Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Narva linna taksoveo eeskiri

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.12.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2013, 17

Narva linna taksoveo eeskiri

Vastu võetud 06.03.2008 nr 19
jõustumine 01.05.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.12.200807.12.2008

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõikele 1 punkti 37 ja Ühistranspordiseaduse §52 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Käesolev määrus kehtestab Narva linna taksoveo eeskiri (edaspidi ka eeskiri) ja reguleerib taksoveoteenuste osutamist või osutamisele asumist Narva linna haldusterritooriumil ja on kohustuslik nii taksoveoteenuse osutajatele kui ka taksoga sõitjatele.

§ 2.   Eeskirjas reguleerimata küsimustes kohaldatakse ühistranspordiseadust, sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirja ning teisi vastavasisulisi õigusakte.

§ 3.   Mõisted eeskirjas

  Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
  1) vedaja – ettevõtja, kes omab kehtivat tegevusluba ühistranspordivedude (taksovedude) teostamiseks ja kes on nimetatud äriseadustikus ning kantud äriregistrisse, või muu registrisse seaduse alusel kantud juriidiline isik;
  2) sõitja – taksoveoteenuste tarbija;
  3) taksovedu – sõitjate vedu tellija soovitud sihtkohta sõiduautoga (taksoga) või muu taksoveoks kohandatud ühissõidukiga, välja arvatud reisirong ja parvlaev;
  4) takso – käesoleva Eeskirja jaotise 7 nõuetele vastav mootorsõiduk, mis on läbinud kehtestatud korras tehnoülevaatuse taksona;
  5) takso tehnoülevaatus - takso või muu taksoveoks kohandatud ühissõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  6) taksojuht - sõitjatele tegevusloa või töölepingu alusel tasulisi taksoveoteenuseid osutav füüsiline isik;
  7) taksoveoluba - ühistranspordiseaduses ja eeskirjas kehtestatud korras vedajale väljastatud dokument, mis annab selle omanikule õiguse teostada Narva linnas taksovedusid;
  8) sõidukikaart taksoveoks (sõidukikaart) - Narva Linnavalitsuse poolt kehtestatud korras ja taksoveoloa alusel väljastatud dokument, mis tõendab Vedaja õigust kasutada konkreetset sõidukit taksoveoteenuste osutamiseks;
  9) taksopeatus - liiklusmärgiga “Taksopeatus” tähistatud taksode seismise ja sõitjate pealevõtmise koht;
  10) taksomeeter - nõuetekohaselt taadeldud ja kohandatud mõõtevahend taksoveoteenuste mahu ja maksumuse määramiseks;
  11) taatlemine - taksomeetri kasutuskõlblikkuse riiklikku tegevusluba omavas taatlemislaboris kindlaksmääramise protseduur, mille käigus kontrollitakse taksomeetri metroloogilisi omadusi;
  12) kohandamine – Sihtasutuse Eesti Akrediteerimiskeskus poolt tunnistatud isiku poolt teostatav taksomeetri ja konkreetse takso ühildamise protseduur eesmärgiga tagada taksomeetri nõuetekohast tööd;
  13) taatlustunnistus – taksomeetri taatluse teostanud asutuse poolt väljastatud dokument antud taksomeetri kõlblikkuse kohta kasutamiseks taksovedudel;
  14) kohandamistunnistus – taksomeetri kohandamise teostanud asutuse poolt väljastatud dokument, mis sisaldab andmeid antud taksomeetri kohta (tüüp, number, programmeeritud taksoveoteenuste tariifid, taatlemise ja kohandamise aeg), sõiduki riiginumbrit, rehvide parameetreid;
  15) hinnakiri – parempoolse tagaukse klaasil (sees- ja väljapool) ja armatuurlaua paremal pool nähtaval kohal paiknev taksomeetrisse programmeeritud taksoveoteenuste loetelu, mis vastavad taksomeetri kohandamistunnistuse andmetele;
  16) printer – taksomeetri näidule vastavat kviitungit väljatrükkiv seade
  17) kviitung/arve – taksojuhi poolt sõitjale väljastatav dokument taksoveoteenuse hinna kohta;
  18) vedude eest vastutav isik - teovõimeline hea mainega isik, kes on ametialaselt pädev (omab vastavat tunnistust) korraldama sõitjatevedu ning on vastutav tegevusloa omaniku juures töökorralduse, töötasustamise, veokorralduse, töö- ja puhkeaja reguleerimise, liiklusohutuse, sõidukiohutuse ja keskkonnakaitse eest. Isik võib olla vedude eest vastutavaks isikuks ainult ühe vedaja juures;
  19) taksojuhi teenindajakaart (teenindajakaart) - taksojuhi kohta sõitjale informatsiooni andev dokument;
  20) muid käesolevas jaotises nimetamata mõisteid kasutakse vastavalt käesoleva Eeskirja sisule, mõttele ja eesmärkidele.

