Rahandus ja eelarveEelarvemenetlus

Teksti suurus:

Eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord

Väljaandja:Tõlliste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:18.11.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2013, 13

Eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise kord

Vastu võetud 14.11.2012 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 2 ja Tõlliste Vallavolikogu 24. septembri 2012. a määruse nr 12 „Volituse andmine eelarve koostamise, täitmise ja tegemata jäänud väljaminekute kavandamise korra kehtestamiseks vallavalitsusele“ alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Tõlliste vallal on Tõlliste Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatud kassapõhine tasakaalustatud eelarve, mille osad on põhitegevuse tulud, põhitegevuse kulud, investeerimistegevus, finantseerimistegevus ja likviidsete varade muutus.

 (2) Eelarve tulude, kulude ja finantseerimistehingute liigendamise aluseks on rahandusministri poolt kehtestatud eelarveklassifikaator.

 (3) Eelarveaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

§ 2.  Eelarve koostamine

 (1) Tõlliste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) raamatupidamine edastab hiljemalt 1. septembriks valla ametiasutuse valdkondade eest vastutavatele isikutele (edaspidi vastutavad isikud) ja vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele (edaspidi asutuste juhid) vormid järgneva eelarveaasta tulu- ja kulueelarvete koostamiseks.

 (2) Eelarve eelnõu koostamiseks esitavad vastutavad isikud ning asutuste juhid vallavalitsusele hiljemalt eelarveaastale eelneva aasta 10. septembriks kirjalikult põhjendatud ettepanekud, võttes aluseks valla arengukava ja eelarvestrateegia ning asutuse arengukava ja teised antud valdkonda reguleerivad õigusaktid.

 (3) Vallavalitsus koostab valla esialgse tasakaalustatud eelarve käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ettepanekuid arvestades 1. novembriks ning teatab vastutavatele isikutele ja asutuste juhtidele kulude piirsumma eelseisva eelarveaasta kohta. Vastutavad isikud ning asutuste juhid esitavad vajadusel eelarve täpsustused või põhjendatud vastulaused.

 (4) Vallavalitsuse esitab eelarve eelnõu volikogule hiljemalt 30. novembriks.

§ 3.  Eelarve eelnõu seletuskiri

 (1) Eelarve eelnõu 1. lugemise seletuskirjas sisalduvad selgitused eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva aasta tulude ja kulude kohta, ülevaade valla arengukavas ja muudes arengudokumentides kajastuvate eesmärkide kavandatavast täitmise plaanist eelseisval aastal, ülevaade eelarveaastaks kavandatavatest investeeringutest koos maksumuste ja finantseerimisallikatega, ülevaade finantsdistsipliini tagamise meetmete rakendamise kavas või raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse ajal saneerimiskavas eelseisvaks eelarveaastaks kavandatud tegevuste kohta ning muu oluline informatsioon eelarveaasta kohta.

 (2) Eelarve eelnõu 2. lugemise seletuskirjas sisalduvad ettepanekud, mis on eelarve eelnõusse sisse viidud, samuti ettepanekud, mida ei ole arvestatud eelnõu 2. lugemiseks ettevalmistamisel, koos põhjendustega nende eelarvesse mittelülitamise kohta.

§ 4.  Reservfond

  Eelarve vahenditest võib moodustada reservfondi. Reservfondi suuruse kinnitab volikogu eelarve vastuvõtmisega. Reservfondi kasutab vallavalitus ettenägematute kulude katmiseks volikogu poolt kehtestatud korra alusel.

§ 5.  Tegemata jäänud väljaminekute kavandamine järgmisel eelarveaastal

  Eelmisel aasta eelarves ettenähtud, kuid tegemata jäänud väljaminekute tegemine jooksval eelarveaastal kavandatakse kas eelarvega, kui eelarve on aasta alguseks vastu võtmata, või lisaeelarvega arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses sätestatut.

§ 6.  Eelarve vastuvõtmine ja jõustumine

 (1) Eelarve võetakse vastu seaduses sätestatud korras.

