HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Viljandi valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord

Väljaandja:Viljandi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2014, 58

Viljandi valla koolide ja koolieelsete lasteasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord

Vastu võetud 23.04.2014 nr 23

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 ja § 67 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja § 9¹ lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Viljandi valla üldhariduskoolide (edaspidi kool) ja koolieelsete lasteasutuste (edaspidi lasteaed) põhimääruste koostamise ja muutmise eelnõude menetlemise ning arengukavade koostamise ja muutmise eelnõude menetlemise korda.

§ 2.   Arengukavade koostamine

  (1) Lasteaed koostab koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga arengukava eelnõu, milles määratakse:
  1) lasteaia arenduse põhisuunad ja –valdkonnad;
  2) tegevuskava kolmeks aastaks, mille koostamisel arvestatakse lasteaia sisehindamise aruandes väljatoodud lasteaia tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega;
  3) arengukava uuendamise kord.

  (2) Lasteaia arengukava kiidavad heaks lasteaia hoolekogu ja pedagoogiline nõukogu. Arengukava eelnõule peavad olema lisatud hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamust sisaldavad dokumendid.

  (3) Kooli arengukava koostab kool koostöös hoolekogu, õpilasesinduse, õppenõukogu ning ekspertidega koolist või väljastpoolt kooli.

  (4) Kooli arengukavas määratakse kooli arengu eesmärgid ja põhisuunad vähemalt kolmeks aastaks.

  (5) Kooli arengukava eelnõu kiidavad heaks kooli hoolekogu ja õppenõukogu. Arengukava eelnõule peavad olema lisatud hoolekogu ja õppenõukogu arvamust sisaldavad dokumendid.

  (6) Lasteaia ja kooli arengukava eelnõu esitab direktor vähemalt kolm kuud enne kehtiva arengukava perioodi lõppu vallavalitsusele, kes edastab selle volikogule kehtestamiseks/kinnitamiseks.

§ 3.   Arengukavade kinnitamine ja muutmine

  (1) Lasteaia ja kooli arengukava kinnitab ja teeb selles muudatusi direktori ettepaneku alusel Viljandi Vallavolikogu.

  (2) Ettepanekud lasteaia ja kooli kehtiva arengukava muutmiseks esitatakse samas korras arengukava kinnitamisega.

  (3) Vallavolikogu vaatab muudatusettepanekud läbi ja võtab vastu otsuse arengukava muutmise kohta.

  (4) Direktor korraldab arengukava avalikustamise kooli või lasteaia veebilehel.

§ 4.   Lasteaia põhimääruse koostamine

  (1) Lasteaed koostab põhimääruse eelnõu, milles sätestatakse:
  1) asutuse nimetus;
  2) lasteasutuse asukoht;
  3) lasteasutuse struktuur;
  4) hoolekogu ja direktori pädevus;
  5) hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestus;
  6) põhimääruse muutmise kord;
  7) lasteasutuse liik;
  8) õppe- ja kasvatuskorralduse alused;
  9) laste ja vanemate õigused ja kohustused;
  10) õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks lasteaia hoolekogule ja pedagoogilisele nõukogule. Eelnõule peavad olema lisatud hoolekogu ja pedagoogilise nõukogu arvamust sisaldavad dokumendid.

§ 5.   Kooli põhimääruse koostamine

  (1) Kooli koostab põhimääruse eelnõu, milles sätestatakse:
  1) kooli nimetus;
  2) kooli asukoht ja tegutsemiskohad;
  3) kooli tegutsemise vorm;
  4) kooli hoolekogu ja direktori ülesanded;
  5) õppe ja kasvatuse korraldus koolis, sealhulgas koolis omandatava hariduse liik ja tase, õppekeel või õppekeeled, koolis toimuv statsionaarne või mittestatsionaarne õpe või mõlemad ning vajaduse korral koolis tegutsevad hariduslike erivajadustega õpilaste klassid ja rühmad;
  6) koolis toimuva õppekavavälise tegevuse korraldamise alused;
  7) õpilaste ja vanemate õigused ja kohustused, sealhulgas esimese õpilasesinduse valimise kord, ning õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord;
  8) koolitöötajate õigused ja kohustused;
  9) majandamise ja asjaajamise alused.

  (2) Põhimääruse ja selle muutmise eelnõu esitatakse enne kehtestamist arvamuse andmiseks kooli hoolekogule ja õppenõukogule. Põhimääruse ja selle muutmise eelnõule peavad olema lisatud kooli hoolekogu ja õppenõukogu arvamust sisaldavad dokumendid.

§ 6.   Lasteaia ja kooli põhimääruse kinnitamine ja muutmine

  Lasteaia ja kooli põhimääruse kehtestab ja teeb selles muudatusi lasteasutuse või kooli direktori ettepaneku alusel Viljandi Vallavolikogu.

§ 7.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunist 2014.

Hellar Mutle
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json