SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.05.2019, 17

Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 16.04.2019 nr 34

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lg 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 5 ja § 14 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Määrusega reguleeritakse Rae valla eelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi isiku ja perekonna toimetuleku soodustamiseks.

  (2) Sotsiaaltoetuste maksmise eesmärgiks on katta osaliselt vähekindlustatud isiku ja perekonna hädavajalikke kulusid, mida ei hüvitata teiste riiklike või kohalike toetuste ja teenustega.

  (3) Käesolev kord kehtestab isikutele ja peredele antavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) liigi, taotlemise tingimused, menetlemise ning vältimatu sotsiaalabi andmise korra.

§ 2.   Mõisted

  Määruses kasutatavaid mõisteid käsitletakse alljärgnevas tähenduses:
  1) Suurpere – perekond, kus kasvab vähemalt neli alaealist last, k.a gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes kuni 19- aastaseks saamiseni.
  2) Vähekindlustatud isik või perekond – loetakse sellist isikut või perekonda, kelle ühe kuu sissetulek pereliikme kohta jääb alla kahekordse riikliku toimetulekupiiri.
  3) Leibkonna/perekonna sissetulekud – on kõik netotulud v.a riigi või vallaeelarvest makstavad ühekordsed sotsiaaltoetused. Perekonna sissetulekute hulka kuuluvad ka taotlejast eraldi elava perekonnaliikme sissetulekud juhul, kui ta on taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikmega abielus või on perekonnaseaduse järgi kohustatud ülal pidama taotleja või taotlejaga koos elava perekonnaliikme alaealisi lapsi.
  4) Sotsiaaltoetus – on isikule või perekonnale valla eelarvelistest vahenditest eraldatav rahaline toetus.
  5) Puudega täisealine või puudega laps – tervisekahjustusega isik, kellele on Sotsiaalkindlustusameti poolt määratud keskmine, raske või sügav puue.

§ 3.   Toetuse taotlemise alused ja piirmäärad

  (1) Toetust võib taotleda isik ja toetust makstakse isikule, kelle elukohana Eesti rahvastikuregistris on registreeritud Rae vald, vastavalt käesolevas määruses toetuste liigi osas sätestatud konkreetsetele tingimustele.

  (2) Toetuse taotlemisel loetakse perekonna liikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajajad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

  (3) Määruses sätestatud toetuste piirmäärad kehtestab vallavalitsus igaks eelarveaastaks kuu aja jooksul pärast eelarve kinnitamist vallavolikogu poolt.

§ 4.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitab isik (edaspidi taotleja) Rae Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) põhjendatud ja allkirjastatud taotluse. Taotluses on märgitud taotleja andmed ja esitatud andmeid tõendavad dokumendid. Taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest.

  (2) Vastavalt toetuse liigile tuleb taotlusele lisada maksedokumendid, mis tõendavad teenuse kasutamist või ostu sooritamist.

  (3) Vallavalitsuse ametnikul on õigus nõuda andmeid toetuse taotleja ja tema seadusjärgse ülalpidamiskohustusega isikute sissetulekute ja varalist seisu tõendavate dokumentide kohta, teha päringuid ning kontrollida esitatud andmete õigsust.

  (4) Määruses nimetatud toetusi, v.a matusetoetus, ei ole õigus saada isikul, kellel on taotluse esitamisel hetkel maksetähtaja ületanud ajatamata võlgnevus vallavalitsuse või selle allasutuse ees.

  (5) Taotlus esitatakse ja toetust makstakse samal aastal tehtud kulude katteks.

§ 5.   Toetuse menetlemine ja määramine

  (1) Määruse § 7 punktide 2, 8, 11, 13 ja 15 alusel esitatud taotluste menetlemiseks moodustatakse vallavalitsuse komisjon „Rae valla eelarvest isiku toimetuleku kindlustamiseks kodanike avalduste menetlemise komisjon“ (edaspidi komisjon), kelle üheks liikmeks on vallavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimees. Vallavalitsuse komisjon töötab põhimääruse alusel ja komisjoni tööd juhib abivallavanem.

  (2) Komisjon vaatab esitatud taotlused läbi iga kuu 2. ja 4. neljapäeval ning teeb vallavalitsusele põhjendatud ettepaneku taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

  (3) Määruse § 7 punktide 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 ja 16 alusel esitatud taotluse rahuldamine toimub toimingumenetlusena ja lõpeb toimingu sooritamisega.

