb hoida puhta ja kuivana;
  7) koeral peab kuudis olema magamisalus.

  (5) Koera pidamise puur:
  1) kui koera peetakse puuris või muus selletaolises ruumis, peab ruumi pindala olenevalt looma suurusest olema vähemalt järgmine:

Koerte arv

Pindala (m2)
Koera (koerte) keskmine kaal

Kuni 5 kg

kuni 10 kg

kuni 20 kg

kuni 30 kg

kuni 40 kg

kuni 50 kg
ja rohkem

1

2,0

2,0

2,5

3

3

4

2

2,0

2,5

3,5

4

5

6

3

2,0

3,5

4,5

5

6

7

4

2,5

4,0

5,5

 

 

 

5

3,0

5,0

6,5

 

 

 

6

4,0

5,5

 

 

 

 

7

4,5

6,0

 

 

 

 
  2) püütud hulkuva koera karantiiniaja vältel varjupaigas pidamise korral või koera ravi eesmärgil lühiajalise hoidmise korral võib puuri pindala olla käesolevas paragrahvis lõikes 5 punktis 1 sätestatud pindalast kuni 50% väiksem;
  3) koera pidamise puuri või muu selletaolise ruumi kõrgus peab olema vähemalt võrdne selles peetava koera kahekordse pikkusega rinnakust kuni sabajuureni. Kui samas puuris peetakse mitut koera, määratakse puuri kõrgus suurima koera järgi. Puuri põrand peab olema jäik;
  4) kui koera peetakse puuris või muus selletaolises ruumis, tuleb teda viia jalutama vähemalt kaks korda päevas.

  (6) Paaritamine ja poegimine:
  1) emasel koeral peab olema võimalus rahulikult poegida selleks sobivas kohas, mis on loomale tuttav või millega ta on saanud tutvuda varakult enne poegimist. Poegimiseks valmistuvale või kutsikaid imetavale emasele koerale peab olema tagatud rahulik keskkond. Poeginud koeral peab olema võimalus kutsikate juurest ilma takistuseta ära käia;
  2) aretuseks kasutatavat emast koera ei tohi liiga sageli paaritada. Paarituse sageduse määramisel tuleb tagada koera tervis ja heaolu, arvestades koera vanust, tõugu, tervislikku seisundit ja eelmise pesakonna seisukorda. Vajaduse korral konsulteeritakse paaritamiseks sobivaima aja määramiseks veterinaararstiga;
  3) kui võõrutatud 8–16 nädala vanuseid kutsikaid peetakse puuris või muus selletaolises ruumis, peab ruumi pindala olenevalt kutsika suurusest olema vähemalt järgmine:

Kutsikate kaal kokku (kg)

Pindala (m2)

kuni 10

2,0

kuni 20

2,5

kuni 30

3,5

kuni 40

4,0

kuni 50

5,0

kuni 60

5,5

kuni 70

6,0§ 6.   Loomapidamise nõuded avalikus kohas

  (1) Avalikus kohas peab koer olema jalutusrihma otsas ja kandma vajadusel suukorvi.

  (2) Jalutusrihmata koeraga võib avalikus kohas viibida koerte treenimisalal ning inimasustusest eemalasuvates kohtades, kui on tagatud loomapidaja pidev järelevalve looma üle ning võimalus loom vajaduse korral koheselt jalutusrihma külge kinnitada, et tagada kaaskodanike ohutus.

  (3) Keelatud on ujutada või pesta looma supluskohtades ja purskkaevudes.

  (4) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv. Sülekoera ja kassi võib ühistranspordis hoida kinnises korvis või spetsiaalses transpordikastis või –puuris.

  (5) Loomapidajal on keelatud loomaga viibida kaubandus- ja toitlustusasutustes, spordi- ja laste mänguväljakutel, supluskohtades, ning muudes kohtades, kuhu on paigaldatud vastavad keelumärgid.

  (6) Pimedal ajal loomaga avalikus kohas viibimisel peab loomale olema kinnitatud helkur, helkurrihm, helkurvöö või muu sama funktsiooni täitev ese.

  (7) Koera võib jätta suukorviga ning lahtipääsemist välistaval moel kinniseotuna avalikku kohta ajaks, mil loomapidaja viibib lähedalasuvas hoones või lähedalasuval territooriumil, kui sellega ei ohustata koera tervist, avalikku korda ja teisi inimesi või loomi ning loomapidaja eemalviibimine jääb mõistliku aja piiridesse.

  (8) Loomapidaja on kohustatud jälgima, et tema loom ei reostaks avalikku kohta. Looma väljaheited tuleb koheselt koristada.

  (9) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1, 4 ja 5 sätestatud nõudeid ei kohaldata vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva teenistuskoera suhtes.

§ 7.   Loomapidaja kohustused

  Loomapidaja on kohustatud:
  1) paigaldama temale kuuluva territooriumi, väljaarvatud korterelamu, sissepääsule koera olemasolust teavitava hoiatussildi;
  2) tagama teenistuskohustusi täitva ametiisiku julgeoleku looma võimaliku ründe vastu;
  3) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas koguses vett ja toitu;
  4) kindlustama tunnusmärgi olemasolu koera kaelarihmal või muul moel (mikrokiip, tätoveering), mis võimaldaks identifitseerida lahtipääsenud koera omanikku;
  5) tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb teostada 3-4 kuu vanustel loomadel ja hilisemad vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
  6) tagama haigele või vigastatud loomale loomaarsti abi ja vastava ravi;
  7) kohustatud järgima sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama avalikus kohas oma looma väljaheited;
  8) võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
  9) inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt teavitama veterinaarasutust;
  10) looma teadmata põhjusel hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise põhjuste selgitamiseks;
  11) pädeva ametiisiku nõudmisel, esitama talle looma vaktsineerimist kinnitava tõendi;
  12) loomapidamise lõpetamisel tagama loomale uue omaniku leidmise, looma varju- või hoiupaika viimise ning kandma sellega seotud kulud.

3. peatükk Hulkuvad loomad 

§ 8.   Hulkuvate loomade püüdmine ja hukkamine

  (1) Hulkuvate loomade püüdmist korraldab Kohtla-Järve Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (2) Hulkuva looma püüdmisel tuleb kontrollida, kas loom on identifitseeritav ja kas teda on võimalik kohe tagastada omanikule.

  (3) Kinnipüütud loomi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga interneti koduleheküljel. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, tasudes eelnevalt looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast eelnimetatud aja möödumist võidakse loom anda uuele loomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida, võidakse läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseaduses sätestatud korras.

4. peatükk Järelevalve ja vastutus 

§ 9.   Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine

  (1) Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ alusel.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad linnavalitsus ja politseiasutus vastavalt oma pädevusele.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 10.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. aprilli 2004. a määrus nr 53 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Kohtla-Järve Linnavolikogu 24. mai 2006. a määrus nr 44 „Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. aprilli 2004. a määruse nr 53 “Koerte ja kasside pidamise eeskiri“ täiendamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Kohtla-Järve Linnavolikogu 25. augusti 2010. a määrus nr 38 „Kohtla-Järve Linnavolikogu 28. aprilli 2004. a määruse nr 53 „Koerte ja kasside pidamise eeskiri“ muutmine” tunnistatakse kehtetuks.

Arne Berendsen
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json