§ 4.   Taksovedusid võib Narva linnas teostada vedaja, kes omab Narva Linnavalitsuse (edaspidi – linnavalitsus) poolt väljastatud kehtivat taksoveoluba ja sõidukikaarti. Taksoveoloa ja selle alusel sõidukikaardi annab vedajale Narva Linnavalitsus oma ametiasutuse, mille põhimääruses on ettenähtud kontrolli teostamise taksoteeninduse ja reisijateveo üle pädevus (edaspidi ametiasutus), kaudu.

§ 5.   Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamise korra kehtestab oma haldusterritooriumil Narva Linnavolikogu käesoleva määrusega.

§ 6.   Teiste linnade ja maakondade taksojuhtidel on lubatud lõpetada sõitja teenindamine Narva linnas sihtkohta saabudes. Pärast sõitja teenindamise lõpetamist väljaspool põhilist teeninduspiirkonda peab takso pöörduma sinna tagasi ja võib sõitjaid teenindada ainult tagasisuunal.

§ 7.   Ettevõtja kohustused

  Taksovedusid teostav juriidiline isik ja füüsilisest isikust ettevõtja on kohustatud:
  1) olema läbinud taksojuhi ametikoolituse/täiendõppe vastavalt autoveoseadusele ja omama sellekohast tunnistust ning vastama teistele kehtestatud autojuhi kutseoskusnõuetele;
  2) tagama taksojuhile sõidukikaardi ja töölepingu või viimasest tööandja poolt tõendatud väljavõtte olemasolu;
  3) tagama ühtsed hinnad kõigil tema kaubamärgiga töötavatel taksodel;
  4) tagama kõigi tema kaubamärgiga töötavate taksode jaoks ühtse tunnuse eeskirja § 38 punkti 2 kohaselt;

2. peatükk TAKSOVEOLOA JA SÕIDUKIKAARDI VÄLJASTAMINE 

1. jagu Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamise üldtingimused 

§ 8.   Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastajaks on käesoleva määruse § 4 2. lauses nimetatud ametiasutus.

§ 9.   Taksoveoluba antakse esmakordselt kaheks aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks, kui loa taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

§ 10.   Sõidukikaart kehtib üksnes taksoveoloa kehtivuse ajal ning väljastatakse sama pikaks perioodiks kui taksoveoluba, välja arvatud juhul, kui taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks.

§ 11.   Sõiduki rentimisel ja muudel alustel kasutusse andmisel ei kehti sõidukikaart kauem kui vastava lepingu/volituse tähtaja lõpuni, kuid mitte kauem kui taksoveoloa kehtivus.

§ 12.   Taksoveoloa ja sõidukikaardi taotlemiseks esitatud dokumendid ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.

§ 13.   Taksoveoloa ja sõidukikaardi väljastamiseks ning kehtetuks tunnistamiseks on ametiasutusel õigus saada registritest informatsiooni andmekogude seaduses sätestatud korras.

2. jagu Taksoveoloa väljastamise kord 

§ 14.   Taksoveoluba antakse ametiasutuse poolt vedajale, kellel on hea majandusseisund, s.o. tal on ettevõtluse alustamiseks, jätkamiseks ja vedude nõuetekohaseks korraldamiseks vajalik rahaline seis ning puuduvad maksuvõlad.