  (4) Vallavalitsus otsustab korraldusega esitatud taotluste rahuldamise, osalise rahuldamise või mitterahuldamise kohta.

  (5) Vallavalitsusel on õigus jätta komisjoni ettepanek arvestamata, kui:
  1) toetuse andmiseks puuduvad eelarves vahendid;
  2) erinevalt komisjoni ettepanekust peab toetuse andmist põhjendatuks;
  3) erinevalt komisjoni ettepanekust ei ole toetuse andmine vallavalitsuse hinnangul põhjendatud.

  (6) Kui taotluses esineb puudusi antakse taotlejale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, mis ei või olla lühem kui 14 kalendripäeva. Kui toetuste taotleja ei ole nimetatud aja jooksul esitanud puuduste kõrvaldamiseks vajalikke lisadokumente või andmeid, jäetakse taotlus rahuldamata.

  (7) Põhjendatud otsuse toetuse määramise või määramata jätmise kohta tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks üldjuhul kümne tööpäeva jooksul arvates otsuse tegemise päevast.

§ 6.   Toetuse maksmine ja tagasinõudmine

  (1) Toetus makstakse vastavalt toetuse saaja soovile välja sularahas või kantakse tema pangakontole 7 (seitsme) tööpäeva jooksul pärast vallavalitsuse vastava korralduse vastuvõtmist.

  (2) Toetus nõutakse tagasi, kui on selgunud, et selle määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed.

  (3) Toetuse alusetult saanud isik on kohustatud saadud toetuse tagasi maksma 15 (viieteistkümne) päeva jooksul arvates vallavalitsuselt nõudekirja saamisest.

  (4) Alusetult makstud toetuse, mida ei ole ettenähtud aja jooksul tagastatud, nõuab vallavalitsus koos sissenõudmisega seotud kulutustega tagasi kohtu korras.

2. peatükk Toetuste liigid 

§ 7.   Valla eelarvest makstavad sotsiaaltoetused

  Valla eelarves ettenähtud vahenditest makstakse toimetuleku soodustamiseks järgmisi toetusi:
  1) vähekindlustatud pere lapse koolitoetus;
  2) vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis-ja koolituskulude toetus;
  3) asendushooldusteenusel oleva lapse/noore sünnipäeva-, jõulu-, koolilõpu- ja elluastumise toetus;
  4) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus;
  5) suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema jõulutoetus;
  6) pensionäri, puudega täisealise ja puudega lapse ravimi-/või hambaravitoetus;
  7) pensionäri ja puudega lapse prillitoetus;
  8) toetus puudega täisealise ja puudega lapse küttekulude eest osaliseks tasumiseks;
  9) invatehnilise abivahendi toetus;
  10) eaka tähtpäevatoetus;
  11) ravikindlustamata isiku ravikulude toetus;
  12) kinnipidamisasutusest vabanenud isiku ühekordne toetus;
  13) dokumenditoetus;
  14) vältimatu sotsiaalabi toetus;
  15) muu toimetulekut soodustav toetus;
  16) matusetoetus.

3. peatükk Toetuse saamise tingimused 

§ 8.   Vähekindlustatud pere lapse koolitoetus

  (1) Toetus on ette nähtud lapsele (k.a õpilaskoduga koolis, kutsekoolis või statsionaarses üldhariduskoolis õppiv noor) õppevahendite, vajalike koolitarvete ja/või kooliriiete ostmiseks ja koolis käimisega seotud põhjendatud kulude katteks.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada:
  1) lapsevanem, eestkostja või hooldaja;
  2) klassijuhataja, sotsiaaltöötaja või lastekaitsetöötaja.

  (3) Kui toetust taotleb lapsevanem, eestkostja või hooldaja, tuleb taotlusele lisada dokumendid pere sissetuleku kohta.

§ 9.   Vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis- ja koolituskulude toetus

  (1) Toetus on ette nähtud vanemliku hoolitsuseta jäänud lapse ülalpidamis - ja koolituskulude katmiseks.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada eestkostja või lastekaitsetöötaja.

  (3) Toetus makstakse õppeasutuse poolt esitatud arve alusel.

