ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Väljaandja:Kernu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2013, 12

Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 18.04.2013 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja § 22 lg 1 p 37 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lg 21 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Eeskirja reguleerimisala

 (1) Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise tingimused ja nõuded ning määrab liitumise korra Kernu vallas.

 (2) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituda soovivatele, liitunud ja seda kasutavatele juriidilistele ja füüsilistele isikutele Kernu vallas.

§ 2.  Mõisted

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) kinnistu veevärk ja kanalisatsioon – liitumispunktist alates ehitiste ja seadmete süsteem kinnistu veega varustamiseks ühisveevärgist ja reovee ärajuhtimiseks ühiskanalisatsiooni. Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon ei kuulu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni hulka.
 2) klient – kinnistu omanik, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omanik, kelle kinnistu või ehitise veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga vajaliku torustikuühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud lepingu ühisveevärgist vee võtmiseks või reovee ärajuhtimiseks;
 3) liituja - kinnistu omanik või valdaja;
 4) liitumine – kinnistu veevärgi ühendamine ühisveevärgiga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga;
 5) liitumispunkt – ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi või-kanalisatsiooni ühenduskoht;
 6) liitumistasu – tasu, mis tuleb liitujal maksta kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ühendamiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga;
 7) mõõdusõlm – vee või reovee mõõtmiseks ettenähtud arvestist ja arvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev tehniline sõlm;
 8) paisutustase – tõenäoline tase, milleni võib tõusta reo- ning sademevee tasapind ühiskanalisatsioonis;
 9) peakraan – ühisveevärgi viimane sulgemisseade enne kinnistu veevärki;
 10) peatoru – ühisveevärgi või -kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või kinnistutelt reo- ning sademevee ärajuhtimine;
 11) saasteaine (reoaine) – mis tahes aine, mis võib põhjustada reostust;
 12) reostus – vee omadusi halvendav saasteainete, organismide sisaldus vees, vee ülemäärane soojus või radioaktiivsus;
 13) reovesi – üle kahjustuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
 14) tegevuspiirkond – vee-ettevõtjale kehtestatud ala vee-ettevõtjana tegutsemiseks;
 15) vee-ettevõtja – eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki veega või korraldab kliendi kinnistu kanalisatsioonist reovee ärajuhtimist ja puhastamist tema omandis või valduses oleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kaudu;
 16) volitatud isik – isik, kes vallavolikogu otsusega on volitatud kontrollima kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele;
 17) ühendustoru – kinnistu veevärki veega varustav või kinnistu kanalisatsioonist reovett ärajuhtiv toru peatorust liitumispunktini, viimane kaasa arvatud;
 18) ühisveevärk ja -kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reovee ärajuhtimine ning mis on vee-ettevõtja hallatav või teenindab vähemalt 50 elanikku. Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat koos.

§ 3.  Liitumise alused

 (1) Vee-ettevõtja peab liitumise eesmärgil lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ning kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga eeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

 (2) Kinnistu liitumine ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga toimub liituja taotlusel tema ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

 (3) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja vee-ettevõtjale liitumistasu eeskirjas sätestatud korras. Veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuse kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

 (4) Liituja vahetumise või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade ümberehitamise, millega liitumistingimused ei muutu või nende muutmine ei põhjusta vee-ettevõtjale lisakulutusi, ei tule eraldi või täiendavat liitumistasu tasuda.

 (5) Kui klient soovib saada liitumislepinguga kokkuleppimata veevarustuse või reovee ärajuhtimise teenuseid (sh saasteainete ärajuhtimist) või selliseid teenuseid liitumislepinguga kokkuleppimata ulatuses ja sellega kaasnevad ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ehitamise või ümberehitamise kulud, on tegemist liitumisega ning see toimub eeskirja kohaselt.

 (6) Kui liituja või klient taotleb liitumispunkti asukoha muutmist, toimub see taotleja kulul.

§ 4.  Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatus

 (1) Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks on liitumispunkt.

 (2) Liitumispunkt paigaldatakse avalikult kasutatavale maale kuni üks meeter kinnistu piirist väljapoole. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimusel, määratakse liitumispunkt kokkuleppel liitujaga.

2. peatükk ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE 

§ 5.  Liitumistaotluse esitamine

 (1) Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga esitab liituja vee-ettevõtjale taotluse, mis peab sisaldama:
 1) liituja isikuandmeid,
 2) kinnistu omaniku andmeid, kui liituja ei ole kinnistu omanik,
 3) kinnistu valdamise õigust tõendava dokumendi, kui liitujaks on kinnistu valdaja,
 4) katastriplaani koopia,
 5) kehtiva detailplaneeringu veevarustust ja reovete kanaliseerimist käsitleva seletuskirja ja jooniste koopiad nende olemasolul,
 6) olemasoleva ja kavandatava hoonestuse kasutusotstarbeid,
 7) ühisveevärgist taotletava vee kasutuse otstarvet ja kogust,
 8) reovee koguseid, milliste juhtimist ühiskanalisatsiooni taotletakse,
 9) reovete saasteainete kogused ja reostusnäitajad, mida soovitakse ühiskanalisatsiooni juhtida (välja arvatud juhul, kui tegemist on elamumaaga),
 10) teenindus- ja tootmisotstarbega sisseseade korral andmeid vett kasutavate ja reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reostustaseme ja -koguste kohta,
 11) liitumispunkti soovitava asukoha ettepanekut.