§ 15.   Taksoveoloa saamiseks vajalikud andmed

  Taksoveoloa taotleja esitab ametiasutusele:
  1) kirjaliku avalduse vastavalt määruse lisale 1, milles on ära näidatud taotleja nimi, isikukood/registrikood, aadress, telefon, elektronposti aadress selle olemasolul; taksovedu korraldava ja selle eest vastutava isiku nimi, ametinimetus, telefon; ettepanek taotletava taksoveoloa kehtivuse aja kohta;
  2) asutatava äriühingu puhul asutamislepingu notariaalselt tõestatud ärakirja;
  3) põhikirja või ühingulepingu (välja arvatud äriregistrisse kantud ettevõtja puhul);
  4) ühistranspordiseaduses nimetatud rahalist seisu iseloomustavad dokumendid;
  5) vedude eest vastutava isiku määramist ja tema ametialast pädevust kinnitavad dokumendid;
  6) juhiloa;
  7) Maksu-ja Tolliameti tõendi maksuvõlgnevuse puudumise kohta;
  8) riigilõivu tasumise kviitungi.

§ 16.   Taksoveoloale märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, loa andja nimetus, loa number, loa andmise kuupäev, loa kehtimise aeg ning vedaja põhiline teeninduspiirkond.

§ 17.   Ametiasutus kontrollib taksoveoloa taotleja andmeid karistusregistris, maksuvõlgnevuse puudumist ning andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja puhul äriregistris või seaduse alusel teise registrisse kantud juriidilise isiku puhul selles registris.

§ 18.   Ametiasutus võib keelduda loa andmisest, nõuda esinevate puuduste kõrvaldamist enne loa väljastamist, peatada juba väljastatud loa kehtivuse või tunnistada loa kehtetuks vastavalt ühistranspordiseaduses kehtestatud tingimustele.

§ 19.   Taksoveoloa andmise või sellest keeldumise otsuse teeb ametiasutus loa taotlejale teatavaks posti, telefoni teel või elektrooniliselt 30 kalendripäeva jooksul pärast eeskirja § 15 punktides 1-8 nimetatud dokumentide esitamist.

3. jagu Sõidukikaardi väljastamise kord 

§ 20.   Sõidukikaardi saamiseks vajalikud andmed

  Sõidukikaardi taotleja esitab ametile:
  1) kirjaliku avalduse vastavalt määruse lisale 2, milles on ära näidatud vedaja nimi, isikukood/registrikood, aadress, telefon, elektronposti aadress; taksoveoloa number; andmed sõiduki kuuluvuse kohta koos sõiduki üldandmetega (mark, mudel, värvus, väljalaske aasta, istekohtade arv, taksomeetri mark ja mudel); ettepanek taotletava sõidukikaardi kehtivuse aja kohta;
  2) sõiduki registreerimistunnistuse koos kehtiva takso tehnoülevaatusega ning taksomeetri kohandamistunnistusega;
  3) sõiduki kasutuslepingu, kui taotleja ei ole sõiduki omanik;
  4) riigilõivu tasumise kviitungi.

§ 21.   Sõidukikaardile märgitakse vedaja nimi, registreeritud asukoht ja registrikood, taksoveoloa number, sõiduki mark, mudel, registreerimismärk ja istekohtade arv, sõiduki omaniku nimi, sõidukikaardi andja nimetus ning kaardi andmise kuupäev ja kehtimise aeg ning vedaja põhiline teeninduspiirkond.

§ 22.   Sõidukikaardi andmise või selle andmisest keeldumise otsuse teeb amet kaardi taotlejale teatavaks posti, telefoni teel või elektrooniliselt 15 kalendripäeva jooksul pärast eeskirja § 20 punktides 1-4 nimetatud dokumentide esitamist.

4. jagu Teenindajakaardi andmete loetelu ja väljastamise kord 

§ 23.   Teenindajakaardi väljastab taksojuhile vedaja.

§ 24.   Teenindajakaardi vorm on toodud eeskirja lisas 3.

§ 25.   Teenindajakaart

  Teenindajakaardile kantakse:
  1) vedaja nimi;
  2) teenindajakaardi järjekorra number;
  3) taksoveoloa number;
  4) taksojuhi ees- ja perekonnanimi;
  5) taksojuhi foto mõõtmetega 3x4 cm, mis vastab dokumendifotole esitatavatele nõuetele;
  6) teenindajakaardi väljaandmise aeg;
  7) teenindajakaardi kehtivusaeg;
  8) kaardi omaniku allkiri.