§ 10.   Asendushooldusteenusel oleva lapse/noore sünnipäeva-, jõulu-, koolilõpu- ja elluastumise toetus

  (1) Toetus on ettenähtud valla eestkostel ja asenduskodus elavale lapsele/noorele toimetuleku parandamiseks.

  (2) Taotluse esitab valla lastekaitsetöötaja.

  (3) Elluastumise toetuse saamiseks võib taotluse esitada asenduskodust iseseisvasse ellu astuv noor.

§ 11.   Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse vanema emadepäeva toetus

  (1) Toetus on ette nähtud:
  1) perele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last (k.a gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes kuni 19- aastaseks saamiseni);
  2) eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;
  3) perele, kus kasvab puudega laps.

  (2) Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras.

  (3) Toetuse saamiseks esitab isik taotluse hiljemalt 15. aprilliks samal aastal toetuse saamiseks.

  (4) Toetust makstakse perele, kus mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud.

  (5) Erandjuhtumina käsitletavad taotlused vaadatakse läbi komisjonis.

  (6) Toetus makstakse välja maikuus.

§ 12.   Suurpere, eestkostepere ja puudega lapse jõulutoetus

  (1) Toetus on ettenähtud:
  1) perele, kus kasvab vähemalt neli alaealist last (k.a gümnaasiumi või kutseõppeasutuse statsionaarses õppes kuni 19- aastaseks saamiseni);
  2) eestkostjale, kes kasvatab vanemliku hoolitsuseta jäänud last;
  3) perele, kus kasvab puudega laps.

  (2) Juhul, kui peres kasvab vähemalt neli alaealist last ja nende hulgas puudega ja/või vanemliku hoolitsuseta laps, makstakse toetust kahekordses piirmääras.

  (3) Toetuse saamiseks esitab isik taotluse hiljemalt 1. detsembriks samal aastal toetuse saamiseks.

  (4) Toetust makstakse perele, kus mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Rae valla elanikud.

  (5) Erandjuhtumina käsitletavad taotlused vaadatakse läbi komisjonis.

  (6) Toetus makstakse välja detsembrikuus.

§ 13.   Pensionäri, puudega täisealise ja puudega lapse ravimi- või hambaravitoetus

  (1) Toetus on ette nähtud pensionäri, puudega täisealise või - lapse retseptiravimite ja hambaravi kulude osaliseks kompenseerimiseks.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada pensionär või puudega täisealine või puudega lapse vanem tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistriandmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.

  (3) Taotlusele tuleb lisada vastavad maksedokumendid, kuhu on märgitud isiku nimi, kellele retseptiravimid on väljastatud või kes on hambaravi teenust saanud.

  (4) Hambaravi toetuse arvestamisel arvatakse maha riiklik hambaravihüvitise summa.

  (5) Toetust makstakse üks kord aastas.

§ 14.   Pensionäri ja puudega lapse prillitoetus

  (1) Toetus on ette nähtud pensionäri ja puudega lapse prillide soetamise kulude osaliseks kompenseerimiseks.

  (2) Taotlusele tuleb lisada prillide väljakirjutamise või uuendamise retsept, lisada maksedokument isiku nimega, kellele on prillid ettenähtud.

  (3) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada pensionär või puudega lapse vanem tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.

  (4) Toetust makstakse üks kord aastas.

§ 15.   Puudega täisealise ja puudega lapse küttekulude toetus

  (1) Toetus on ette nähtud puudega isikule tema taotluse alusel küttekulude osaliseks kompenseerimiseks.

  (2) Taotlusele tuleb lisada kulu tõendav maksedokument.

  (3) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada puudega täisealine või puudega lapse vanem tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.

  (4) Toetust makstakse üks kord aastas.

§ 16.   Invatehnilise abivahendi toetus

  (1) Toetus on ettenähtud meditsiiniliselt põhjendatud invatehnilise abivahendi soetamise või rentimise kulude osaliseks katmiseks. Tehtud kulutustest on võimalik taotleda kuni 50% toetust.

  (2) Taotlusele tuleb isikul, kes on teinud lõikes 1 kajastatud kulud, lisada maksedokument, millel on märgitud isiku nimi, kellele vahend soetati.

  (3) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada abivahendi soetamise või rentimise eest tasunud inimene tingimusel, et enne toetuse taotlemist on ta rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik vähemalt ühe aasta.