 (2) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ja liitumistingimuste seadmiseks.

§ 6.  Liitumistingimuste seadmine

 (1) Liitumistaotluse esitamise päevast 30 kalendripäeva jooksul saadab vee-ettevõtja taotlejale kirjalikult:
 1) liitumistingimused, sh piiratud ulatuses liitumise tingimused, või
 2) teate liitumistaotluse rahuldamata jätmise kohta.

 (2) Liitumistingimustes märgitakse:
 1) liitumispunktide asukohad;
 2) lubatavad veevõtu ja reovee ärajuhtimise tarbimisvõimsused (l/s), kogused, reoveega ära juhtida lubatavad saasteained ning ärajuhitava vee reostusnäitajad;
 3) veerõhk ühisveevärgis ning ühiskanalisatsiooni paisutustase;
 4) tehnilised erinõuded (mõõteseadmed, lokaalpuhastid, vooluhulga regulaatorid, ühtlustusmahutid jne);
 5) liitumisprojekti koosseisu kohta esitatavad nõuded;
 6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

 (3) Liitumistaotlust ei rahuldata, kui:
 1) taotletavat veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada ühisveevärgi nõuetekohast toimimist kahjustamata;
 2) tahetakse ühiskanalisatsiooni juhtida reovett, mille ohtlike ainete sisaldus ei vasta nõuetele;
 3) reovee kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

 (4) Liitumistaotluse rahuldamisest keeldumist peab kirjalikult põhjendama 30päeva jooksul liitumistaotluse saamisest arvates.

§ 7.  Liitumisprojekti koostamine

 (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekt (edaspidi liitumisprojekt) peab vastama õigusaktidega kehtestatud nõuetele ja liitumistingimustele.

 (2) Liitumisprojekti koosseisus peavad olema vähemalt:
 1) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lahenduse seletuskiri koos kõigi vee tarbimise ja reovee ärajuhtimise koguse- ja reostusnäitajatega;
 2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni hooneväliste rajatiste plaan;
 3) veemõõdusõlme, veerõhu tõsteseadmete, tulekustutussüsteemi juhtsõlmede, reovee pumba- ja puhastusseadmete paiknevuse ning koosseisu joonised.

 (3) Liitumistaotluse esitaja ja vee-ettevõtja kokkuleppel võib liitumistaotluse esitaja samal ajal liitumisprojektiga tellida ka kinnistu liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti, mille projekteerimise tehnilised tingimused esitab vee-ettevõtja.

§ 8.  Liitumislepingu sõlmimine

 (1) Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul pärast liitumisprojekti vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kahes eksemplaris, millest üks tagastatakse liitumistaotluse esitajale kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist.

 (2) Liitumislepingus märgitakse:
 1) liitumistingimused (mis vajaduse korral on liitumisprojektist lähtuvalt täpsustatud);
 2) liitumisvõimsus (l/s) ja liitumistasu suurus või liitumistasu suuruse kalkulatsioon;
 3) liitumistasu maksmise kord;
 4) liitumise tähtaeg;
 5) vajaduse korral muud liitumise tingimusi käsitlevad kokkulepped.

 (3) Kui liitumisleping sõlmitakse liitumistasu kalkulatsioonist lähtudes, nähakse ette liitumistasu suuruse hilisem täpsustamine, lähtudes liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamise tegelikest kuludest.

 (4) Kui liitumisprojekt ei vasta eeskirja §-s 7 sätestatud nõuetele, on vee-ettevõtjal õigus jätta liitumisleping sõlmimata. Sellisel juhul tagastatakse liitumisprojekt liitumistaotluse esitajale, näidates ära tagastamise põhjused.

§ 9.  Liitumislepingu täitmine

 (1) Liitumislepingu kohaselt tekib liitujal õigus veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks, kui lepingu osapooled on täitnud lepingulised kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ning liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ja juhtida ühiskanalisatsiooni reovett.

 (2) Liitumislepingu kohased liitumistingimused ning piiritlusakt on teenuslepingu sõlmimisel teenuslepingu osad. Piiritlusakti koostamise aluseks on teostusjoonis.

 (3) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema paigaldatud vastavuses liitumisprojektiga. Liituva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida vallavolikogu otsusega volitatud isikul. Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta kahes eksemplaris akt, millest üks eksemplar antakse liitujale. Liitujal ei teki teenuslepingu sõlmimise õigust enne puuduste kõrvaldamist.

§ 10.  Liitumislepingu lõpetamine

 (1) Liitumisleping lõpetatakse liitumistaotluse esitaja soovil, kui ta loobub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisest.