§ 26.   Teenindajakaardi andmed kantakse valgele kaardile mõõtudega 95x70 mm.

§ 27.   Kirjed tehakse teenindajakaardil musta värviga.

§ 28.   Kirje mõõtmed

  Kirjete minimaalsed suurused on alljärgnevad:
  1) “TAKSOJUHI TEENINDAJAKAART” – 3 mm;
  2) Teenindajakaardi number ”NT000” – 3 mm;
  3) Taksojuhi eesnimi ja perekonnanimi ”XXXXX” – 3 mm;
  4) Vedaja nimi “XXXXXXXXXXXX” – 3 mm;
  5) “TAKSOVEOLOA NUMBER, VÄLJA ANTUD, KEHTIV KUNI” – 2 mm;
  6) “AA0000, 00.00.0000” – 3 mm;
  7) “EESNIMI, PEREKONNANIMI, VEDAJA NIMI” – 2 mm;
  8) “OMANIKU ALLKIRI” – 1 mm;
  9) “NARVA” – 3 mm.

§ 29.   Taksojuhi allkiri kantakse teenindajakaardile sinise värviga.

§ 30.   Teenindajakaart antakse taksojuhile vedajaga sõlmitud töölepingu kehtivuse ajaks, kuid mitte kauemaks kui taksoveoloa kehtivus ning väljastatakse taksojuhile allkirja vastu.

§ 31.   Teenindajakaardile on keelatud teha parandusi ja täiendusi.

§ 32.   Vedaja esitab 5 tööpäeva jooksul peale teenindajakaardi väljastamist teenindajakaardile kantud andmed ametiasutusele.

5. jagu Taksoveoloa ja sõidukikaardi kehtivuse peatamine ning kehtetuks tunnistamine 

§ 33.   Taksoveoloa ja sõidukikaardi peatamine ja kehtetuks tunnistamine toimub ühistranspordiseaduses ning teistes õigusaktides ettenähtud korras.

§ 34.   Taksoveoloa tähtaja lõppemisel, kehtivuse peatamisel, kehtetuks tunnistamisel või töölepingu lõpetamisel on vedude eest vastutav isik kohustatud tagama vedaja nimele väljastatud taksoveoloa ja sõidukikaardi tagastamise ametile 5 tööpäeva jooksul.

3. peatükk TAKSOJUHILE JA TAKSOLE ESITATAVAD NÕUDED 

§ 35.   Taksojuhi kohustused

  Taksojuht peab:
  1) olema Eesti Vabariigi või Euroopa Liidu kodanik või omama Kodakondsus- ja Migratsiooniameti poolt väljastatud elamis- ja tööluba;
  2) omama B-kategooria juhiluba;
  3) tundma Narva teeninduspiirkonda ja linna tänavaid;
  4) tundma eeskirja ja taksovedude korraldust reguleerivaid õigusakte;
  5) olema läbinud taksojuhi ametikoolituse/täiendõppe vastavalt autoveoseadusele ja omama sellekohast tunnistust;
  6) omama vastavat liikluskindlustuse poliisi.

§ 36.   Taksovedu on lubatud korraldada sõidukiga, mis on valmistaja tehase poolt ette nähtud sõitjate veoks ja vastab Eestis kehtivatele nõuetele.

§ 37.   Sõiduk peab olema kantud Eesti liiklusregistrisse, olema vedaja omandis või kasutuslepingu alusel vedaja kasutuses ning peab omama kehtivat takso tehnoülevaatust.

