HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Soome sõprusvaldade stipendiumi kord

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2014, 41

Soome sõprusvaldade stipendiumi kord

Vastu võetud 21.05.2007 nr 12
jõustumine 01.06.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.04.2014RT IV, 02.05.2014, 605.05.2014

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» 22. paragrahvi 1. lõik 5. punkti ja Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2000. a määruse nr 196 «Õppe- ja teadustööks ning loominguliseks ja sporditegevuseks antavate stipendiumide tulumaksust vabastamise tingimused» alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Sõprusvaldade stipendiumifond on Mietoiste ja Mynamäe ning Paikuse valla sõbraliku koostöö 10. aastapäeva auks asutatud sihtkapital, mille eesmärgiks on toetada heade õppetulemuste ja aktiivse eluhoiakuga õpilasi ja üliõpilasi, võõrkeeleõpinguis ning osalemisel rahvusvahelistes vahetusõpilaste programmides või õpingutes välismaa õppeasutustes.

 (2) Stipendiumi laiem eesmärk on läbi keeleõppe avardada noorte võimalusi osaleda rahvusvahelistes projektides.

 (3) Stipendium määratakse õpilasele ja üliõpilasele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on ning on stipendiumitaotluse esitamise päevaks vähemalt 12 kuud olnud Paikuse vallas.

§ 2.  Stipendiumi suurus

 (1) Stipendiumifondi suuruse määrab Paikuse Vallavolikogu (edaspidi volikogu) igal aastal valla eelarvega.

 (2) Stipendium on ühekordne. Stipendiumi suurus ühele stipendiaadile on 500 kuni 1000 eurot.
[RT IV, 02.05.2014, 6 - jõust. 05.05.2014]

§ 3.  Stipendiumikonkursi väljakuulutamine

 (1) Stipendiume määratakse üks kord aastas, reeglina juunikuus.

 (2) Stipendium määratakse avaliku konkursi alusel.

 (3) Konkursi kuulutab oma korraldusega kehtestatud tingimuste alusel välja Paikuse Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (4) Teade stipendiumikonkursi väljakuulutamisest avaldatakse valla infolehes „Paikuse Postipaun” ja valla veebilehel vähemalt kaks kuud enne taotluse esitamise lõpptähtpäeva.

§ 4.  Stipendiumi taotlemise tingimused

 (1) Stipendiumi taotlemiseks esitab õpilane või üliõpilane vallavalitsusele vabas vormis taotluse konkursiteates märgitud tähtaja jooksul.

 (2) Taotlus peab sisaldama põhjendust, sealhulgas stipendiumi kasutamise eesmärki ja selle eesmärgi saavutamiseks planeeritavat ajavahemikku.

 (3) Koos taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:
 1) taotleja elulookirjeldus ja ülevaade tema ühiskondlikust tegevusest ning seotusest Paikuse vallaga;
 2) tõend, et taotleja osaleb vastavas programmis või keeleõpinguis;
 3) jooksva õppeaasta õppeedukust tõendav dokument (hinneteleht või muu dokument);
 4) soovitus oma õppeasutuse õpetajalt, juhendajalt, õppejõult.

§ 5.  Taotluste menetlemine

 (1) Stipendiumi taotlusi menetleb vallavalitsuse poolt moodustatud viieliikmeline stipendiumikomisjon (edaspidi komisjon).

 (2) Komisjoni ettepaneku alusel otsustab stipendiumi määramise vallavalitsus oma korraldusega.

§ 6.  Stipendiumi eraldamine

 (1) Stipendiaadi ning vallavalitsuse vahel sõlmitakse leping.

 (2) Stipendium kantakse üle taotleja või tema eestkostja või hooldaja kontole vastavalt eelnimetatud lepingus sätestatule.

§ 7.  Aruandlus

 (1) Hiljemalt aasta pärast stipendiumi väljamaksmist esitab stipendiaat vallavalitsusele aruande stipendiumi kasutamise kohta. Juhul, kui uut stipendiumi taotletakse varem, esitab taotleja aruande koos uue taotlusega.

 (2) Aruande tähtaegselt esitamata jätnud stipendiaadil ei ole ühe aasta jooksul õigust taotleda käesoleva määrusega reguleeritud stipendiumi.

 (3) Stipendiumi saaja peab stipendiumi tagastama, kui lepingut ei täideta või kui taotluses on teadlikult esitatud valeandmeid.

§ 8.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunist 2007.