 (2) Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping üles öelda:
 1) kui liitumistaotluse esitanud juriidiline isik on lõpetamisel ja tal ei ole õigusjärglast;
 2) liitumistaotluse esitanud juriidilise isiku pankroti korral;
 3) muudel õigusaktidest ja liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

 (3) Liitumislepingu lõpetamise korral katab liitumistaotluse esitaja liitumislepingu täitmiseks tehtud kulud, arvestades võlaõigusseaduse §-s 655 sätestatut.

3. peatükk LIITUMISTASU MAKSMINE 

§ 11.  Liitumistasu võtmise ja arvutamise alused

 (1) Vee-ettevõtjal on õigus võtta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitujalt põhjendatud liitumistasu.

 (2) Liitumistasu peab katma kinnistule teenuste nõuetekohaseks osutamiseks, sealhulgas tuletõrjeveega varustamiseks, kui see toimub ühisveevärgist, vajaliku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise või selle ümberehitamise kõik kulud, mis pole tagastamatu abi korras kaetavad.

 (3) Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja, lähtudes vallavalitsusega kooskõlastatud liitumistasu arvutamise metoodikast. Vee-ettevõtja avalikustab liitumistasu arvutamise metoodika pärast kooskõlastuse saamist.

 (4) Liitumistasuga tagatakse:
 1) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava alusel konkreetses arenduspiirkonnas, kui seadusest ei tulene teisiti;
 2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühendamine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

 (5) Kui ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine toimub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava väliselt liituja või kolmanda isiku taotluse alusel ja kokkuleppel vee-ettevõtjaga ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni omanikuga, katab sellise arendamise ja ühendamise kulutused täies ulatuses taotleja.

 (6) Tagastamatu abi korras ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamiseks tehtud kulutused arvatakse maha liitumistasudest ning see peab kajastuma liitumistasu arvutamise metoodikas.

 (7) Liitumistasu võib võtta vaid vee-ettevõtja tehtud kulutuste ulatuses, mis on vajalikud kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

 (8) Kui ühisveevärk või -kanalisatsioon on ehitatud üksnes vee-ettevõtja kliendi tarbeks, kes on tasunud liitumistasu liitumiseks tehtud kulutuste täies ulatuses, kuna vee-ettevõtjal ei olnud teada piirkonna täiendavaid võimalikke liitujaid, ning selle ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitub seitsme aasta jooksul täiendavalt kliente, teeb vee-ettevõtja kolme kuu jooksul pärast iga uue kliendi liitumist eelnevalt liitumistasu tasunud liitujatele tasaarvestuse, lähtudes liitumiseks tehtud kulutustest ja ühisveevärgi või -kanalisatsiooniga liitunud uute klientide arvust ning võttes arvesse ühisveevärgi või -kanalisatsiooni põhivara kulumi. Nimetatud printsiip peab sisalduma ka liitumistasu arvutamise metoodikas.

 (9) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda kliendilt täiendavat liitumistasu kliendi kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni liitumistingimuste muutmise korral, kui see toimub kliendi algatusel ja vee-ettevõtjale kaasnevad sellega lisakulutused.

§ 12.  Liitumistasu maksmine

 (1) Liituja maksab liitumistasu vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.

 (2) Kui liituja ning vee-ettevõtja ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksab liituja:
 1) 50% liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul pärast liitumislepingu sõlmimist;
 2) 50% liitumistasust liitumislepingu täitmiseks vajaliku ühisveevärgi või -kanalisatsiooni ehitustööde lõpetamise ajaks.

 (3) Kui liituja ei pea kinni liitumislepingu järgsetest maksetähtaegadest, maksab ta vee-ettevõtjale vastavalt liitumislepingule viivist, kuid see ei või olla suurem kui 0,05% tasumata summalt päevas.

 (4) Kui liitumislepingu järgsest ehitustähtajast ei pea kinni vee-ettevõtja, maksab ta liitujale leppetrahvi vastavalt liitumislepingule, kuid mitte üle 30% liitumistasust.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.  Varasemate lepingute kehtivus

  Enne käesoleva eeskirja jõustumist ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku ning liituja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad, kuni lepingupooled täidavad liitumislepingus sätestatud kohustusi.

§ 14.  Vaidluste lahendamine

  Lahkarvamused liituja ja vee-ettevõtja vahel lahendatakse nendevaheliste läbirääkimiste teel või pöördutakse lahkarvamuste lahendamiseks vallavalitsuse poole või tehakse seda õigusaktidega sätestatud korras.

§ 15.  Liitumistasu maksmisest vabastamine

  Liitumistasu ei tule maksta Haiba küla reoveekogumisalal asuvate kinnistute veevärgi või kanalisatsiooni ühendamise eest ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga, kui liitumisleping on sõlmitud enne 1. jaanuari 2015. a.

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kernu Vallavolikogu 06.12.2001 määrus nr 26 „Kernu valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

Karl-Erik Tender
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json