Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2014, 18

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

Vastu võetud 24.04.2014 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37, korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktide 2, 11, 13 ja 14 ning § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Loksa linnas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni koosseisu.

§ 2.   Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama ametiasutuse juhti talle teatavaks saanud korruptsioonijuhtumist suuliselt või e-kirja teel.

§ 3.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama:
  1) linnavolikogu liikmed (s.h esimees);
  2) linnavalitsuse liikmed (s.h linnapea);
  3) linnavalitsuse hallatavate asutuste juhid;
  4) linna valitseva mõju all oleva äriühingu ja linna asutatud sihtasutuse juhatuse liikmed.

  (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab linnasekretär.

  (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

  (5) Deklarant esitab deklaratsiooni huvide deklaratsioonide registrile.

§ 4.   Registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab linnasekretär huvide deklaratsioonide registrile.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 5.   Deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Deklaratsioone kontrollitakse vastavalt vajadusele.

  (2) Huvide deklaratsioone kontrollib volikogu revisjonikomisjon (edaspidi komisjon).

  (3) Komisjonil on õigus kontrollida kõigi määruse § 3 lõikes 1 nimetatud deklarantide deklaratsioone.

  (4) Komisjonil on õigus:
  1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
  2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

  (5) Deklaratsiooni kontrolliv komisjoni liige protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

  (6) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, edastab komisjoni esimees süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 6.   Linnapea ülesanded korruptsiooniennetuse koordineerimisel

  (1) Linnapea koordineerib korruptsiooniennetust linnavalitsuses ning hallatavates asutustes ja tagab:
  1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, s.h teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
  2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
  3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes;
  4) arvestuse pidamise ametiasutuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduses (edaspidi ATS) § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli ATS § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning ATS § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

  (2) Iga aasta 30. septembriks esitab linnapea komisjonile ülevaate käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmise kohta.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Loksa Linnavolikogu 24.11.2005 määrus nr 42 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 8.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json