§ 38.   Taksona kasutataval sõiduki varustus

  Taksona kasutataval sõidukil peab olema:
  1) sõiduki katusel sisevalgustusega plafoon, mille esiküljel on trükitähtedega sõna TAKSO minimaalse tähemärgi kõrgusega 4 cm;
  2) mõlema esiukse välisküljel keskosas ettevõtja ärinimi või kaubamärk vastavalt Kaubamärgiseaduses sätestatule, kaubamärgi minimaalmõõtmed on 29,5x21 cm (alusformaat A4), vedaja nime teksti tähemärgi kõrgus peab olema vähemalt 4 cm.; kaubamärgi vormi näidis on toodud eeskirja lisas 4;
  3) mõõteseaduse nõuete kohaselt metroloogilise kontrolli läbinud mootorsõidukiga kohandatud taksomeeter ning sellele taksomeetrile sobiv printer;
  4) armatuurlauast paremal peab olema kinnitatud nähtavale kohale antud taksole väljastatud sõidukikaart või selle originaalmõõdus koopia;
  5) teenindajakaart peab asuma armatuurlaua keskel sõitjale nähtaval kohal;
  6) takso armatuurlaua paremal pool nähtaval kohal ning parema tagaukse klaasi külge peab olema kinnitatud taksomeetri kohandamistunnistuses olevatele tariifidele vastav selgelt arusaadav taksoveoteenuste hinnakiri mõõtmetega 15x15 cm, loetav nii seest kui väljast, ja armatuurlaua paremal pool sõitjale nähtaval kohal, kõik kirjed tehakse musta värviga, hinnakirja alusformaadi värvuseks on valge; hinnakirjad peavad olema valmistatud kleebistena; hinnakirja vormi näidis on toodud eeskirja lisas 5.

§ 39.   Sõiduk ei ole takso, kui tal puudub katusele kinnitatud plafoon. Käesoleva Eeskirja rikkumiseks on asjaolu, kui taksol puudub vähemalt üks §-s 38 nimetatud tunnustest. Sõidukil, mille kohta ei ole välja antud sõidukikaarti taksoveoks, on keelatud kasutada taksotunnuseid või neid matkivaid tunnuseid.

§ 40. [Käesolevast tekstist välja jäetud]
[Kehtetu - jõust. 07.12.2008]

§ 41.   Nii seest- kui väljastpoolt peab Takso olema hoolitsetud ja esteetilise väljanägemisega.

4. peatükk SÕITJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 42.   Sõitja õigused taksot saada

  Sõitja võib taksot saada:
  1) ettetellimisega;
  2) taksopeatusest;
  3) väljastpoolt taksopeatust, käega märku andes.

§ 43.   Õigus saada taksot väljaspool järjekorda

  Taksopeatusest on õigus saada taksot väljaspool järjekorda:
  1) alla 4-aastaste lapsega isikutel;
  2) nähtavate puuetega inimestel või puuet tõendava dokumendi alusel;
  3) õnnetusjuhtumi läbi kannatanul;
  4) rasedal.

§ 44.   Sõitja õigused

  Sõitjal on õigus:
  1) keelduda tellitud taksost, kui takso ei vasta tellimisel esitatud erinõuetele;
  2) saada taksojuhilt sõidu lõppedes kviitungi.

§ 45.   Sõitja võib taksopeatusest valida endale sobiva takso. Peatuses seisavad teised taksod peavad võimaldama sellele väljasõidu peatusest.

§ 46.   Akende avamine ja raadio sisselülitamine võib toimuda ainult sõitja ja taksojuhi vastastikusel kokkuleppel.

§ 47.   Sõitja pagas ei tohi takistada pakiruumi luusi sulgemist ega üle koormata taksot.

§ 48.   Sõitjal ja temaga kaasas olevatel lastel on keelatud sõidu ajal segada taksojuhti ja kõrvale tõmmata tema tähelepanu takso juhtimisest, suitsetada, maha ajada prahti.

§ 49.   Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või salongi sisemust. Sõitja on kohustatud kahju hüvitama.

§ 50.   Sõitja peab tagama, et temaga kaasasolevad lemmikloomad ei kujutaks ohtu sõidukis viibijatele ning ei kahjustaks või määriks sõiduki salongi.

§ 51.   Sõitjal on keelatud nõuda taksojuhilt liikluseeskirjade rikkumist.

5. peatükk TAKSOJUHI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED 

§ 52.   Taksojuhi õigus keelduda sõitja teenindamisest

  Taksojuhil on õigus keelduda sõitja teenindamisest, kui:
  1) sõitja on ilmsete joobetunnustega või
  2) sõitja on taksot määrivates riietes või
  3) sõitja keeldub ettemaksust sõiduks väljapoole Narva linna piiri või
  4) sõitja käitumise tõttu või muudel asjaoludel võib oletada, et taksojuhi turvalisus ei ole tagatud või
  5) sõitja soovib vedada keelatud pagasit. Keelatud pagas majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud sõitjate bussiliiniveo, bussijuhuveo, taksoveo ja pagasiveo üldeeskirja mõistes on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja esemed, samuti taksot määrivad või kahjustavad ained ja esemed.

