HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord Nõo vallas

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord Nõo vallas - sisukord
Väljaandja:Nõo Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2015, 10

Koolieelse lasteasutuse direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise kord Nõo vallas

Vastu võetud 29.04.2015 nr 4

Määrus antakse „Koolieelse lasteasutuse seaduse“ § 21 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord sätestab Nõo Vallavalitsuse hallatava koolieelse lasteasutuse direktori ametikoha täitmiseks läbiviidava konkursi korra.

  (2) Koolieelse lasteasutuse (edaspidi lasteasutus) direktori vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

§ 2.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Konkursi kuulutab välja Nõo Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

  (2) Konkurss kuulutatakse välja, kui:
  1) direktori ametikoht on vaba;
  2) ametis oleva direktoriga sõlmitud töölepingu lõppemiseni on jäänud vähem kui kolm kuud.

  (3) Konkursiteade avaldatakse päevalehes Postimees, Nõo Valla Lehes ja Nõo valla veebilehel aadressiga nvv.ee.

  (4) Konkursiteade peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) lasteasutuse nimetus;
  2) kandidaadile esitatavad nõuded;
  3) avalduse esitamise tähtaeg;
  4) tööle asumise aeg.

  (5) Konkursiteade avalikustatakse vähemalt 10 tööpäeva enne avalduste esitamiseks määratud tähtpäeva.

§ 3.   Avalduste menetlemine

  (1) Konkursist võtavad osa need isikud, kelle poolt saadetud avaldused on laekunud tähtaegselt.

  (2) Konkursist osavõtjatel on õigus saada lisateavet lasteasutuse tegevusest ning külastada lasteasutust, tutvuda hoonega ja õppekasvatustööalaste materjalidega.

  (3) Vallavalitsuse korraldusega moodustatakse 5-7 liikmeline komisjon, mille koosseisu kuuluvad:
  1) vallavalitsuse esindajad;
  2) lasteasutuse pedagoogilise nõukogu esindaja;
  3) lasteasutuse hoolekogu esindaja.

  (4) Komisjonil on õigus kandidaatidega läbi viia vestlusi ja vastavalt vajadusele nõuda lisateavet konkursist osavõtvatelt isikutelt nende senise tööalase tegevuse kohta.

  (5) Kandidaat võtab komisjoni koosolekust osa ainult vestluse ajal.

  (6) Komisjon teeb kokkuvõtted konkursist kahe nädala jooksul pärast konkursitähtaja möödumist.

  (7) Komisjoni seisukoha kujundamiseks korraldatakse hääletus, tulemused kinnitatakse lihthäälteenamusega. Kui mitu kandidaati on saanud sama arvu hääli, korraldab komisjon uue hääletuse.

  (8) Komisjon informeerib kirjalikult iga konkursist osavõtnut tema suhtes vastuvõetud otsusest hiljemalt ühe nädala jooksul pärast otsuse tegemist.

  (9) Kui valituks osutunud kandidaat ei soovi asuda tööle direktori ametikohale, millele ta kandideeris ja valituks osutus, peab ta viivitamatult komisjoni oma otsusest teavitama.

  (10) Ettepanek ametisse asumiseks § 3 lõikes 9 nimetatud juhul tehakse häältearvult teisele kohale jäänud kandidaadile.

  (11) Komisjon teeb vallavalitsusele ettepaneku direktori ametisse nimetamiseks.

§ 4.   Töölepingu sõlmimine

  Töölepingu direktoriga sõlmib vallavanem või teda asendav vallavalitsuse liige.

§ 5.   Konkursi nurjumine

  (1) Kui konkursil osalemiseks ei esitatud ühtegi avaldust või kui ükski kandidaat ei vasta konkursitingimustes esitatud nõuetele, loetakse konkurss nurjunuks ning kuulutatakse välja uus konkurss.

  (2) Konkursi teistkordsel nurjumisel on vallavanemale õigusteha nõuetele vastavale isikule ettepanek ametisse asumiseks üheks õppeaastaks, määrates ta lasteasutuse direktori kohusetäitjaks. Järgmisel aastal kuulutatakse välja uus konkurss.

Sven Tarto
Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes

Aira Laul
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json