Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Sangaste Vallavalitsuse palgajuhend

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.10.2016, 21

Sangaste Vallavalitsuse palgajuhend

Vastu võetud 26.03.2013 nr 3
RT IV, 28.03.2013, 100
jõustumine 31.03.2013, rakendatakse alates 1. aprillist 2013.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2014RT IV, 02.05.2014, 2405.05.2014, rakendatakse alates 01.01.2014
18.10.2016RT IV, 28.10.2016, 1131.10.2016

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõige 1 punkt 36 ja “Avaliku teenistuse seaduse” (RT I, 06.07.2012, 1) § 63 lõige 2 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Sangaste Vallavalitsuse palgajuhend (edaspidi palgajuhend) reguleerib Sangaste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) teenistujate, vallavanema ning palgaliste vallavalitsuse liikmete palga ja töötasu, puhkusetasu ja seadusest tulenevate hüvitiste maksmise tingimusi ja korda.

 (2) Palgajuhendiga määratakse kindlaks teenistuskohale vastav põhipalga vahemik, muutuvpalga maksmise tingimused ja kord, muude seaduses sätestatud lisatasude ja hüvitiste maksmise tingimused ja kord ning palga maksmise aeg ja viis.

 (3) Vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele laienevad palgajuhendi §-d 9-12.

§ 2.  Tasustamise üldpõhimõtted

 (1) Teenistujate palkade määramisel ja töötasude kokku leppimisel ning maksmisel lähtutakse “Avaliku teenistuse seadusest”, “Töölepingu seadusest” ning palgajuhendist.

 (2) Vallavalitsus maksab ametnikele palka ning töötajatele töötasu sarnastel alustel.

 (3) Palga ja töötasu arvestusperiood on kalendrikuu. Palka ja töötasu arvestatakse ajavahemiku eest, mil teenistuja täitis talle pandud ülesandeid. Kui teenistujale on kehtestatud tööajanormist lühem tööaeg, arvestatakse palka proportsionaalselt tööl oldud aja eest.

 (4) Tööaja arvestus toimub tööajaarvestuse tabeli alusel. Tööajaarvestuse tabeli koostamise eest vastutab raamatupidamine.

 (5) Teenistujatele palga määramisel või töötasu kokku leppimisel arvestatakse personalikulude eelarvet. Määratud palgad ja töötasud ei tohi tuua kaasa personalikuludeks eraldatud vahendite suurendamise vajadust järgneval eelarveaastal.

 (6) Palgajuhendi kehtestamise aluseks olevate õigusaktide muutmisel muudetakse teenistujate palga- ja töötasu tingimusi hiljemalt ühe kuu möödumisel, kohaldades neid õigusakti kehtima hakkamise päevast.

§ 3.  Palga ja töötasu komponendid

  Ametniku palk ja töötaja töötasu koosneb:
 1) põhipalgast,
 2) muutuvpalgast,
 3) eritingimustes töötamise eest makstavatest lisatasudest (lisatasu ööajal või riigipühal tehtava töö ja ületunnitöö eest) ning
 4) lisatasust puuduva teenistuja ülesannete täitmise eest (asendustasu).

§ 4.  Põhipalk

 (1) Põhipalk on ametniku palga või töötaja töötasu fikseeritud osa, mis on määratud teenistuskoha teenistusülesannete ja vastutuse ning teenistuja teenistusalaste teadmiste, oskuste, kogemuste ja hariduse põhjal.

 (2) Vallavalitsuse teenistuskohad on jaotatud järgmistesse teenistusgruppidesse:
 1) I teenistusgrupp – teenindavad teenistuskohad (otsustus- ja vastutuspädevus kindlalt reguleeritud tööülesannete piires, toetab protsesse, täidab rutiinseid ja ühetaolisi tegevusi, vähese iseseisva otsustuspädevusega);
 2) II teenistusgrupp – spetsialistide teenistuskohad (otsustus- ja vastutuspädevus oma ameti- või tööülesannete täitmisel, täidab õigusaktidega reguleeritud ülesandeid, omab teenistus- või tööülesannete täitmiseks eriteadmisi või kvalifikatsiooni, lahendab iseseisvalt oma tegevusvaldkonna ülesandeid, nõustab isikuid ja vallavalitsuse ametnikke oma spetsiifilises teenistusvaldkonnas);
 3) III teenistusgrupp – juhtide teenistuskohad (oluline ja iseseisev otsustus- ning vastutuspädevus vastava valdkonna juhtimisel, organiseerib ja kontrollib valdkonna tööd, lahendab iseseisvalt vastava valdkonna ülesandeid või probleeme, kindlustab teenistuseks vajalike ressursside olemasolu, juhendab vallavalitsuse ametnikke ja töötajaid, nõustab ja teenindab isikuid).

 (3) Igale teenistusgrupile vastab põhipalga vahemik, mis määrab vastavasse teenistusgruppi kuuluvate teenistuskohtade kuu põhipalga miinimum- ja maksimummäära. Põhipalga vahemikud on järgmised:
 1) I teenistusgrupp – Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär - 1000 eurot;
 2) II teenistusgrupp – 800 - 1800 eurot;
 3) III teenistusgrupp – 1200 - 2400 eurot.
[RT IV, 28.10.2016, 11 - jõust. 31.10.2016]

 (4) Teenistuja põhipalga määramisel või kokku leppimisel lähtutakse tema teenistuskohale vastavast kuu põhipalga vahemikust.

 (5) Katseajal määratakse ametnikule või lepitakse töötajaga kokku üldjuhul 10% tema teenistuskohale planeeritud põhipalgast madalam põhipalk.