§ 53.   Taksojuhi õigused

  Taksojuhil on õigus:
  1) kasutada tasuta ühiseid tähistatud taksopeatusi sõitjate ootamiseks;
  2) ohuolukorras vilkuma panna takso katuseplafooni või sisse lülitada signalisatsiooni.

§ 54.   Taksojuhi kohustused

  Taksojuht on kohustatud:
  1) panema takso armatuurlaua paremale poole nähtavale kohale taksole väljastatud sõidukikaardi või selle koopia;
  2) panema takso parempoolse tagaukse klaasile (sisse- ja väljapoole) ja armatuurilaua paremale poole nähtavale kohale selgelt loetava ja arusaadava hinnakirja, mis vastab taksomeetri kohandamise tunnistusele;
  3) paigutama taksomeetri sõitjale nähtavale kohale esipaneelil;
  4) teenindamise algul sisse lülitama taksomeetri ja sihtkohta jõudmisel selle välja lülitama;
  5) olema korrektselt riietatud ja käituma viisakalt;
  6) abistama sõitjaid pagasi paigutamisel;
  7) sõitma sihtpunkti lühimat või sõitja poolt soovitud teed mööda;
  8) omama piisavalt vahetusraha;
  9) andma vastavalt sõitja soovile informatsiooni kavandatava sõidu võimaliku maksumuse kohta;
  10) võtma teenustasu vastavalt taksomeetri näidule;
  11) andma taksoveoteenuse kasutajale taksomeetri printeril trükitud kviitungi, millele on märgitud Vedaja nimi ja registrikood, sõiduki registreerimismärk, teenuse osutamise kuupäev ning alguse ja lõpu kellaaeg, osutatud teenuse maht ja maksumus kõigi kasutatud tariifide lõikes ning üldmaksumus;
  12) vedama sõitjaid ainult sõiduki valmistaja poolt ette nähtud kohtadel ja viisil;
  13) teenindama sõitjaid Narva linna piires sõltumata sõitja poolt soovitud sihtpunkti kaugusest;
  14) esitama takso sõidukikaardi originaali politseiametniku või muu kontrollõigusega ametiisiku nõudmisel;
  15) üle andma reisija poolt taksosse unustatud asjad Narva linna haldusterritooriumi teenindavale politseiasutusele, teatades sellest dispetšerile, kellelt ta sai tellimuse asjad unustanud reisija veoks;
  16) täitma muid määrusega ning muude õigusaktidega kehtestatud nõudeid;
  17) tööpäeva lõppedes tuleb auto katuselt eemaldada taksot tähistatav plafoon.

§ 55.   Taksojuhil on keelatud

  Taksojuhil on keelatud:
  1) keelduda käesolevas eeskirjas nimetatud põhjusteta sõitja teenindamisest;
  2) sõitja nõusolekuta teenindada samaaegselt teisi isikuid;
  3) lubada sõidu ajal sõitja nõusolekuta kõrvaliste isikute viibimist taksos;
  4) hoida taksos sõitja teenindamiseks mittevajalikke ja sõitjaid segavaid esemeid (alkohol, kütus, mitte üle 1 tubakatoodete ploki);
  5) nõuda sõitjalt taksomeetri näidust kõrgemat sõidutasu või kasutada valesid tariife;
  6) suitsetada taksos või lubada suitsetada teistel isikutel;
  7) takistada teiste taksode peatusse saabumist või peatusest väljumist;
  8) tülitada isikuid oma teenuste pealesundimisega;
  9) oodata sõitjaid väljaspool taksopeatust välja arvatud käesolevas Eeskirjas otse nimetatud juhud;
  10) kasutada õigusvastaselt võõrast ärinime;
  11) omada ja kasutada lisaseadmeid taksomeetri näidu mõjutamiseks;
  12) kasutada taksot regulaarsete liinivedude teostamiseks maakonna- või linnavalitsuse poolt kinnitatud täis- või osamarsruutidel.

