Teksti suurus:

Kaasava eelarve menetlus Tartu linna 2015. aasta eelarve koostamisel

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.12.2014
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2014, 60

Kaasava eelarve menetlus Tartu linna 2015. aasta eelarve koostamisel

Vastu võetud 24.04.2014 nr 16

2013. aastal kasutati Tartu linna eelarve koostamisel esmakordselt kaasava eelarve menetlust. Kaasava eelarve menetluse eesmärkideks on parandada kogukonna arusaama linnaeelarvest ja selle kujunemisest, parandada kogukondadevahelist koostööd ja viia ellu mõni uus idee või leida lahendus mõnele olulisele valupunktile linnas.
Linnaeelarve vastuvõtmine on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse kohaselt linnavolikogu pädevuses, lisaks on linnavolikogu pädevuses eelarve koostamiseks tingimuste ja korra kehtestamine.
Eelnevat arvestades kehtestatakse määrus kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lg 1 p 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kaasava eelarve menetluse rakendamine

  (1) Rakendada Tartu linna 2015. aasta eelarve koostamisel kaasava eelarve menetlust.

  (2) Tartu linna 2015. aasta eelarve koostamisel arvestada kaasava eelarve osa suuruseks kuni 140 000 eurot.

§ 2.   Kaasava eelarve objekt

  (1) Kaasava eelarve objektiks on Tartu linnaga seotud investeeringuobjekt või Tartus korraldatav üritus maksumusega kuni 70 000 eurot.

  (2) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatava idee tulemusena realiseeritav investeeringuobjekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid linna järgnevate aastate eelarvetele.

  (3) Kaasava eelarve menetluse käigus esitatava idee realiseerimise tulemusena korraldatav üritus peab toimuma Tartus 2015. aasta jooksul, olema suunatud linnaelanikele ja/või suurendama Tartu kui turismisihtkoha tuntust.

2. peatükk KAASAVA EELARVE MENETLUSE LÄBIVIIMINE 

§ 3.   Kaasava eelarve menetlusest teavitamine

  Linnavalitsus tutvustab kaasava eelarve menetlust avalikkusele, korraldab selleks muuhulgas vähemalt ühe avaliku infopäeva ja kutsub isikuid esitama ideid kaasava eelarve tarbeks hiljemalt 15. maiks 2014.

§ 4.   Idee esitamine

  Kaasava eelarve menetluse käigus võib idee esitada igaüks.

§ 5.   Ideede esmane analüüs

  (1) Ideid analüüsitakse ja hinnatakse nende realiseeritavust 2015. aastal.

  (2) Ideede esmase analüüsi ja hindamise tulemused avaldatakse Tartu linna kodulehel.

  (3) Igaühel on võimalik ideede kohta Tartu linna kodulehel arvamust avaldada.

  (4) Idee, mis ei vasta käesoleva määruse paragrahvis 2 nimetatud nõuetele, ületab ilmselgelt käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud rahalist mahtu või ei ole realiseeritav, kõrvaldatakse menetlusest.

§ 6.   Ideede sõelumine

  (1) Ideede sõelumiseks jagatakse ideed teemarühmadesse.

  (2) Iga teemarühma ideid sõeluvad vastava teemarühma ideede esitajad ja eksperdid koostöös, arvestades arvamusi, mis on ideede kohta esitatud Tartu linna kodulehel.

  (3) Sõelumise käigus võib sarnaseid ideid liita ja ideed täiendada.

  (4) Sõelumise tulemusena selgitatakse igast teemarühmast välja kuni 5 ideed, mis pannakse realiseerimisele kuuluvate ideede väljaselgitamiseks rahvahääletusele.

§ 7.   Rahvahääletus

  (1) Sõelumise tulemusena välja selgitatud ideed pannakse rahvahääletusele.

  (2) Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Tartu linnas.

  (3) Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.

  (4) Rahvahääletus viiakse läbi elektrooniliselt.

  (5) Hääletada saab isiklikult, identifitseerides ennast isikutunnistusega või mobiil-IDga, või Tartu linna infokeskuses, kasutades infotöötaja abi. Tartu linna infokeskuses hääletades tuleb esitada isikut tõendav dokument.

§ 8.   Rahvahääletuse tulemuste väljaselgitamine

  (1) Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

  (2) Realiseerimisele kuulub kaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses enim hääli saanud ideed (millest vähemalt üks peab olema enim hääli saanud investeering), mis lähtuvalt ideede eeldatavast maksumusest mahuvad käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud summa sisse. Kui eelnimetatud ideede maksumus on väiksem käesoleva määruse paragrahvi 1 lõikes 2 nimetatud summast, siis kuulub realiseerimisele ka käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud korras moodustatud paremusjärjestuses järgmine enim hääli saanud idee, mis mahub nimetatud summa sisse.

§ 9.   Ideede realiseerimine

  (1) Realiseerimisele kuuluvate ideede elluviimiseks vajalikud vahendid kavandatakse 2015. aasta Tartu linna eelarves.

  (2) Rahvahääletusel toetust leidnud investeeringuobjekti realiseerimise korraldab linnavalitsus.

  (3) Rahvahääletusel toetust leidnud ürituse realiseerimise korraldab idee esitaja.

Aadu Must
Esimees

/otsingu_soovitused.json