§ 5.  Muutuvpalga maksmise tingimused ja kord

 (1) Muutuvpalk on ametniku palga või töötaja töötasu ebaregulaarne osa, mida võib maksta tulemuspalgana, lisatasuna täiendavate teenistusülesannete täitmise eest või preemiana erakordsete teenistusalaste saavutuste eest.

 (2) Muutuvpalka makstakse eelarvevahendite olemasolul.

 (3) Tulemuspalka makstakse eelnevalt seatud eesmärkide silmapaistva saavutamise eest. Eesmärkide ja tulemuste loetelu, mille eest on võimalik maksta tulemuspalka ning soovitava tulemuse ja täitmise ajakava lepivad teenistuja ja vallavanem kokku arengu- ja hindamisvestlusel ning see fikseeritakse teenistuja arengu- ja hindamisvestluste kokkuvõttes.

 (4) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse sõltuvalt lisaülesannete mahust ja iseloomust. Täiendavateks teenistusülesanneteks loetakse ametijuhendis või õigusaktides fikseerimata ülesandeid, mis oluliselt suurendavad teenistuja töömahtu ja mida talle annab vallavanem või mille täitmine toimub seaduse alusel.

 (5) Lisatasu täiendavate teenistusülesannete eest määratakse ühekordse või tähtaegse lisatasuna. Lisatasu maksmise aluseks olevas käskkirjas näidatakse täiendavate teenistusülesannete sisu ja periood, mille eest lisatasu makstakse, ning lisatasu suurus.

 (6) Teenistujale võib erakordsete teenistusalaste saavutuste eest maksta preemiat.

 (7) Muutuvpalka võib kalendriaasta jooksul teenistuja põhipalgale juurde maksta kuni 20% teenistuja aastasest põhipalgast.

§ 6.  Eritingimustes töötamise eest makstav lisatasu

 (1) Eritingimustes töötamise eest makstavateks lisatasudeks on:
 1) lisatasu ületunnitöö eest;
 2) lisatasu ööajal tehtava töö eest, kui nimetatud kohustus ei sisaldu teenistuja ametijuhendis ja seda ei ole arvestatud tema palga määramisel või töötasu kokku leppimisel;
 3) lisatasu riigipühal tehtava töö eest.

 (2) Eritingimustes töötamise eest makstakse lisatasu vastavalt seaduses sätestatule, kui eritingimustes tehtud tööd ei ole teenistujale võimalik hüvitada täiendava vaba aja andmisega.

§ 7.  Asendustasu

 (1) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt, olles vabastamata oma ülesannete täitmisest, makstakse asendustasu, kui asendamine ei tulene teenistuja ametijuhendist või tingib võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormuse olulise suurenemise.

 (2) Puuduva teenistuja asendamisel teenistuja haiguse ajal kauem kui 5 tööpäeva järjest eeldatakse, et võrreldes ametijuhendis ettenähtuga töökoormus oluliselt suureneb, ning asendajale makstakse asendustasu kuni 30% asendatava teenistuja põhipalgast.

 (3) Teenistujale, kes täidab puuduva teenistuja ülesandeid osaliselt või täielikult, olles vabastatud vastavalt kas osaliselt või täielikult oma ülesannete täitmisest, makstakse vähemalt tema oma teenistuskohajärgset palka. Kui asendatava teenistuja palk on suurem, makstakse suuremat palka.

§ 8.  Palga ja töötasu määramise kord

 (1) Ametniku palk määratakse vallavanema käskkirjaga.

 (2) Töötaja töötasu lepitakse kokku töötaja ja vallavanema vahelises töölepingus. Töötaja tulemuspalk, preemia, lisatasud ja asendustasu võidakse määrata vallavanema käskkirjaga.

 (3) Muutuvpalga, lisatasude ja asendustasu maksmise aluseks olev vallavanema käskkiri peab olema põhjendatud.

 (4) Eritingimustes töötamise eest makstava lisatasu maksmise aluseks on lisaks eelpool toodule tööajaarvestuse tabel.

§ 9.  Vallavanema ja palgaliste vallavalitsuse liikmetetöötasu

  Vallavanema ja palgaliste vallavalitsuse liikmete töötasu määrab Sangaste Vallavolikogu oma otsusega.

§ 10.  Palga ja töötasu maksmise aeg ja viis

 (1) Palka ja töötasu makstakse üks kord kuus hiljemalt jooksva arvelduskuu 28. kuupäeval (palgapäev). Vallavalitsus kannab palga või töötasu teenistuja määratud pangakontole.

 (2) Kui palgapäev langeb riigipühale või puhkepäevale, makstakse palk ja töötasu välja sellele eelneval tööpäeval.

 (3) Teenistujale väljastatakse elektrooniliselt teatis arvestatud tasude ja neist tehtud kinnipidamiste kohta.

§ 11.  Puhkusetasu

 (1) Puhkusetasu arvestatakse Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

 (2) Puhkusetasu kantakse teenistuja pangakontole hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust või teenistuja soovi korral järgmisel palgapäeval. Juhul, kui teenistuja puhkus poolte kokkuleppel katkestatakse või katkeb teenistuja puhkus teenistuja haiguse tõttu ning teenistujale on puhkusetasu üle kantud, arvestatakse puhkusetasu ümber ja enammakstud summa peetakse kinni järgneva kuu või järgnevate kuude palgast või töötasust.

§ 12.  Palgatingimuste täitmise kontroll

  Vallavalitsusele eraldatud palgafondi kasutamise eest vastutab vallavanem.

§ 13.  Rakendussätted

 (1) Määrust rakendatakse alates 1. aprillist 2013. a.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].