6. peatükk SÕIDU EEST TASUMINE 

§ 56.   Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri näidu järgi. Taksojuhile on lubatud taksomeeter sisse lülitada pärast kõikide sõitjate taksole panemisest.

§ 57.   Pagasi eest sõitja eraldi tasuma ei pea.

§ 58.   Rikkis taksomeetri ja printeri puhul või nende puudumisel on sõitjal õigus teenuse eest tasumisest keelduda.

§ 59.   Sõidu korral väljapoole Narva linna piiri on taksojuhil õigus nõuda sõitjalt osalist või täielikku ettemaksu, arvestades sõidu oletatavat pikkust. Ettemaksu kohta peab taksojuht andma sõitjale vormikohase kviitungi. Lõplik arvlemine takso kasutamise eest toimub sõidu lõpul.

§ 60.   Ettetellitud takso kasutamisest loobumisel peab sõitja tasuma eeltellimistasu ja arve vastavalt taksomeetri näidule.

§ 61.   Veedaja poolne informatsioon taksos

  Narva taksoveoluba omavatele vedajatele kehtestatakse järgmine taksoteenuste loetelu ja järjekord hinnakirjas:
  1) sõidualustamise tasu;
  2) ootetunni hind;
  3) kilomeetri hind tööpäevadel;
[ - jõust. 07.12.2008]
  4) kilomeetri hind puhkepäevadel ja riigipühadel.
[ - jõust. 07.12.2008]

§ 62.   Vedaja kehtestab taksoteenustele hinnad (tariifide rahalised väärtused).

§ 63.   Kõik vedaja kehtestatud taksoteenuste tariifid peavad olema programmeeritud taksole paigaldatud taksomeetrisse, mis on mõõteseaduse nõuete kohaselt saanud tüübikinnituse ja taadeldud, sõidukiga kohandatud ning varustatud sellele taksomeetrile sobiva printeriga.

§ 64.   Taksomeetrisse on keelatud programmeerida muid teenuseid ja tariife.

§ 65.   Taksojuht on kohustatud andma taksoveoteenuse kasutajale taksomeetri printeril trükitud kviitungi, millele on märgitud Vedaja nimi ja registrikood, sõiduki registreerimismärk, teenuse osutamise kuupäev ning alguse ja lõpu kellaaeg, osutatud teenuse maht ja maksumus kõigi kasutatud tariifide lõikes ning üldmaksumus.

7. peatükk KONTROLL JA VASTUTUS 

§ 66.   Eeskirja täitmist kontrollivad politseiametnikud ja Narva linna õigusaktidega määratud ametiisikud.

§ 67.   Taksoveoloa andjal on õigus loa kehtivusaja jooksul vajaduse korral kontrollida loa omaniku vastavust käesoleva korra nõuetele. Taksoveoloa omanik peab sellist kontrolli võimaldama.

§ 68.   Kõigil kontrollimise õigusega isikutel on õigus teha täitmiseks kohustuslikke ettekirjutusi ja nõuda määratud tähtajaks puuduste kõrvaldamist.

§ 69.   Vedaja ja teenindusmärgi/kaubamärgi omanik vastutavad solidaarselt taksoveo eeskirjade täitmise eest.

§ 70.   Taksojuht peab esitama politseiametnikule või Narva linna õigusaktidega määratud kontrollimisõigusega ametiisikule kontrollimiseks sõidukikaardi ja teised taksoveo õigust tõendavad dokumendid (kohandamistunnistus, tehnoülevaatuse kontrollleht, vajadusel väljatrükk printerist jne).

§ 71.   Kontrollijal on õigus nõuda takso toimetamist vajaduse korral takso taksomeetri kontrollimiseks antud taksomeetri paigaldaja juurde.

§ 72.   Vedaja on kohustatud tagama, et taksojuht esitab politseiametnikule või muule kontrollimisõigusega ametiisikule kontrollimiseks dokumendid vastavalt ühistranspordiseaduse §-le 49.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 73.   [käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 74.   Määrus jõustub 01.05.2008.

Lisa 1 Taksoveoloa avaldus

Lisa 2 Sõidukikaardi avaldus

Lisa 3 Teenindajakaardi vormi näidis

Lisa 4 Kaubamärgi vormi näidis

Lisa 5 Hinnakiri näidis

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json