KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Jõelähtme valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2014, 8

Jõelähtme valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 24.04.2014 nr 20
jõustumine 01.07.2014

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE LOA TAOTLEMINE 

§ 1.   Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldamiseks on nõutav Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) loa olemasolu. Avaliku ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 päeva enne avaliku ürituse läbiviimise päeva vormikohase loa taotluse (määruse lisa nr 1) koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsuse kantseleisse või elektrooniliselt aadressil [email protected], kus taotlus registreeritakse. Avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vorm on kättesaadav Jõelähtme valla veebileheküljel www.joelahtme.ee.

  (2) Luba ei ole vaja taotleda vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territooriumil, ehitises või selle osas avaliku ürituse korraldamiseks, kui avalik üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.

§ 2.   Loa taotluses esitatavad andmed

  (1) Loa taotluses märgitakse avaliku ürituse:
  1) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert-etendus, näitus, laat, filmivõtted või muu üritus);
  2) iseloomustus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi lehel;
  3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
  4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
  5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, samuti põhjendus, kui üritust soovitakse lõpetada pärast kella 23:00;
  6) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg/registrikood;
  7) korraldajaga sidepidamiseks telefoni- (soovitavalt mobiiltelefoninumber) ja faksinumber (selle olemasolu korral) või muu sidevahend, mille kaudu on võimalik ürituse korraldajaga ühendust saada kogu ürituse toimumise aja jooksul;
  8) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
  9) turvalisust tagava turvaettevõtja esindaja nimi;
  10) liikluskorraldust tagava juriidilise- või füüsilise isiku nimi;
  11) majandustegevuse registris registreeringu vajadus;
  12) alkoholi müügi või selle pakkumise korral – antud tegevuse korraldaja ning tema andmed;
  13) reklaami eksponeerimise vajadus;
  14) lisainventari paigaldamise vajadus.

  (2) Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada esmane turvaplaan. Ürituse korraldaja esitab lõpliku turvaplaani Põhja Päästekeskusele ja Põhja prefektuurile kooskõlastamiseks.

  (3) Avaliku ürituse läbiviimisega seotud liikluse ümberkorraldamiseks peab korraldaja lisama taotlusele liikluskorralduse ja ümbersõiduskeemi paberkandjal või elektrooniliselt mõõtkavas 1:1000 ja ristmike skeemid mõõtkavas 1:500, milles on näidatud:
  1) vajalikud liikluskorraldusvahendid, näiteks liiklusmärgid, tähiskoonused jms;
  2) parkimisvõimalused;
  3) liikluse korralduse eest vastutav isik ja tema kontaktandmed.

  (4) Kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari, näiteks kauplemise inventari, tribüüni, lava ja muud sellist, tuleb loa taotlusele lisada inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus. Kaubanduse korraldamisel tuleb märkida kaubasortiment.

  (5) Avaliku ürituse loa taotluse allkirjastab ürituse korraldaja.

  (6) Kui avaliku ürituse korraldaja kehtestab ürituse sisekorraeeskirja, siis peab ta sellest teavitama üritusest osavõtjaid. Sisekorraeeskirja koopia esitatakse koos avaliku ürituse läbiviimise loa taotlusega.

  (7) Taotlusele lisatakse maaomaniku kirjalik kooskõlastus, kui avalik üritus toimub maaüksusel, mis ei ole munitsipaalomandis. Reformimata riigimaal toimuv üritus tuleb kooskõlastada Harju Maavalitsusega.

  (8) Taotlus kooskõlastatakse Põhja prefektuuris ja Põhja päästekeskuses.

§ 3.   Avalikul üritusel ilutulestiku korraldamine

  Avalikul üritusel kategooriate III ja IV pürotehnilise tootega ilutulestiku korraldamiseks tuleb taotleda luba vastavalt lõhkematerjaliseaduses sätestatule.

§ 4.   Avaliku ürituse luba

  (1) Avaliku ürituse luba väljastatakse vallavalitsuse korraldusega.

  (2) Avaliku ürituse loas märgitakse:
  1) ürituse nimetus;
  2) ürituse korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood või sünniaeg või registrikood ja telefoninumber (soovitavalt mobiiltelefoninumber);
  3) ürituse läbiviimise koht ja/või marsruut;
  4) ürituse toimumise alguse ja lõppemise kuupäev ning kellaaeg;
  5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.

§ 5.   Avaliku ürituse loa andmisest keeldumine

  Vallavalitsus jätab avaliku ürituse korraldamise loa välja andmata järgmistel alustel:
  1) avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud tähtaegselt;
  2) avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Jõelähtme valla õigusaktidest tulenevalt;
  3) avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
  4) avaliku ürituse korraldaja ei täienda avaliku ürituse loa taotlust vallavalitsuse antud tähtajaks.

§ 6.   Avaliku ürituse loa taotluse menetlemise tähtajad

  (1) Vallavalitsus otsustab avaliku ürituse korraldamiseks loa andmise 10 tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse vallakantseleisse saabumise päevast arvates.

  (2) Vallavalitsus teavitab loa taotlejat loa andmisest või sellest keeldumisest 2 tööpäeva jooksul alates loa andmise või sellest keeldumise otsuse tegemisest.

2. peatükk NÕUDED KORRALDATAVALE AVALIKULE ÜRITUSELE 

§ 7.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused

  (1) Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud:
  1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi avaliku ürituse loa taotluses esitatud ajal ja viisil;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei ning tuletõrje- ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
  5) tagama korrakaitseseaduse, heakorra eeskirja ja jäätmehoolduseeskirja nõuete täitmise;
  6) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud tagama, et alla 16–aastastele alaealistele suunatud üritus lõpeks vähemalt üks tund enne liikumispiirangu algust.

3. peatükk VASTUTUS 

§ 8.   Avaliku ürituse korraldamisega Jõelähtme vallale tekitatud kahju hüvitamine

  (1) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.

  (2) Avaliku üritusega Jõelähtme vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele korraldaja poolt.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Jõelähtme Vallavolikogu 30.08.2012.a määrus nr 97 „Jõelähtme valla avaliku korra eeskiri“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014.

Art Kuum
Volikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse loa taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json