 (2) Eelarve eelnõu peab enne vastuvõtmist olema arutusel vähemalt kahel volikogu istungil ja läbima kaks lugemist.

 (3) Vallavalitsusel on õigus vastavalt Eesti Vabariigi seadustele või nende alusel antud õigusaktidele viia eelarve eelnõusse sisse vastavaid muudatusi informeerides sellest eelarvekomisjoni esimeest.

 (4) Eelarve muutmise ettepanekule, mis tingib eelnõus ettenähtud tulude vähendamise, kulude suurendamise, kulude ümberjaotamise või finantseerimistehingute muutmise, tuleb algatajal lisada põhjendused ja arvestused kavandatud muudatustega kaasnevate väljaminekute ja nende katteallikate kohta. Ettepaneku läbivaatamisel kuulatakse ära vallavalitsuse arvamus.

 (5) Volikogu võtab eelarve vastu vastavalt kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses toodud ülesehitusele ja liigendusele.

 (6) Eelarve jõustub eelarveaasta algusest.

 (7) Kui eelarvet ei ole eelarveaasta alguseks vastu võetud, võib vallavalitsus teha kuni eelarve vastuvõtmiseni igas kuus kulutusi kuni ühe kaheteistkümnendikuni eelmise aasta eelarves olnud või alanud eelarveaasta eelnõus kavandatud vastavast kulust, lähtudes väiksemast summast.

 (8) Volikogu poolt vastuvõetud eelarve alusel kinnitab vallavalitsus vajadusel eelarve detailsema liigenduse.

§ 7.  Eelarve täitmine

 (1) Eelarve täitmist korraldab vallavalitsus.

 (2) Eelarves määratud kulude ja finantseerimistehingute katteks ettenähtud vahendeid võib kasutada üksnes ettenähtud otstarbel, kusjuures nende suurust võib muuta vaid eelarve muutmisega.

 (3) Eelarvesse riigieelarvest sihtotstarbeliselt eraldatud vahendeid võib kasutada ainult ettenähtud otstarbel.

 (4) Hiljemalt iga kalendrikuu 10. kuupäevaks väljastab vallavalitsuse raamatupidamine valla ametiasutuse juhile, asutuste juhtidele ja vastutavatele isikutele eelarve täitmise aruande eelneva kalendrikuu lõpu seisuga.

 (5) Asutuse või valdkonna eelarve piirides kulude ümberjaotamise vajaduse otsustab vallavalitsus asutuse juhi või vastutava isiku vastavasisiulise põhjendatud kirjaliku taotluse alusel. Kulude tegemine on lubatud ainult pärast eelarvesse muudatuste sisseviimist.

 (6) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud kulude ja finantseerimistehingute katteks ettenähtud vahendite üleviimise järgneva aasta eelarvesse otsustab volikogu.

 (7) Eelarveaasta lõpuks laekumata jäänud tulud loetakse selle eelarveaasta tuludeks, millal need laekuvad.

§ 8.  Eelarve muutmine ja lisaeelarve

 (1) Vajadusel jaotada ümber eelarves määratud kulusid, taotleb vallavalitsus eelarve muutmist, esitades volikogule vastava eelnõu.

 (2) Kulude tegemiseks, milleks eelarves ei ole vahendeid määratud või mille tegemiseks vahenditest ei jätku, võib volikogu võtta vastu lisaeelarve.

 (3) Lisaeelarve eelnõu esitab vallavalitsus ja sellele lisatakse:
 1) põhjendused täiendavate kulude vajaduse kohta;
 2) andmed kulude ja finantseerimistehingute katteks ettenähtud vahendite kasutamise kohta, mille täiendamist taotletakse, samuti andmed lisatulude ja säästu kohta, millega lisakulud kaetakse.

 (4) Volikogu võtab lisaeelarve vastu hiljemalt eelarveaasta lõpuks.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 18. novembril 2012. a.

Madis Gross
Vallavanem

Eve Eisen
Vallasekretär