  (4) Samal aastal tehtud kulude katmiseks on soovitatav esitada dokumendid kuni 1. detsembrini.

  (5) Toetust makstakse üks kord aastas.

§ 17.   Eaka tähtpäevatoetus

  (1) Toetus on ettenähtud valla elanikule alates 85. sünnipäevast.

  (2) Toetus kantakse toetuse saaja poolt edastatud arveldusarvele või selle puudumisel viiakse isiku koju.

  (3) Toetuse määramise menetluse algatab vallavalitsus käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul.

§ 18.   Ravikindlustuseta isiku ravikulude toetus

  (1) Toetus on ette nähtud halvenenud tervise ja tööturul vähese konkurentsivõimega isikute töövõimetuspensioni taotlemiseks esmaste uuringute kulude katteks.

  (2) Taotlust võib taotleda ravikindlustuseta isik.

  (3) Taotlusele tuleb lisada arsti poolt väljastatud tõend uuringute vajalikkuse kohta.

  (4) Taotluse rahuldamise korral esitab vallavalitsus uuringut teostavale raviasutusele garantiikirja kulude tasumise osas.

  (5) Toetus makstakse välja raviasutusele uuringute teostamise eest esitatud arve alusel.

§ 19.   Kinnipidamisasutusest vabanenud isiku ühekordne toetus

  (1) Toetus on ettenähtud kinnipidamiskohast vabanenud isiku esmase toimetuleku tagamiseks.

  (2) Toetust võib taotleda kinnipidamiskohast vabanenud isik, kelle elukohaks rahvatikuregistri järgi enne kinnipidamist oli Rae vald või kui kinnipidamiskohast vabanenud isiku perekonna liikmed on asunud elama Rae valda ja isik asub nende juurde elama.

  (3) Taotlusele tuleb lisada vabastamistõendi koopia.

§ 20.   Dokumenditoetus

  (1) Toetust võib taotleda isik, kellel puudub või on lõppenud elamisluba ja ID kaart on kehtetu.

  (2) Toetus on ette nähtud isiku isikutunnistuse ja elamisloa riigilõivu tasumiseks.

  (3) Taotlusele tuleb lisada maksedokumendid.

§ 21.   Vältimatu sotsiaalabi toetus

  (1) Toetus on ette nähtud hädavajaliku sotsiaalhoolekandelise abi osutamiseks toidu, riiete ja ajutise peavarju osas.

  (2) Toetust võib taotleda isik, kes ise või kelle perekond vajab vältimatut abi ja:
  1) elab Rae vallas;
  2) viibib Rae vallas, kuid kelle elukoht ei asu Rae vallas;
  3) kelle elukohta ei saa kindlaks määrata;
  4) välismaalane, kes abi vajamise ajal asub ajutiselt elama Rae valla haldusterritooriumile.

  (3) Isikule, kes viibib vallas, kuid kelle elukoht ei asu Rae vallas, tuleb abi andmine kooskõlastada isiku elukohajärgse omavalitsusega.

  (4) Abi osutamine viisi otsustab vallavalitsus.

  (5) Vältimatut sotsiaalabi osutatakse seni, kuni isik ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

§ 22.   Muu toimetulekut soodustav toetus

  (1) Vallavalitsusel on õigus määrata erandkorras toetusi ja käesoleva korraga reguleerimata juhtudel või esitada taotluse taotlemise materjalid otsustamiseks volikogule.

  (2) Toetus on ettenähtud isikule või perekonnale ootamatu raske majandusliku olukorraga toimetulekuks või vähekindlustatud isikule või perekonnale muude põhjendatud kulutuste hüvitamiseks.

§ 23.   Matusetoetus

  (1) Toetus on ette nähtud valla elaniku matusekulude osaliseks katmiseks.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada isik, kes valla elaniku surma korral korraldab tema matuse.

  (3) Toetust makstakse tingimusel, et surnud isik on rahvastikuregistri andmetel olnud valla elanik.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 24.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Rae Vallavolikogu 19.04.2016 määrus nr 47 „Rae valla eelarvest sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord“ tunnistada kehtetuks.

§ 25.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Avalikustada määrus Rae Vallavalitsuses, valla veebilehel ja kokkuvõtval kujul Rae Sõnumites.

Tõnis Kõiv
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json